Flere muligheder ved havne

17. december 2019

Kystdirektoratet har på baggrund af ansøgninger fra Odder Kommune ophævet sandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havnene i Hou, Norsminde og Tunø(delvis)

Kystdirektoratet har på baggrund af lovbemærkningerne til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, foretaget en samlet vurdering af landskabelige og naturbeskyttelsesmæssige forhold på de ansøgte steder og de eksisterende konkrete bebyggelsesforhold på havnen og på kysten set i forhold til havnens karakter og afstanden mellem byen og havnen.

Af lovens § 69, stk. 3 fremgår, at der skal være tale om bynære arealer i eller omkring havnen. Der kan således ske ophævelse af strandbeskyttelseslinjen i en havn, hvis blot havnen er bynært placeret og der kan ske ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på arealer, der er bynære og ligger omkring havnen.

For Hou Havn gælder at afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen berører matr. nr.:

 • 5mt Halling By, Halling
 • 22ch Halling By, Halling
 • 7000i Halling By, Halling (vejareal)

For Norsminde Havn gælder at afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen berører matr. nr.:

 • 9b Kysing By, Saksild
 • 9dp Kysing By, Saksild
 • 9dr Kysing By, Saksild
 • 19b Kysing By, Saksild
 • 20c Kysing By, Saksild
 • 7000b Kysing By, Saksild (vejareal)

For Tunø Havn gælder at afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen berører matr. nr.:

 • 9c Tunø By, Tunø
 • 9d Tunø By, Tunø
 • 172 Tunø By, Tunø
 •  

Ejere af matriklerne vil blive informeret direkte i uge 51.

For ovennævnte områder gælder, at det på tidspunktet for Kystdirektoratets vurdering af ansøgningen ikke er et krav, at der ved kommunens ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen er redegjort for kommunens eventuelle planer eller overvejelser for den fremtidige anvendelse af arealet.

Derfor gør Kystdirektoratet opmærksom på, at efter de gældende regler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal myndighederne forud for meddelelse af tilladelser, godkendelser og dispensationer, f.eks. til etablering af faciliteter til overnatning, butiksliv og turismeformål, foretage en såkaldt væsentlighedsvurdering - det vil sige en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området ikke kan udelukkes, skal der foretages en såkaldt konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.

Viser konsekvensvurderingen, at projektet risikerer at skade Natura 2000-området, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. Reglerne gælder både for projekter inden for et Natura 2000-område og for projekter, der ligger geografisk placeret uden for et udpeget område. Myndigheden skal endvidere påse, at visse arters yngle- eller rasteområder ikke ødelægges eller beskadiges, uanset om de befinder sig inden for eller uden for Natura 2000-områderne.

Selve afgørelsen fra kystdirektoratet kan ses her