Politikere i byrådssalen

Byrådet har besluttet...

03. september 2019

På byrådsmødet mandag den 2. september vedtog byrådet et kommuneplantillæg for byudvikling i Saksild og en lokalplan, der åbner for et nyt boligområde nord for Kastanievej i Saksild. Desuden blev et varmeprojektforslag for fjernvarme til Saksild godkendt samt et tillæg til en spildevandsplan for Saksild.   

Byrådet godkendte også, at ændre et kommuneplantillæg for et område ved Vestskolen afd. Vestermarken, så området kan anvendes til boliger.

Det første borgerdrevne forslag i Odder Kommune var på dagsordenen i byrådssalen. Det handler om at begrænse tung trafik på Vestermarken. Der var dog ikke flertal for forslaget, idet Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti stemte imod, mens SF og Enhedslisten stemte for. Læs mere.

Byrådet godkendte også, at der bevilges 2.768.000 kr. til at omlægge Oldrup Bæk gennem Oldrup By, og at der vedtages en række klimaløsninger.

Revisionsberetningen for kommunens regnskab 2008 blev godkendt.

Et flertal i byrådet godkendte også en ansøgning fra Spektrum om en kommunegaranti på 320.000 kr til energioptimering, dog med den tilføjelse, at byrådet ville have et nærmere indblik i lånets tilbagebetalingstid mm. Dansk Folkeparti og Radikale stemte imod med den bemærkning at, lånets tilbagebetalingstid ikke er specificeret, og at de finder sagen mangelfuldt belyst.

Byrådet vedtog, at Odder Kommune fremover skal tilbyde mellemfinansiering af støttede projekter. Det betyder, at kommunen kan give et lån, der svarer til det som eksempelvis et lokalråd har fået i tilskud til et projekt fra en fond, men hvor pengene endnu ikke er overført. På den måde undgår foreninger selv at skulle lægge penge ud til projekter, hvor støttes først gives, når udgifterne er dokumenteret.

Der skal nedsættes et ungebyråd. Det var byrådet også enige om på mødet, og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget skal nu arbejde videre med, hvordan det gøres bedst. Læs mere i artiklen "Byråd vil have et ungeforum"

Byrådet har godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023, der sætter rammen for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis. Visionen er et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Ankestyrelsen har vurderet, at Odder Kommunes kvalitetsstandard for hjemmeplejen på Tunø ikke er i overensstemmelse med serviceloven og lighedsgrundsætningen. Derfor havde forvaltningen indstillet, at standarden udgår og erstattes af en kvalitetsstandard for personlig pleje, som gælder alle borgere i Odder Kommune. Det godkendte byrådet på mødet.

Byrådet godkendte også en ny erhvervsudviklingsstrategi for Odder Kommune. Strategien er resultatet af en længere proces, hvor mange parter har været involveret. Den har titlen ”En vækstkommune i balance” og sætter retningen for erhvervsudviklingen fra 2019-2025.
Læs strategien.

Endelig blev der udpeget nye medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn. 

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV.

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Byrådsmøder i Odder Kommune

Alle er velkomne til at møde op og se med, når der er byrådsmøder i Odder Kommune. Byrådsmøderne foregår i byrådssalen på Odder Rådhus. 

Det er indgang fra tårnindgangen ud mod Odder Å. Byrådsmøderne begynder kl. 17, og dørene bliver åbnet 15 minutter før. 

Du kan også se byrådsmøderne live på Odder TV og efterfølgende se det arkiverede byrådsmøde, hvor du har mulighed for at se lige det punkt, der interesserer dig.