UdviklingOdders vedtægter

Foreningens navn, hjemsted og formål

§1

Foreningens navn er UdviklingOdder. Foreningen har hjemsted i Odder Kommune.


§2

Foreningens formål er at virke for fremme af udviklingen og beskæftigelsen i Odder Kommune ved tiltag og aktiviteter opdelt i følgende hovedrammer:

 • samle, styrke og servicere erhvervslivet i Odder Kommune

 • udvikle turismen og turisterhvervene i Odder Kommune

 • søge medindflydelse og være initiativtager og koordinator for projekter, der kan virke til fremme
  for udviklingen i Odder Kommune

 • initiativtager til og deltager i debat i forhold, der direkte og indirekte har indflydelse på den lokale udvikling.

 

Medlemmer

§3

Som medlemmer kan optages virksomheder, selskaber, foreninger, branche- og interesseorganisationer og personer med tilknytning til erhvervslivet i Odder Kommune eller med særlig interesse for udviklingen i Od-der Kommune.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelse.

Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

§4

Indmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henven¬delse til be-styrelsen, med én måneds varsel til udgangen af et kalenderår.


§5

Medlemmer betaler et årligt kontingent der vedtages på foreningens generalforsamling.
Kontingentet vedrører det regnskabsår der starter førstkommende 1. januar.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om opkrævning af kontingent, herunder med hensyn til eventuelle frister.

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent senest 2 måneder efter, et påkrav fra foreningen er fremsendt, kan bestyrelsen slette det pågældende medlem.


Generalforsamling

§6

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Odder Kommune, hvert år inden 1. april.

Dagsorden skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, herunder resultatopgørelse og status forsynes med revisionens påtegning.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 11.
6. Valg af 1. og 2. suppleant for bestyrelsesmedlemmerne.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Samtlige valg sker for 2 år ad gangen, idet 4 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer dog afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Skriftlige forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.


§7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom, med angivelse af dagsorden for den ekstra-ordinære generalforsamling.


§8

Generalforsamlingen indkaldes ved brev eller elektronisk post til medlemmerne med angivelse af dagsor-den samt bilagt indkomne forslag, med mindst 3 ugers varsel.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der kan afgives stemme i henhold til fuldmagt, men intet medlem kan afgive stemme i henhold til mere end 2 fuldmagter.

Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet nedenfor er bestemt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.


§9

Til ændring af vedtægterne kræves, at dette vedtages på en generalforsamling med mindst 3/4 af de frem-mødte medlemmers stemmer.

Såfremt forslag om vedtægtsændring ikke opnår kvalificeret flertal jfr. ovenfor, men dog opnår et flertal af de fremmødtes stemmer kan vedtægtsændringen gennemføres med simpelt flertal af de fremmødte ved en efterfølgende generalforsamling, der skal afholdes tidligst 14 dage efter.

For at en vedtaget vedtægtsændring skal opnå gyldighed, er det en forudsætning, at ændringen godkendes af byrådet i Odder.

§10

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Bestyrelse

§11

Foreningens bestyrelse består af

Odder Kommunes borgmester og viceborgmester
1 medlem udpeget af LO Odder
1 medlem udpeget af DA Odder
8 medlemmer valgt på den årlige generalforsamling

De 8 repræsentanter, som vælges på den årlige generalforsamling, søges valgt således, at de i så vid ud-strækning som muligt repræsenterer:

 •  håndværk
 •  industri
 •  detailhandel
 •  liberale erhverv
 •  uddannelse
 •  landbrug
 •  turisme (2 repræsentanter)

I en overgangsfase frem til den 2. ordinære generalforsamling i 2013 er turismen dog repræsenteret ved 3 medlemmer udpeget af Odder Turistforenings bestyrelse i stedet for to repræsentanter valgt på generalfor-samlingen.

Udviklingschefen er sekretær for foreningen og kan sammen med Odder Kommunes kommunaldirektør deltage uden stemmeret i foreningens møder.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Borgmesteren er næstformand

Bestyrelsen indkaldes af formanden, når denne ønsker det eller når 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrel-sen, er det formandens stemme, der er afgørende.

Bestyrelsen fører protokol over det på møderne passerede, idet protokollatet underskrives af de i bestyrel-sesmødet deltagende.

§12

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Sådanne udvalg arbejder til stadighed un-der bestyrelsens ansvar.

Tegningsret

§13

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller formanden/næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Revisorer

§14

Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

Regnskabsår

§15

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Således godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2011.