overskrift

Kalender

Hvornår er der prøver?

I slutningen af 9. klasse i folkeskolen skal du tage en række prøver. Dit karaktergennemsnit kan have betydning for din optagelse på en ungdomsuddannelse. Kontakt evt. din UU-vejleder for høre nærmere om optagelseskravene til ungdomsuddannelserne.

Projektopgave i 9. klasse

I 9. klasse skal du – enten alene eller i en gruppe – lave en projektopgave. Du/I bestemmer selv, hvad opgaven skal handle om ud fra et overordnet emne, som jeres lærere har bestemt.

Den færdige opgave skal afleveres skriftligt, men også fremlægges mundtligt for klassen.

Projektopgaven bliver bedømt med en udtalelse og en karakter, og hvis du ønsker det, har du mulighed for at få karakteren og/eller udtalelsen skrevet på dit eksamensbevis.

Projektopgaven er en del af den almindelige undervisning og tæller ikke som en afgangsprøve.

Bestil mistet afgangsbevis fra folkeskolen

Har du mistet dit afgangs/prøvebevis fra folkeskolen, kan du hente en kopi ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

Du kan kun hente en kopi, hvis afgangs/prøvebeviset er fra efter 2008/09, og er blevet digitalt arkiveret af den pågældende skole. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte skolen.

Hvis du vil klage

Klagen kan vedrøre prøveforløbet, herunder eksaminators og censors dispositioner, og bedømmelse af prøven.

Vil du klage over Folkeskolens prøver, kan du først og fremmest henvende dig til skolelederen, der vurderer, om der er hold i din klage. I så fald kan han/hun beslutte, at du kan få lov til at tage en ny prøve, eller at din opgave skal bedømmes igen.