Hvad er afstandskravene til erhvervsmæssigt dyrehold?

Erhvervsmæssige dyrehold skal have en afstand på:

  • 15 m til offentlig vej, privat fælles vej, vandløb, dræn, søer og beboelse på samme ejendom.
  • 25 m til brønde, private boringer og levnedsmiddelvirksomhed.
  • 30 meter til naboskel.
  • 50 m til fælles vandindvindingsanlæg.
  • 50 m til en nabobeboelse og byzone.

Det gælder ved etablering, udvidelse eller ændring af stalde og lignende indretninger til dyr, samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning.

Lugtberegninger:

Der laves lugtberegninger i forbindelse med udarbejdningen af tilladelser og godkendelser.
Lugtberegninger laves på baggrund af staldens størrelse og dyretypen i stalden.