Støv fra virksomheder

Der opstår ofte støvgener i nærmiljøet omkring industrier, der håndterer og oplagrer støvende materiale. Eksempler herpå er oplag af kul, flyveaske, grus, træspåner og korn. Hvis der omkring virksomhederne opstår gentagne episoder med støvfald over et vist niveau, vil tilsynsmyndighederne typisk modtage klager over støvbelægninger på tage, biler, havemøbler og lignende.
Disse klager behandles af kommunens miljøafdeling.

Ofte er der i virksomhedernes miljøgodkendelse indført et vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til støvgener i omgivelserne. Støvgener undgås i videst muligt omfang ved driftsforanstaltninger så som vanding, overdækning, afskærmning mv.

Opstår støvgener, vil kommunen typisk ønske at udføre en objektiv kontrol af problemets omfang.

Læs mere på borger.dk