Borgere til møde i stor sal

Borgermøde om budget til sommer

12. marts 2019

Der skal være bedre muligheder for, at borgerne kan komme med deres indspark til budgetforhandlingerne. Derfor bliver Odder Kommunes budgetborgermøde rykket frem, så det bliver holdt i juni i stedet for i slutningen af august. Det godkendte Odder Byråd på byrådsmødet mandag den 11. august. 

Borgermødet bliver holdt den 20. juni 2019 fra kl. 19.00 – 21.30.

Byrådet godkendte også resten af budgetproceduren og tidsplanen. Planen siger, at budgettet skal 1. behandles mandag den 2. september og 2. behandles mandag den 7. oktober 2019.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Baggrund om budget 2020 

Budgetlægningen for 2020 tager afsæt i:

 • Den økonomisk politik for perioden 2019 – 2022, vedtaget af Byrådet den 22. maj 2018.
 • Odder Kommunes udviklingsplan ”En vækstkommune i balance”.
 • Det fastlagte serviceniveau i 2019.
 • Budgetaftalen for 2019, herunder de 3 mål der omfatter nedbringelse af antallet af specialklassebørn, fokus på lokale tilbud til børn og unge der anbringes udenfor hjemmet og nedbringelse af antallet af personer på overførselsindkomster.
 • Effektiviserings- og besparelsesplanen for 2017 – 2020, der bl.a. indebærer, at der i 2020 frigøres yderligere 1 pct. af serviceudgifterne gennem hverdagseffektiviseringer svarende til 8,6 mio. kr., medens temaeffektiviseringerne frigiver yderligere 1,6 mio. kr.

Herefter er effektiviserings- og besparelsesplanen fra 2017 udmøntet.

 • Fra 2021 frigøres 0,75 % af serviceudgifterne til finansiering af det demografiske udgiftspres, såfremt der ikke findes andre løsninger med tilsvarende afkast.
 • De vedtagne og planlagte anlægsprojekter der fremgår af anlægsbudgettet for perioden 2019 - 2022, samt de anlægsprojekter som er nævnt i budgetaftalen for 2019, og ønskes medtaget i de kommende års budgetlægning.
 • Styrkelse af kassebeholdningen med 6 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 og låneoptagelse i 2020 på 3 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.
 • Uændret personskatteprocent og grundskyldspromille.

Tidsplan for budget 2020

På baggrund af erfaringer fra tidligere års budgetlægninger og et ønske om øget fokus på borgerinddragelse i budgetprocessen er der i forslag til tidsplan og procedure indarbejdet: 

 • At borgermødet der tidligere år er afholdt i slutningen af august, flyttes til juni måned. Dermed inddrages borgerne på et tidligere tidspunkt i budgetlægningen.

Borgermødet afholdes 20. juni 2019 fra kl. 19.00 – 21.30, samme dag om eftermiddagen afholdes der budgetdialogmøde med Hovedudvalget, Virksomhedslederne, Stabscheferne og Direktionen.

 • At især fagudvalgene inddrager udtalelser, beslutninger, udsagn m.m., fra de møder der er afholdt med borgerne (temamøder, møder om konkrete forhold mm) siden sidste budgetvedtagelse.

På fagudvalgenes møder i juni måned drøftes konkrete budgetforslag, som ønskes medtaget i budgetforhandlingerne.

 • At konkrete budgetforslag fra borgere, fagudvalg og forvaltningen offentliggøres på www.odder.dk. med henblik på en offentlig debat, på bl.a. Facebook, om de stillede forslag.
 • Som noget nyt afholdes den 16. maj 2019 fra kl. 13.00 – 19.00 et budgetstrategimøde for byrådets medlemmer.