Tilsynsberetning


Odder Kommune skal hvert år indberette til Miljøstyrelsen, hvordan arbejdet med miljøtilsyn og -sagsbehandling for en del af miljøområdet, er udført.

Indberetningen omfatter en redegørelse for arbejdet med tilsyn og miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug, samt kortlægning og planlægning.
Kommunens tilsynsarbejde på naturområdet er ikke omfattet af indberetningen.

Miljøtilsynsindsats
Miljøtilsynsbekendtgørelsen sammenlægger industri- og landbrugstilsyn, samt opdeler den samlede virksomhedspulje i to, kategori 1 og 2 i forhold til virksomhedens forventede miljøbelastning. Kategori 1 er den mest miljøbelastende og omfatter IED- (1a) og listevirksomheder (1b). Kategori 2 er de øvrige og ikke-godkendelsespligtige virksomheder.

Tilsynsfrekvensen på landbrugs- og virksomhedskategorierne er over-holdt i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015.

Kategori 1a og 1b, basistilsyn minimum hvert 3. år, dog minimum 40 % fysiske tilsyn for kategorien årligt.
Der er i Odder Kommune udført 17 fysiske basistilsyn med Kategori 1a og 1b virksomheder i kalenderåret 2015.
Antal udførte fysiske tilsyn opfylder kravet om 40 % af det samlede antal virksomheder i kategorien.

Kategori 2, basistilsyn minimum hvert 6. år, dog minimum 25 % fysiske tilsyn for kategorien årligt.
Der er i Odder Kommune udført 41 fysiske basistilsyn af Kategori 2 virksomheder (autoværksteder, renserier, virksomheder på bilag 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen og øvrige husdyrbrug over 3 og under 75 DE uden miljøgodkendelse).
Antal udførte fysiske tilsyn opfylder kravet om 25 % af det samlede an-tal virksomheder i kategorien.

Gennemførelse af tilsynskampagner
Den ene af de to årlige tilsynskampagner i 2015 er udført for at udbrede kendskabet til miljølovgivningen for mindre hestehold.
Anden del af tilsynskampagnen er foretaget for udbredelse af kendskab til affaldshåndtering i industrivirksomheder.

Miljøregler for hestehold
Målet med kampagnen om miljøregler for hestehold er at formidle reg-lerne for området, bl.a. gennem udarbejdelse af folderen ’Vejledning om Hestehold’.

Tilsynskampagnen skal udbrede kendskabet til miljølovgivningen for hestehold via folder om miljølovgivning for hold af heste. Folderen er offentliggjort i Odder Avis, på kommunens hjemmeside og i landbrugs-avisen, som dækker området omkring Århus, Skanderborg og Odder.

Den tilsigtede miljømæssige effekt af kampagnen er, at mindske gener fra bl.a. indretning af stald, overdækning af møddingplads og placering af markstakke.

Affaldskampagne
Kampagnens resultat er en vurdering af virksomhedernes nuværende viden om affaldshåndtering. Der er foretaget tilsyn på et antal lokaliteter med forventning om, at virksomhederne har viden om gældende krav til håndtering og bortskaffelse af affald produceret i pågældende branche.

Overordnet konklusion for tilsynene er, at der generelt er viden om bort-skaffelse og håndtering af farligt affald i virksomhederne. Restaffald til genanvendelse har generelt mindre fokus fra brugerne og sortering af denne fraktion kan optimeres.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af tilsynsbesøg
Kommunen har foretaget risikovurdering af virksomheder og landbrug ud fra fastlagte kriterier. Derudfra fremstilles hvert år en oversigt over prioriterede tilsyn.

Kommunen gennemfører regelmæssigt et basistilsyn – hvert 3. eller hvert 6. år, med alle store og mellemstore virksomheder og landbrug som fastsat i bekendtgørelsen. Basistilsynet udgør et samlet tilsyn, hvor alle miljøforhold gennemgås.

I tilføjelse til basistilsynet skal kommunen gennemføre prioriterede tilsyn, med IED-virksomheder og IED-landbrug, der udgør en særlig miljørisiko. IED virksomheder, er omfattet af EU's Industrial Emissions Directive.
Ved disse tilsyn, kan der fokuseres på et miljøproblem, der er særligt gældende for placeringen eller branchen.
Formålet med det prioriterede tilsyn er at samle miljøindsatsen, hvor branchen erfaringsmæssigt oplever udfordringer.

Tilsynsmyndigheden udarbejder en tilsynsrapport efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget. Tilsynsrapporten beskriver virksomhedens eller husdyrbrugets overholdelse af regler m.v.

Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller hus-dyrbruget senest 2 måneder efter, at et tilsyn har fundet sted. Tilsyns-myndigheden meddeler, hvilke oplysninger der agtes offentliggjort.

Senest 4 måneder efter tilsynsbesøget offentliggøres tilsynsrapporten digitalt på kommunens hjemmeside. Offentliggørelsen omfatter de op-lysninger, som udgør minimumsindholdet af tilsynsrapporten herunder eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser for virksomheden eller husdyrbruget. Digitale tilsynsrapporter for de seneste to tilsynsbesøg er offentligt tilgængelige.

Sagsbehandling i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter lov om forurenet jord offentliggøres ikke.

Brugerbetaling for tilsyn og godkendelser
Kommunen skal opkræve et gebyr for den tid der anvendes på miljøtil-syn og miljøgodkendelser på listevirksomheder, bilagsvirksomheder, branchevirksomheder og landbrug med dyrehold på mere end 3 DE.

I 2015 er gebyrsatsen kr. 308,70 pr. time anvendt på tilsyns- og god-kendelsesopgaven, og/eller 57,79 % af regningen faktureret kommunen, hvis arbejdet udføres af ekstern konsulent.