Erhvervsmæssig dyrehold

Hvad er et erhvervsmæssigt dyrehold?

Et dyrehold er erhvervsmæssigt, når det er større end:

 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl
 • 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion
 • 10 får med lam
 • 10 geder med kid
 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Du har pligt til at anmelde etablering, udvidelse og ændring af erhvervsmæssigt dyrehold til Odder Kommune.

Du kan gøre det ved at udfylde anmeldeskemaet og sende det til miljoe@odder.dk

Hundepension eller hundekennel

Du må kun etablere hundepension eller hundekennel på en ejendom i landzone.

Ejendommen skal overholde afstandskrav til naboer:

 • Hundekenneler og andre hundehold med 5 eller flere voksne hunde over 18 uger skal placeres mindst 100 meter fra nabobeboelse og mindst 200 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder.
 • For hundepensioner er afstandskraven udvidet til henholdsvis 200 meter og 300 meter.

Kommune har mulighed for at give dispensation fra afstandskravene.

Du skal anmelde etablering, ændring eller udvidelse af hundepension og hundekennel til kommunen på miljoe@odder.dk med følgende oplysninger:

 • Hundeburene skal være indrettet med materialer, som fugt ikke kan trænge igennem.
 • Hvordan bortskaffer du hundenes efterladenskaber? (i container, udbringes el. lign)
 • Hvordan er løbegården indrettet? Hvor mange hunde kan der være i den/dem ad gangen?
 • Hvor er løbegården placeret i forhold til naboer?
 • Er der hegn og/eller skærmende beplantning rundt om ejendommen?
 • Er der gjort noget for at dæmpe støj?

Kommunen fører miljøtilsyn med hundepensioner og hundekenneler.

Hvad er afstandskravene til erhvervsmæssigt dyrehold?

Erhvervsmæssige dyrehold skal have en afstand på:

 • 15 m til offentlig vej, privat fælles vej, vandløb, dræn, søer og beboelse på samme ejendom.
 • 25 m til brønde, private boringer og levnedsmiddelvirksomhed.
 • 30 meter til naboskel.
 • 50 m til fælles vandindvindingsanlæg.
 • 50 m til en nabobeboelse og byzone.

Det gælder ved etablering, udvidelse eller ændring af stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning.

Lugtberegninger:

Der laves lugtberegninger i forbindelse med udarbejdningen af tilladelser og godkendelser.
Lugtberegninger laves på baggrund af staldens størrelse og dyretypen i stalden.

Anmeldeordning for større husdyr

Husdyrbrug med et produktionsareal over 100 m2 (i særlige tilfælde 300 m2) skal anmelde ændringer via husdyrgodkendelse.dk uden det kræver en godkendelse eller tilladelse.

Du kan anmelde følgende:

 • Driftsbygninger (halmlader, maskinhaller, malkerum m.v.)
 • Ensilagepladser, køre- eller plansiloer
 • Vinteropstaldning
 • Skift mellem dyretyper
 • Skift i miljøteknologi
 • Afprøvning af miljøteknologi
 • Produktionstilpasning

Vil du vide mere?

Se Miljøstyrelsens vejledninger. Samt reglerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Beredskabsplan for landbrug

HVORFOR BØR DU HAVE EN BEREDSKABSPLAN?

 • Du har overblik over hvor det virkelig kan gå galt hvis uheldet er ude
 • Du reducerer risikoen for uheld
 • Hvis uheldet er ude ved du og dine evt. medhjælpere hvad der skal gøres for at minimere konsekvenserne af uheldet
 • Alle på ejendommen ved hvad der skal ske, hvor det skal ske og hvor hjælp hentes

HVAD BØR PLANEN INDEHOLDE?

 • Procedurer til at ”stoppe ulykken/uheldet”, og begrænse udbredelsen
 • Kontaktoplysninger på interne og eksterne personer og myndigheder der skal alarmeres
 • Kort over oplag af miljøfarlige stoffer, afløbssystemer, vandløb, adgangsveje for beredskabet, stophane for vand og afbrydere til el mv.
 • Kort med materiel der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spilde/lækage

SKABELON TIL BEREDSKABPLAN

Du kan lave din egen udgave af en beredskabsplan. Det vigtigste er at planen giver mening for dig og din bedrift.

Find evt. inspiration i Miljøstyrelsens skabelon.

Med en beredskabsplan skaber du overblik for bedriften over mulige risici og hvordan uheld bedst og hurtigst håndteres. Odder Kommune anbefaler alle landbrug, at lave en beredskabsplan.