Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af regnvandsbassin

08. november 2021

Odder Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 16 stk. 1 til etablering af anlæg af regnvandsbassin på matr. nr 16g Odder By, Odder.

Dispensationen er meddelt jf. naturbeskyttelsesloven § 65, stk.1. Dispensationen er gældende i 3 år.

Se afgørelsen her

Klagevejledning

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 kan kommunens afgørelse
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.


Følgende er klageberettigede:
1. adressaten for afgørelsen,
2. ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3. offentlige myndigheder,
4. lokale foreninger, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5. landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
6. landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelsen er offentliggjort den 8. november 2021 og 4 uger frem og klagefristen udløber 4 uger herefter dvs. den 6. december 2021.
Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for

myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune, som videresender
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Borgere betaler et gebyr på kr. 900 for klage, foreninger og organisationer betaler et gebyr på kr. 1800. Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer,
herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.