Hvad er afstandskravene til erhvervsmæssigt husdyrhold?

Erhvervsmæssigt dyrehold skal overholde følgende afstandskrav:

  • 15 meter til offentlig vej, privat fælles vej, vandløb, dræn, søer og beboelse på samme ejendom
  • 25 meter til brønde, private boringer og levnedsmiddelvirksomhed
  • 30 meter til naboskel
  • 50 meter til fælles vandindvindingsanlæg
  • 50 meter til en nabobeboelse og byzone.

Det gælder ved etablering, udvidelse eller ændring af stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning.