Vand i Odder Å

Byråd godkendte klimahandlingsplan

25. juni 2019

Odder By har gentagne gange oplevet oversvømmelser fra Odder Å og Stampemølle Bæk. Handleplanen skal reducere risikoen for oversvømmelser fra Odder Å og Stampemølle Bæk i fremtiden

Klimatilpasningsløsningerne i handlingsplanen er vurderet bl.a. på effekt, økonomi og gennemførlighed.

Læs hele planen her

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV.

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg til byrådsmødet

Ole Lyngby Pedersen (V)
- Det er en godt gennemarbejdet handlingsplan og et stort projekt, som jeg ser frem til, at vi kan få skudt i gang.

John Rosenhøj (O)
- Vi har arbejdet stærkt på dette, og det er en god plan, der er kommet. Jeg havde håbet, at vi kunne sige, at nu kan folkene på Slippen, Mejerivej og Østergade gå tørskoet ved en 50 års-hændelse, men vi mangler nogle godkendelser. Jo før, vi kan komme i gang jo bedre.  

Niels Rosenberg (C)
- Hvis vi får godkendt projektet, hvor Odder Kommune og SAMN finansiere det sammen, skal man gøre sig klart, at det er borgerne, vi opkræver pengene fra. Spildevandsafgiften vil stige, og det er vigtigt, at vi ikke skjuler det.

Elvin Hansen (A)
- Det er gået meget stærkt, og vi skal passe på, at vi ikke falder over vores egne ben. Det er vigtigt, at alle bliver inddraget – også SAMN Forsyning og bestyrelsen der.

Kresten Bjerre (A)
- Det er en kompliceret sag, og jeg bor i området, så jeg ved godt, hvad det handler om. Der er nogle utålmodige borgere, som ikke kan forstå, at der ikke sker noget. Men det er vigtigt, at vi har ro på og laver den rigtige plan, og det har vi gjort med denne plan, som jeg glæder mig til at se udført. 

Planen indeholder følgende opgaver: 

Stampemølle Bæk: Det anbefales, at der gennemføres en brinkhævning op- og nedstrøms Torvald Køhlsvej i kombination med en bedre udnyttelse af eksisterende bassinvolumen ved Overskov. Dertil skal der fortsat være fokus på beredskab og rettidig rensning af risten foran vandløbsunderføringen ved Rådhusgade. På sigt anbefales det at arbejde for en udretning af røret under Rådhusgade. Ved gennemførelse af disse tiltag er servicemålet overholdt.

Samlet anlægsestimat: ca. 1,8 mio.kr.

Odder Å: Det anbefales, at der gennemføres et kombineret kloak- og vandløbsprojekt ved Mejerivej og Østergade, som i sammenhæng med gennemførelsen af klimaprojektet ved Odder Museum/Mølleparken og etableringen af vandmagasin ved Rathlousdal Alle, vurderes at give den mest robuste klimatilpasning for oversvømmelse med vandløbsvand langs Odder Å, således kommunens servicemål overholdes.

De estimerede omkostninger til et vandmagasin ved Rathlousdal Allé er anslået til ca. 2,13 mio.kr.

Den del der vedrører Odder Museum/Mølleparken og Mejerivej/Østergade forventes finansieret som et medfinansieringsprojekt med SAMN efter ansøgning ved Forsyningssekretariatet. Ved tilsagn kan 75 % af udgifterne finansieres via forsyningens takster og 25% fra Odder Kommune. Estimering af de samlede anlægsomkostninger ved Odder Museum/Mølleparken og Mejerivej/Østergade er anslået til ca. 7,98 mio. kr.

Prioritering af klimatilpasningsopgaverne:

Efterår 2019: 

  • Der udarbejdes en ansøgning om medfinansiering af klimatilpasningstiltag ved Odder Museum/Mølleparken og Mejerivej/Østergade i samarbejde med SAMN.
  • Vandmagasin opstrøms Rathlousdals Allé: Afklaring ved Fredningsnævnet (landskabsfredning) og Miljøstyrelsen (fredsskov) hvorvidt der kan meddeles dispensation. Forudsat der kan meddeles dispensation indledes dialog med lodsejer omkring kompensation. Lodsejer har ikke pt. givet accept af projektet. Forudsat enighed med lodsejer igangsættes detailplanlægning og udførelse. Politisk behandling af detailprojekt og udførelse
  • Detailprojektering af løsningen omkring Torvald Køhlsvej med hævning af brinker/cykelsti. Politisk behandling af detailprojekt og udførelse
  • Optimering bassinvolumen ved Overskov og optimering af beredskabsløsning ved risten Rådhusgade. Politisk behandling af detailprojekt og udførelse.

 Første halvår 2020: 

  • Tilsagn fra Forsyningssekretariatet (behandlingstid ukendt- såfremt det bliver et afslag fremsættes nyt forslag til politisk behandling af prioritering og finansiering af klimatilpasningstiltag).
  • Borgerinddragelse af skitseprojektet ved Mejerivej/Østergade samt detailprojektering.
  • Politisk behandling af detailprojekter.

 

1.-2.halvår 2020: 

  • Udførelse de vedtagne tiltag v. Odder Museum/Mølleparken samt Mejerivej/Østergade.

Desuden afsættes der penge til, at der kan ansættes en konsulent i en 2-årig projektstilling. Læs mere om dette. 

Baggrund for sagen 

Odder By har gentagne gange oplevet oversvømmelser fra Odder Å og Stampemølle Bæk. I den vedtagne klimatilpasningsplan er udpeget flere indsatsområder.

Der er udarbejdet en handlingsplan med løsninger, der skal reducere risikoen for oversvømmelser fra Odder Å og Stampemølle Bæk i fremtiden - svarende til en 50 års hændelse (18 års hændelse i 2100), som er det vedtagne servicemål for oversvømmelse af vandløbsvand i Odder By. Handlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med SAMN.