Arbejdet fortsætter blandt andet på Parkvejens Skole

Arbejdet med folkeskolerne fortsætter

16. juni 2020

På byrådet mandag aften blev det besluttet, at man i folkeskolerne i Odder Kommune skal arbejde videre med målene om sprog og literacy. Samtidig blev det besluttet at der til efteråret skal fremlægges en handlingsplan for, hvordan man i Odder Kommune bedre kan opfylde målene for kompetencedækning.

Det blev der sagt om planen:

”Vi har fortsat brug for at arbejde med målene om sprog og literacy. Derfor skal laves nye handlingsplaner, som skal tilbage til udvalget i efteråret. Kigger vi på de faglige resultater og karakterer, så ligger de 0,2 over landsgennemsnittet, og vi indskriver os derfor i den øverste tredjedel af samtlige kommuner. Men der er sket fald i andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik, og i 2., 4. og 6. klasse er der et stykke vej til målet om at 80 procent læser godt. Det er dog bedre i udskolingen, så noget tyder på at de indhenter det.” Lone Jakobi (S), formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.

”Rapporten er positiv læsning, og de gode resultater er opnået på grund af personale, elever og forældre. Derfor skal der lyde en stor tak og anerkendelse til personalet på hele området. Dykker man lidt ned i tallene, så kan man godt gøre det bedre på enkelte områder med trivsel. Men alt i alt mener jeg at rapporten er positiv og rigtig god med gode høringssvar, der kan tages med videre.” Jan Gade (V)

”Vi skal gøre det bedre med læsning, for læsning er vigtigt grundlag for at opbygge viden” Ditte Marie Thejsen, (Ø)

”Overordnet set ser det fornuftigt ud – men det er vigtigt at vi fastholder de rigtig gode elever. Andelen af dem er faldet, og det svækker inklusionen. Vi må gøre noget for at de bliver, og det skal både skoler, udvalg og forvaltningen være opmærksomme på.” John Rosenhøj (O)

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive det netop afsluttede skoleår, og den skal behandles på et møde i kommunalbestyrelsen senest i foråret i de lige år.

Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget drøftede kvalitetsrapporten for skoleåret den 27. april 2020 og vedtog:

  • at kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19 sendes i høring hos skolebestyrelserne
  • at det fokuserede mål i forhold til læsning forlænges med fire år, således at der på børn og ungeområdet vil være en særlig indsats på sprog og læsning indtil juni 2024.
  • at der udarbejdes en handleplan for, hvorledes skolerne i Odder Kommune kan nå kompetencedækningsmålet på 90 pct. i 2021 og 95 pct.