Odder Byrådssal

Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Odder Byrådssal

Nedlæggelse af offentlige vejarealer ved parkeringsplads Bag Løvbjerg

Høringsfristen forud for nedlæggelse af offentlige vejarealer ved parkeringspladsen bag Løvbjerg i Odder udløb den 1. juni 2021. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i forbindelse med høringen.

Læs mere
Odder Byrådssal

Høring vedr. nedlæggelse af offentlige vejarealer ved Hou Havn

Byrådet i Odder Kommune har truffet en foreløbig beslutning om at nedlægge offentlige vejarealer ved Hou Havn- Færgebyen.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1150 for Valgmenighedens område ved Rørthvej i Odder

Lokalplan nr. 1150 er vedtaget på møde den 30.8.2021. Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 1150 er offentligt bekendtgjort den 6. 9. 2021. Planen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside eller på plandata.dk.

Læs mere

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for rammeområde 1.OF.4

Kommuneplantillæg nr. 25 for rammeområde 1.OF.4 er vedtaget på møde den 30.8.2021. Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 er offentligt bekendtgjort den 1. 9. 2021. Planen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside eller på plandata.dk.

Læs mere

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 – tæt/lav bebyggelse nord for Rasmus Larsen Vænge i Gylling

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 er vedtaget på møde den 9.2.2021 Den endelige vedtagelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 er offentligt bekendtgjort den 12.03. 2021. Planen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside eller på plandata.dk

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Etablering af råvandsledning fra ny boring på matr. nr. 2e Amstrup By, Falling til Gylling Vandværk på matr. nr. 17c Gylling by, Gylling er ikke VVM-pligtig

Odder Kommune har afgjort, at etablering af råvandsledning fra ny boring på matr. nr. 2e Amstrup By, Falling til Gylling Vandværk, matr. nr. 17c Gylling By, Gylling ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) jvf. Miljøvurderingslovens §21.

Læs mere

Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt - Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt - Odder Kommune har for Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder truffet afgørelse om, at udvidelse af vand-til-luft varmepumpeanlæg ikke er VVM-pligtig.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus med integreret carport og udhus

Balshavevej 9, Over Randlev, ejendomsnummer 123167, matrikelnr. 37N, RANDLEV BY, RANDLEV

Læs mere

Landzonetilladelse - Lovliggørelse af bygninger

Rørthvej 182, 8300 Odder, matrikel nr. 20C, ODDER BY, ODDER

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelser af bygninger

Oldrupvej 19, 8350 Hundslund, matrikel nr. 13A, HUNDSLUND BY, HUNDSLUND.

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af bygninger

Husrækken 11, Oldrup, matrikel. nr. 26A, OLDRUP BY, HUNDSLUND.

Læs mere

Landzonetilladelse til en udført anvendelsesændring fra udhus/lager til bolig

Sondrupvej 70, Sondrup, 8350 Hundslund, matrikelnr.: 18a Sondrup By, Hundslund og med ejendomsnummer 66640.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en ridebane

Teglgaardsvej 105, Svorbæk, 8300 Odder, matrikelnr. 3q, Svorbæk By, Odder.

Læs mere

Landzonetilladelse til eksisterende vandhul i haven

Nygaardsvej 101, 8660 Skanderborg. Ejendommen har matrikelnr. 33 d, Torrild By, Torrild.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en ny bolig på 246m2 med en integreret garage på 80m2

Splidholmvej 11, Gylling, ejendomsnummer 67159, matrikelnr. 30a, GYLLING BY, GYLLING

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul / sø i have

Vandværksvej 19, Torrild, 8300 Odder, matrikelnr. 13f, Torrild By, Torrild.

Læs mere

Industrivirksomhed

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

I henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven har Odder Kommune meddelt Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

Læs mere

Landbrug

Spildevand

Høring om tillæg nr. 9 til gældende spildevandsplan

Dette tillæg nr. 9 til gældende spildevandsplan for Odder Kommune er plangrundlag for afledning af regnvand og spildevand i lokalplan 1136 - Erhvervsområde ved C. E. Galls Vej i Odder. Lokalplanområdet udlægges i Spildevandsplan 2015 til separatkloakering.

Læs mere

Afgørelse - Revideret tilladelse til udledning af processpildevand fra varmeværk til et tilløb til Malskær Bæk - Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28 har Odder Kommune meddelt revideret tilladelse til at udlede processpildevand, bestående af drænvand, til Malskær Bæk i Odder Kommune til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder.

Læs mere

Grundvand

Vandløb