byrådsmedlemmer i byrådssalen

Nyt udvalg sætter fokus på klimaet

17. december 2019

I forbindelse med budgetaftalen besluttede partierne bag, at der skal nedsættes et klimaudvalg.

Det klimaudvalg er nu nedsat med Kresten Bjerre (R) som formand og Martin Mikkelsen (C ) og Ditte-Marie Thejsen (Ø)  som medlemmer udpeget af byrådet. Desuden skal repræsentanter for erhvervslivet, forsyningsselskaberne, RenoSyd, de grønne organisationer, skolerne, ungebyrådet m.fl. repræsenteres i udvalget.

Udvalget kommer til at høre under Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget. Læs udvalgets kommissorium.

Læs mere om sagen i dagsordenen/referatet.

Se byrådsmødet på Odder TV.

 Logo for Odder NetTV

Uddrag af politikernes indlæg

Ole Lyngby Pedersen (V)

- Jeg ser frem til samarbejdet med udvalget og de anbefalinger, de kommer med.

Leif Gjørtz Christensen (Ø)

- Vi synes, at udvalget er et godt værktøj til at samle nogle forskellige interessenter og få input til denne meget vigtige problemstilling. 

Martin Mikkelsen (C)

- Jeg glæder mig til at arbejde med konkrete tiltag i det nye udvalg. Det handler ikke altid om, hvor mange penge man sætter af, men at man bruger dem rigtigt

Kresten Bjerre (B)

- Jeg ser frem til at blive formand for udvalget, og at Odder Kommune taget fat på problemstillingen omkring klimaet, så vi kan give vores bidrag til at opfylde den klimalov, som er på vej.

Elvin Hansen (A)

- Dette er et udvalg, der er nedsat i en budgetforhandlinger, og derfor er det budgetforhandlingerne, der bestemmer over udvalget. Jeg er glad for, at Socialdemokratiet ikke er med. Jeg sidder i MTK-udvalget, og der kan jeg være med til at stoppe nogle af de ting, I kommer med, sagde Elvin Hansen.

John Rosenhøj (O)

- Det er fint, at vi skal have anbefalingerne ned i MTK-udvalget, inden de er godkendt, men jeg vil gerne vide, hvordan vi får de unge med.

Marianne Hundebøll (F)

- Jeg er glad for, at de unge er tænkt ind i udvalget. De har mange bekymringer, og det kan være med til at give dem noget håb at være med. Hvis MTK-udvalget bremser det hele, kan vi bare løfte det op i byrådet.

Lone Jakobi (A)

- Måske skal de unge inddrages på en anden måde, så de får mulighed for at generere nogle ideer på andre måder.

Niels Rosenberg (C )

- Jeg synes, at vi skal glæde os over dette udvalg. Der kommer til at sidde en masse mennesker, der arbejder for kommunens interesser, og der kan blive en god dialog. Det eneste, de skal, er at komme med anbefalinger, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Man skal ikke være negativ fra starten.

Baggrund for sagen

Budgetaftalen indebærer, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg til opfyldelse af Klimalovens målsætninger for Odder Kommune. Det fremgår således af budgetaftaleteksten:

 ”At der nedsættes et §17-4 udvalg, der skal komme med forslag og initiativer, som betyder, at Odder Kommune kan leve op til den klimalov, der forventes vedtaget inden længe.

Udvalget skal sætte Odder Kommune i stand til at tage markante skridt frem mod at reducere udledningerne, leve op til en bæredygtig udvikling, sætte mål for den grønne omstilling og tilpasse sig de forandringer, som uvægerligt vil komme. Udvalget skal konkret forsøge at omsætte den nye klimalovs målsætninger til pejlemærker for det gode liv i Odder Kommune.

Alle skal inddrages i arbejdet, både politikere, borgere og virksomheder.

Udvalget sammensættes af 3 medlemmer fra byrådet, repræsentanter for erhvervslivet, forsyningsselskaberne, Renosyd, de grønne organisationer, skolerne, ungebyrådet m.fl. 

Formand for §17-4 udvalget er Kresten Bjerre. Endvidere er Martin Mikkelsen medlem af udvalget. Partierne, der ikke er med i budgetaftalen, tilbydes en plads i udvalget. Udvalget forankres i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget. §17-4 udvalget nedsættes i 2019.”

Forvaltningen har udarbejdet medsendte forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.

Hvad er et § 17, stk. 4-udvalg? 

Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 giver Byrådet mulighed for at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.