Regler for husdyrgødning

Hvor må husdyrgødning udbringes?

Der er forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning på:

 • Vandmættet jord
 • Oversvømmet jord
 • Frossen jord
 • Snedækket jord

Definitioner på:

Vandmættet jord:

 • Jord, hvor der kan samle sig frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør

Oversvømmet jord:

 • Jord, der er dækket af blankt vand.

Frossen jord:

 • Bar jord, hvor det pga. frost ikke er muligt at nedbringe husdyrgødning. Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.
 • Bevokset jord er frossen, indtil den er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

Snedækket jord:

 • En mark, hvor mere end 90 pct. er dækket af mere end 0,5 cm sne.

Vil du vide mere? Se Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvordan må der udbringes husdyrgødning?

 • Udbringning af flydende husdyrgødning må kun ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.
 • Udbringning af flydende husdyrgødning på bare marker og på græsmarker skal som hovedregel ske ved nedfældning.
 • Fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer skal nedpløjes hurtigst muligt, og inden 6 timer.
 • Udbringning af husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke give anledning til unødige gener.

Hvornår må der ikke udbringes husdyrgødning?

 • Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål.

 • I perioden fra høst til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgødning. Der er visse undtagelser herfra.

 • I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning (handelsgødning). Der er visse undtagelser herfra.

Markstak

Hvad må ligge i markstak?

Det er kun komposteret dybstrøelse, der må ligge i markstak.

Dybstrøelse, der har ligget i en stald eller på en møddingsplads i mindst 3-4 måneder i gennemsnit, vurderes som kompostlignende. Dybstrøelse fra fjerkræ kan dog allerede være kompostlignende efter 1-2 måneder.

Markstakken må højest ligge det samme sted i 12 måneder, og en ny markstak må først lægges det samme sted igen efter 5 år.

Krav om overdækning af markstakke

Markstakke skal overdækkes med et vandtæt materiale straks efter udlægning

Afstandskrav

Afstandskrav markstak

Beholderkontrol

Alle beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft (med en kapacitet over 100 m³) skal have beholderkontrol mindst hvert 10. år.
Beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m3 skal kontrolleres hvert 5. år.

Det er brugeren af gyllebeholderen der har ansvar for at beholderen kontrolleres af en autoriseret kontrollant.

Hvis du ikke længere bruger din gyllebeholder kan du vælge at tage den ud af drift. Ved at afmelde din beholder slipper du for beholderkontrol.

Beholderen anses for taget ud af drift, når den er tømt og rengjort og brugeren skriftligt via mail: miljoe@odder.dk har oplyst, at beholderen tages ud af drift.

En beholder, der er taget ud af drift må ikke tages i brug inden det skriftligt er meddelt kommunen.