E-shop netværk opstartsmøde

Odder Kommune er hjemsted for en række spændende og stærke e-shops/webshops – både rene e-shops og kombinerede forretninger, hvor e-shoppen indgår som en del af en fysisk forretning.

Vi tror på, at vi ved at dele viden om gode og mindre gode erfaringer kan løfte og gavne hinandens forretninger, uden at nogen sætter noget over styr – vi bliver alle lidt skarpere af at drøfte, hvad der virker. Det har også været synspunktet i de shops, vi har spurgt.

Vi vil derfor gerne invitere alle e-shops til møde tirsdag d. 28. marts kl. 8.00-10.30 i Vokseværket, VitaPark, Vitavej 71, 8300 Odder

Vi tænker, at vi skal mødes flere gange og udveksle viden indenfor temaer som f.eks. pakning/forsendelse og forhandling af fragtaftaler, erfaringer med kampagner, nye målgrupper og højere konverteringsrater. Derudover vil vi gerne drøfte, om der er områder, hvor flere med fordel kan gå sammen/samarbejde.

Vi håber, at du har lyst til at være med! 

Kender du andre e-shops i kommunen, så inviter dem endelig med!

Tilmelding senest fredag d. 24. marts kl. 12.00 – klik her for tilmelding!