Offentliggørelse af miljøtilsyn

I forbindelse med et fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget er kommunen forpligtet til at offentliggøre følgende oplysninger fra tilsynet:

  • baggrunden for tilsynet
  • navn, CVR. nr. og adresse på virksomheden eller husdyrbruget
  • en angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget, i form af en kort beskrivelse, herunder listepunkt, branche og om godkendelsespligt
  • dato for tidspunktet for tilsynets udførelse
  • hvad der er ført tilsyn med, herunder om tilsynet er et basistilsyn, eller om der er ført tilsyn med udvalgte forhold
  • om der er konstateret jordforurening
  • om der er konstateret markstakke på husdyrbruget og antallet heraf
  • om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget
  • konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets indberetninger om egenkontrol inddrages, herunder om tilsynsmyndigheden på baggrund heraf har foretaget påbud, forbud eller indskærpelser. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå digitalt.

Oplysningerne om tilsynet skal som minimum vedrøre de seneste to tilsynsbesøg på virksomheden eller husdyrbruget.

Ved offentliggørelsen af ovenstående oplysninger oplyses det, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.


Landbrugsvirksomheder - 2015:

Alrøvej_360.374
Alrøvej_354
Bilsbækvej_210
Blichersvej_25
Drammelstrupvej_7
Dyngby Møllevej_43
Dyngby Møllevej_5
Favrgaardsvej_30
Favrgaardsvej_265
Fenstenvej_18
Fenstenvej_22
Glibingvej_2
Gosmervej_41
Gosmervej_94
Gyllingnæsvej_80
Gyllingvej_76
Horsensvej_177
Hølkenvej_53
Kongshusvej_275
Krogstrupvej_140

Lyngvejen_1
Sondrupvej_34
Søbyvej_45
Søbyvej_60
Søbyvej_83

 

Landbrugsvirksomheder - 2014:

Alrøvej 97 - 2014

Favrgaardsvej 265 - 2014

Kystvejen 250
Drammelstrupvej 7
Hølkenvej 50
Spøttrupvej 17
Gersdorffslundvej 1
Gosmervej 70
Tendrup Vestermark 15

 


Industrivirksomheder - 2015:

 


Offentliggørelse af konklusioner på tilsynskampagner
Odder Kommune er som tilsynsmyndighed også forpligtet til at gennemføre to tilsynskampagner om året.
En gang om året skal den samlede konklusion af indsatsen i forbindelse med tilsynskampagnerne offentliggøres digitalt, herunder mål og effekter.

 

Tilsynskampagne 2015 -Miljøregler for hestehold

 Mål: Målet med kampagnen omkring miljøregler for hestehold er at formidle reglerne for området, bl.a. gennem udarbejdelse af folderen ’Vejledning om Hestehold’. Det overordnede miljømæssige mål er at mindske gener fra hestehold ved at oplyse om regler for bl.a. indretning af stald, overdækning af møddingplads og placering af markstakke.  Folderen ses her.


Effekt: Effekten af tilsynskampagnen er at kendskabet til miljølovgivningen forbedres på kommunens mindre hestehold. Folder om miljølovgivning for hold af heste er offentliggjort i lokalavis, på kommunens hjemmeside og i LMO-avisen. LMO er den landbrugsorganisation, som dækker området omkring Århus, Skanderborg og Odder.

Tilsynskampagne 2014

Den ene af de to årlige tilsynskampagner er foretaget for lokalisering af alle anlæg med olieudskillere i Odder Kommune.
Under den anden tilsynskampagne i 2014 er udført kampagnetilsyn med gyllebeholdere tæt på åbne vandløb og søer.

Olieudskillerkampagne
Kampagnens resultat er en opgørelse over antal virksomheder/ejendomme med anlæg. Der er foretaget tilsyn på et antal lokaliteter med forventning om at finde et udskilleranlæg. Hertil er der udsendt et antal orienteringsbreve.
I alt er der rettet henvendelse til ca. 65 brugere af formodede udskilleranlæg.

Målet for kampagnen er opfyldt, da der er sket kortlægning af eksisterende anlæg og med orienteringsbrevet skabt kontakt til virksomheder og brugere med/af udskilleranlæg.

Overordnet konklusion for tilsynene er, at der fra brugerne af anlæggene tillægges stor tro på driftssikkerheden og holdbarheden af anlæggene.

Tiltroen er i de fleste tilfælde ikke underbygget af undersøgelser af faktisk tilstand eller vandanalyser af afledt spildevand. Det vil i flere tilfælde skyldes, at kommunen ikke har stillet krav til anlæggenes drift eller vedligehold ved vilkår i tilslutningstilladelser, idet der ikke, historisk set, er givet særskilt tilslutningstilladelse til udskilleranlæggene.
Brugernes miljøforståelse er generelt begrænset til, at anlægget er etableret, og at der skal ske regelmæssig tømning via aftale med entreprenør (ingen gældende kommunal tømningsordning for olieudskillere). Afledte konsekvenser af anlægget er, at der generelt ikke forståelse for olieudskillernes tæthed, driftsforhold (anvendelse af rengøringsmidler, trykspuling, kemi osv.) og udledningsværdier.

Kortlægningen af olieudskillere i kommunen er planlagt at efterfølges af en kampagne om tilstandsvurdering af de konstaterede eksisterende anlæg.
Der bør foretages revidering af eksisterende tilslutninger til kloak for olieudskilleranlæg. Dertil kommer, at udendørs olieudskillere modtager regnvand, som afledes til spildevandskloakken.

Gyllealarm-kampagne
Kampagnetilsyn er rettet mod gyllebeholdere tæt på åbne vandløb og søer, idet disse beholdere er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens skærpede krav om etablering af barriere, terrænændring og alarmsystem.
Efter information af de berørte ejere er der foretaget kampagnetilsyn på 17 ejendomme.

Kampagnetilsynet viste, at:
• 5 ejendomme overholdte de skærpede krav.
• 1 ejendom var ikke omfattet af kravene pga. fejlregistrering.
• 4 ejendomme blev afmeldt efter kampagnetilsynet (beholderen er taget ud af drift).
• 2 ejendomme har efter kampagnetilsynet fået monteret et alarm-system på gyllebeholderen.
• 2 ejendomme har rejst tvivl om vandløbets/søens udpegning, og dermed om hvorvidt deres gylleholder er omfattet af kravene.
• 1 ejendom har fået frist til at efterkomme kravene.
• 1 ejendom har tilkendegivet, at beholderen er under afvikling.
• 1 ejendom er der afholdt møde omkring en drøftelse af mulige løsningsforslag.