Billede af viceborgmester Lone Jakobi

Odder Kommune styrker inklusion på børne- og ungeområdet

02. oktober 2018

- I Odder kommune er andelen af skoleelever, der går i specialklasser øget i de seneste år. Det betyder, at næsten 6% af alle folkeskoleeleverne aktuelt ikke er en del af de fællesskaber, der er i de almene klasser på skolerne. Byrådet i Odder Kommune ønsker at ændre den udvikling, sådan at flere elever kan få deres skolegang i de almene klasser, fortæller formanden for kommunens Børne-, Uddannelses og Kulturudvalg, Lone Jakobi (A) .

Baggrunden for Byrådets ønske er, at det øger sandsynligheden for at få en uddannelse
og et job, når eleverne er tæt på det almene skolesystem. Gode inkluderende fællesskaber styrker også alle børn og unges trivsel og udvikling.

Plan for tre år
Byrådet har derfor lavet en tre-årig investeringsplan, der skal sikre, at fællesskaberne på folkeskolerne kan inkludere flere elever.

Investeringsplanen skal højne kvaliteten af børn og unges læring, trivsel og udvikling med afsæt i de analyser, der i det sidste halve år er blevet foretaget på børne- og ungeområdet i Odder Kommune. Det er bl.a. en analyse af inklusion i Odder Kommune udarbejdet af psykolog og Ph.d Camilla Dyssegaard, suppleret af professor Niels Egelund. Undersøgelsen blev præsenteret på et informationsmøde på Skovbakken i foråret 2018 og påpegede en række steder, hvor kommunen kunne forbedre indsatsen.
 
En opgave for alle
Blandt de initiativer, der skal iværksættes i de næste 10-12 måneder er daginstitutioner, skoler, Børne- Familiecentret og meget mere inkluderet.

- Det er en opgave for os alle. Vi kan nemlig kun lykkes med inkluderende fællesskaber, når vi som lokalsamfund, borgere og medarbejdere står sammen om at inkludere alle børn i de almene fællesskaber, siger Lone Jakobi.

Børne- Uddannelses og Kulturudvalget har sat en politisk vision og retning for arbejdet:
- I Odder Kommune er inkluderende fællesskaber på hele 0-18 års
området udgangspunktet for alle børn og unges hverdag i daginstitutionerne
og skolerne, siger Lone Jakobi.

Tro på at det kan lykkes
Forældre og medarbejdere er orienteret om tiltagene, og der venter en stor opgave, fortæller direktør for Børn, Unge og Kultur i Odder Kommune, Karsten Poulsen.

- Der er blandt lederne på hele børne- og ungeområdet en stærk tro på, at vi sammen - forældre, medarbejdere og ledere - kan lykkes med at indarbejde de forandringer, der skal til for at nå målene om styrkede inkluderende fællesskaber i Odder kommune, siger han.

De konkrete initiativer vil være inden for følgende hovedområder:

Inkluderende fællesskaber på almenområdet:

 • Lokale inklusionshandleplaner på daginstitutioner og skoler. Arbejdes med i daginstitutionerne og på skolerne i perioden efterår 2018-forår 2019.
 • Tovholdere til alle børn og unge i sårbare positioner. Arbejdes med i daginstitutionerne og på skolerne i perioden efterår 2018-forår 2019.
 • PPR og Sundhedsplejen tættere på børnenes og med-arbejdernes hverdag. Arbejdes med i efteråret 2018 i en arbejds-gruppe bestående af medarbejder- og leder-repræsentanter fra børne- og ungeområdet.

Barnets stemme og forældresamarbejde:

 • Samarbejdet mellem forældre og lærere/pædagoger styrkes om den fælles opgave. Arbejdes med i daginstitutionerne og på sko-lerne i perioden efterår 2018-forår 2019.
 • Barnets stemme høres mere både i hverdagen i dagin-stitutioner og skoler og i forløb, hvor børn og familier har brug for mere hjælp fra Odder Kommune. Arbejdes med i daginstitutionerne og på skolerne i perioden efterår 2018-forår 2019, samt i udviklingsplanen for Myndighedsafdelingen i BFC.

Forebyggelse og tidlige, rettidige indsatser:

 • Der skal være flere forebyggende tilbud målrettet børn og forældre. Arbejdes med i efteråret/vinteren 2018 i en arbejdsgruppe bestående af medarbejder- og lederrepræsentanter fra børne- og ungeområdet.
 • Der skal sættes ind med tidlig indsats i børnenes første leveår, hvis der opstår særlige behov. Arbejdes med i efteråret 2018 i en arbejdsgruppe bestående af medarbejder- og lederrepræsentanter fra børne- og ungeområdet.
 • Børnenes sproglige udvikling skal styrkes i de første år. Arbejdes med i alle daginstitutioner og dagplejen fra efteråret 2018.

Børn og unges fritid:

 • SFO-er, juniorklubber og Ungdomsklub skal samarbejde med fritidsforeningerne for at understøtte, at flere børn får et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. Arbejdes med i vinter/forår 2019 i en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra skoleområdet.
 • Pædagogerne i SFO-er og klubber skal vejlede forældrene om gode fritidsaktiviteter for deres børn og unge. Det må ikke være økonomi, der hindrer børn i at have et aktivt fritidsliv. Arbejdes med i vinter/forår 2019 i en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra skoleområdet.

Specialiserede tilbud i daginstitutioner og skoler:

 • Alle specialklasseelever skal have en vis tilknytning til en almen klasse, mens de går i specialklasse.
 • Specialklassestrukturen skal tilpasses.
 • Visitationsproceduren til specialklasser skal ændres.
 • Økonomimodellem for specialklasser skal ændres.
 • Specialtilbuddet på dagtilbudsområdet skal udvides.
 • Kvaliteten af undervisningen i specialklasserne skal højnes.
 • Arbejdes med i efteråret 2018 i en arbejds-gruppe bestående af ledere fra skoleområdet og BFC.

Tværgående samarbejde og systematik på børne- og ungeområdet:

 • Der skal være bedre samarbejde om overgange i børn og unge liv, lige fra børnene begynder i daginstitution til de skal begynde en ungdomsuddannelse. Arbejdes med i vinter/forår 2019 i en arbejds-gruppe bestående af medarbejdere og ledere fra skoleområdet.
 • Der skal være en handleplan, der modvirker bekymrende elevfravær. Arbejdes med i vinter/forår 2019 i en arbejds-gruppe bestående af medarbejdere og ledere fra skoleområdet.
 • Der skal være en klar systematik for det tværgående samarbejde om børnene. Arbejdes med i vinter/forår 2019 i en arbejds-gruppe bestående af medarbejdere og ledere fra skoleområdet.

Tværgående samarbejde mellem børne- og voksenområdet og mel-lem kommune og den regionale psykiatri.

 • Ungeområdet skal reorganiseres for at sikre kontinuitet i sårbare unges overgang til voksenlivet. Arbejdes med i efteråret 2018 med henblik på at udarbejde en handleplan til implementering fra 2019.
 • Der skal være et tættere samarbejde mellem kommunen og den regionale psykiatri for at højne kvaliteten af de indsatser, der skal være for de mest sårbare børn og unge. Arbejdes med i et udviklingsarbejde mellem PPR og regionen fra efteråret 2018 i forhold til børn og unge med angst.