Bil med trailer på genbrugsplads

Byråd roste affaldsplan

12. marts 2019

- Vi sender 70 sider i høring, og vi har lavet en kort indledning, som beskriver hovedpunkterne. Det er en ambitiøs plan, hvor vi bl.a. skal reducere affaldet og genanvende mere plastik og tekstil, og så skal de offentlige institutioner også sortere. Og det bliver til den samme økonomi. I forhold til organisk affald, afventer vi erfaringerne fra de andre kommuner, sagde Hans Hammann (V).

Skanderborg Kommune og Odder Kommune har i samarbejde med Renosyd udarbejdet udkastet til en ny affaldsplan for perioden 2019-2022. Udkastet blev godkendt af Odder Byråd og skal herefter sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. 

- Det er spændende læsning, og jeg vil anbefale alle at læse planen, der bl.a. forholder sig til FN's verdensmål. Jeg er helt enig i, at de kommunale virksomheder også skal sortere og være gode eksempler, sagde Marianne Hundebøll (F)

- Det er spændende og et godt oplæg, og der er mange gode tiltag. Ud over det der er blevet sagt, er jeg glad for, at det understreges, at vi er sammen om at løse det, sagde Leif Gjørtz Christensen (Ø).

Affaldsplanen kan findes i digital version på dette link http://renosydaffaldsplan.dk/.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Baggrund for sagen
Kommunen er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en affaldsplan mindst hvert sjette år. Skanderborg og Odder kommuner udarbejder en fælles affaldsplan i samarbejde med Renosyd hvert fjerde år. Affaldsplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan.

Affaldsplanen gør status på den nuværende og fremtidige affaldshåndtering og præsenterer målsætninger og indsatser, som sætter retningen for kommunernes affaldshåndtering i planperioden.

Indholdet i affaldsplanen tager afsæt dels i den nuværende nationale affaldsplan og dels i de nye EU-krav og -målsætninger, som den kommende nationale affaldsplan vil bygge på, jf. Målsætninger for Affaldsplan 2019-2022.

Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde ny national affaldsplan, der skal gælde fra 2020-2026. Den ny nationale affaldsplan udarbejdes på baggrund af de ændringer til de europæiske affaldsdirektiver, som EU vedtog i juni 2018. Den nye nationale affaldsplan forventes først klar i sommeren 2020, og derved ikke før Affaldsplan 2019-2022 for Skanderborg og Odder Kommuner træder i kraft. Implementering af den nationale affaldsplan vil kunne afstedkomme ændringer i den kommende planperiode.

Målsætninger:

Med Affaldsplan 2019-2022 fortsætter Skanderborg og Odder Kommuner samarbejdet med Renosyd om at sætte nye mål for affaldsområdet. Der har hidtil været stort fokus på at gøre affald til værdi, og det arbejde fortsætter. Samtidig er ambitionen at vende udviklingen med de voksende mængder husholdningsaffald, som vi hver især producerer. Der er derudover også fokus på økonomi og sociale forhold.

De overordnede målsætninger med Affaldsplan 2019-2022 er:

  • Renosyd vil arbejde for, at kunderne oplever værdi for pengene, og at de får en god serviceoplevelse i forbindelse med affaldshåndteringen
  • Renosyd vil arbejde for, at affaldsmængderne reduceres markant i de kommende år, og at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt gennem genbrug og genanvendelse
  • Renosyd vil tage socialt ansvar og bidrage til lokale fællesskaber

Temaer og indsatser:

Affaldsplanen indeholder 5 temaer og dertilhørende 13 indsatser, som er udarbejdet på baggrund af de politisk fastsatte målsætninger:

  • Tema 1: Affaldsindsamling: drift og service
  • Tema 2: Flere ressourcer ud af affaldet
  • Tema 3: Affaldssortering i kommunale institutioner
  • Tema 4: Samarbejde med virksomheder om erhvervsaffald
  • Tema 5: Vi er fælles om løsningen

Miljøvurdering:
Skanderborg og Odder Kommuner har begge vurderet, at Affaldsplan 2019-2022 ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018), fordi planen ikke ”fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter eller medfører krav om vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger” (§2, stk. 1a).