Lokalplanafgrænsning

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1152 - Boligbebyggelse ved Aaparkeringen

10. november 2021

Planen giver mulighed for:

  • at opføre ny randbebyggelse i 2 etager med udnyttet tagetage ud mod Aaparkeringen samt at give mulighed for at bygge i 3 etager med udnyttet tagetage ud mod Rosensgade. 

Her kan du se planerne
Lokalplan nr. 1152 kan ses på og udskrives fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside plandata.dk. Planerne kan også ses på kommunens hjemmeside www.odder.dk.


Retsvirkninger
Lokalplan nr. 1152
Når vedtagelsen af en lokalplan er offentliggjort, er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanen blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Der henvises i øvrigt til lokalplanens § 13.


Klagevejledning
Hvis du mener at retsregler eller retsprincipperne ikke er fulgt i Byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man
Det er ved lov besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet skal klage via klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre, der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommune i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1152 er offentligt bekendtgjort den 12.11.2021.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.