Om Landbrug

 

Landbrugsområder udgør en stor del af Odder kommunes samlede areal. I forbindelse med kommunalreformen og nedlæggelse af amterne i 2007 blev der vedtaget en ny lovgivning – "Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug" – også kaldt husdyrloven i daglig tale. Loven samlede blandet andet planlovens VVM-regler og landzonebestemmelser samt miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelse og revurdering af husdyrbrug, således kommunen vurderer og udarbejder en samlet godkendelse. Tendensen indenfor husdyrproduktioner går mod færre, men større og samlede husdyrproduktioner.

På miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om landbruget.

I 2005 vedtog Byrådet retningslinjer for udviklingsmuligheder for landbrug og beboelse i Odder Kommune med det formål, at sikre gode udviklingsmuligheder for både landbrug og beboelse. Baggrunden for vedtagelsen er de fastsatte afstandskrav i lovgivningen mellem husdyrproduktion og beboelse. Udover de lovmæssige afstandskrav er der i nogle tilfælde mulighed for at dispensere.

Odder Kommune har den 26. februar 2003 vedtaget ”Notat om planlovens muligheder for at forebygge miljøkonflikter mellem boliger og landbrug i landzone”.

For yderligere at klargøre, hvad Odder Kommune vil tillade, fastsættes følgende retningslinier:

Ved ændringer i husdyrsproduktion

  • Der skal foretages en vurdering af miljøkonsekvenser for beboelser, såsom lugt, støv, støj, fluer, trafik m.v.
  • Hvis der er tale om øgede gener, skal tiltag til nedbringelse af gener, tilvejebringes.
  • Hvis projektet dernæst ikke har væsentligt øgede gener for nabobeboelse, kan projektet godkendes.
  • Der kan ikke ske ændring eller etablering af husdyrproduktion, hvis det medfører begrænsninger for udnyttelsen af udlagte byudviklingsinteresser i kommuneplanen og regionplanen.
  • Odder Kommune er positiv overfor placering af stalde og gyllebeholdere i det åbne land.
  • Placering og udformning skal ske under hensyntagen til natur, landskab, kulturhistorie og miljø i bred forstand herunder arkitektur samt materialevalg.

Ved planlægning af ny beboelse

  • Der skal foretages en vurdering i forhold til omkringliggende husdyrproduktioner. Til dette kan kommunens kort, hvor husdyrproduktioner og gyllebeholdere er indtegnet, bl.a. anvendes. Dette kort skal tillige være tilgængeligt på hjemmesiden for alle borgere.
  • Ny beboelse indenfor 300 meter til husdyrproduktion skal så vidt muligt undgås.
  • Ny beboelse over 300 meter til husdyrproduktion skal vurderes for miljøpåvirkningen fra husdyrproduktioner beliggende op til 500 meter væk.

Placeringen af husdyrbrug
Statsforvaltningen har i samarbejde med Miljøstyrelsen udviklet en kortløsning, hvor det blandt andet er muligt at se placeringen af eksisterende husdyrbrug i Odder Kommune og i resten af landet. Du kan også få informationer om husdyrtrykket, dvs. antallet af dyreenheder (DE) på et areal, fordelt på vandopland.

Kort med jordbrugsanalyserne kan ses her. Kortene holdes opdateret og udbygges med flere informationer.

For yderligere information om jordbrugsanalyser kan man læse mere på Statsforvaltningens hjemmeside under jordbrug.