rødt sommerhus med stråtag

Debat om bevaringsværdigt sommerhus  

13. marts 2019

En ansøgning fra en sommerhusejer om at nedrive sit sommerhus gav anledning til en længere debat i byrådssalen.

Sagen var på byrådsmødet mandag den 11. marts 2019, og drejer sig om et sommerhus på Agervej 17. Ejeren har søgt om tilladelse til at nedrive det bevaringsværdige sommerhus ”Saksildhus”. Sommerhuset ligger i et af de områder, der er udpeget som et af kommunens kulturmiljøer i kommuneplanen. 

Forvaltningen havde på forhånd indstillet til byrådet at nedlægge et §14-forbud mod nedrivningen og udarbejde et tillæg til lokalplan nr. 3030 for de endnu eksisterende bevaringsværdige bebyggelser, der er udpeget inden for kommuneplanens kulturmiljø nr. 26.

Da politikerne ikke var enige, blev sagen sendt til afstemning. 12 (Venstre, Socialdemokratiet (uden Elvin Hansen), Enhedslisten og Radikale) stemte for forvaltningens indstilling, mens fire stemte imod (Dansk Folkeparti, Konservative og Elvin J. Hansen (A)).

Det blev dermed vedtaget, at der skal nedlægges et forbud mod nedrivning af sommerhuset. 

John Rosenhøj (O) ønskede følgende bemærkning ført til protokols:

"Dansk Folkeparti stemmer imod § 14, men foreslår, at sagen tilbagesendes til Milø-, Teknik- og Klimaudvalget med henblik på, at give nedrivningstilladelse, så der kan opføres nyt hus på grunden i samme stil, farver og materialevalg."

Læs mere om sagen i referatet fra byrådsmødet.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Uddrag debatten

John Rosenhøj (O)
- Jeg har løftet denne sag i byrådet, fordi jeg er bekymret for kommunens økonomi og ikke mener, at vi skal blande os i den private ejendomsret. Dermed ikke sagt, at jeg ikke mener, at vi skal støtte kulturmiljøerne. Det skal vi absolut. Men bevæggrunden for at udpege miljøerne var, at så var det nemmere for ejerne at søge fondsmidler. Konsekvensen af et paragraf 14-påbud kan være, at ejeren siger, at kommunen skal overtage huset. Hvorfor ikke lave en løsning, hvor de må rive huset ned og bygge et nyt i samme stil?

Ole Lyngby Pedersen (V)
- Jeg ser ikke den store risiko i dette. Når man nedlægger et påbud mod nedrivning, skal der udarbejdes en bevarende lokalplan, som beskriver, hvad der må laves ved huset efterfølgende. Vi står med en sag, hvor alle parter siger, at det er et bevaringsværdigt hus. Af respekt for arbejdet med kulturmiljøer er det sin sag at feje alle parterne af bordet. Det er vigtigt, at vi behandler det seriøst, og det gør vi ved at nedlægge et forbud mod nedrivning og udforme en bevarende lokalplan.

Lone Jakobi (A)
- Det er jeg enig med Ole Lyngby i, og Socialdemokratiet tilslutter sig forvaltningens indstilling - på nær een person, der har en anden holdning.

Elvin Hansen (A)
-  Det ville være meget bedre at give dem mulighed for at rive det gamle hus ned og bygge et nyt op med nye materialer, og så har de et fint hus, der kan stå i 100 år. Og så kommer vi heller ikke i klemme. Det gør vi, hvis vi nedlægger et forbud, som kan udløse en erstatning.

Niels Rosenberg (C)
- Jeg var formand for udvalget, der i sin tid udpegede de 40 kulturmiljøer, og det, vi ville, var at sige til folk, at når jeres bolig er udpeget som kulturmiljø, så anbefaler vi, at I går i dialog med forvaltningen, hvis I vil ændre noget. Vi har ikke talt om at pålægge folk en hel masse. Jeg er enig med Elvin Hansen (A) i, at hvis borgeren selv vil bygge sommerhuset op i den stil, det har i dag, så opfylder det kravene til kulturmiljøerne. Vi skal bevare ejendomsretten, og forvaltningen skal gå i dialog med ejeren om at bygge det op i samme stil. 

Marianne Hundebøll (F)
- Et ny hus bygget op i i samme stil kan være vældigt charmerende, men det er ikke det samme hus. Dette hus har en historisk og arkitektonisk kvalitet, og det er et af de ældste sommerhuse, der er tilbage. Det er værd at kæmpe for. 

Kresten Bjerre (B)
- Hvis vi bliver ved med at dispensere, forsvinder vores kulturmiljøer på et tidspunkt, og det er en farlig tendens. Har vi så overhovedet kulturmiljøer om ti eller tyve år? Lodsejeren har fortsat mulighed for at anvende huset som sommerhus, og derfor mener jeg ikke, at der kan være tale om en erstatningssag.

Hans Hammann (V)
- Spørgsmålet er, om vi skal gennemgå kataloget med kulturmiljøer igen, fordi nogle af kulturmiljøerne allerede er blevet rykket ud, og så giver det ingen mening at have dem. Måske skal vi rydde op i det og så følge det. 

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Det er altid ubehageligt, når folk kommer i en klemme, som her, og hvis det ikke er kommunikeret klart nok ud, hvad kulturmiljøer kan og skal, så skal vi måske se på det. Der skal være en forventningsafstemning.  

Baggrund for sagen 

  • Ejeren af sommerhuset har ansøgt Odder Kommune om tilladelse til at nedrive den bevaringsværdige bebyggelse på Agervej 17 ved Saksild Strand med henblik på opførelse af et nyt sommerhus.
  • En bygning er udpeget som bevaringsværdig, hvis den er beskyttet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, eller hvis den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan. Ejendommen Agervej 17 ligger i et kulturmiljø (nr 26) udpeget i kommuneplanen, og bebyggelsen blev i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2013 udpeget som bevaringsværdig.
  • Odder Museum har sendt en udtalelse angående ”Saksildhus” og denne bevaringsværdige bebyggelses særlige og væsentlige værdi for kulturmiljøet. Det anbefales heri, at bebyggelsen ikke tillades nedrevet.
  • Ejer lod den 29. august 2018 bebyggelsen gennemgå af en byggesagkyndig, som vurderer, at bygningen er under middel teknisk værdi. Den byggesagkyndige mener, at det vil være mere rentabelt at nedrive eksisterende sommerhus og opføre et nyt, end at bevare eksisterende bebyggelse og gennemføre en renovering, som kan gøre den egnet til helårsbeboelse og overholde de nugældende krav til energi og CO2 udledning.
  • Forvaltningen gennemførte en udvendig besigtigelse den 6. september 2018 og vurderer, at den oprindelige håndværksmæssige udførelse af sommerhuset er så god, at bebyggelsen umiddelbart ikke virkede hverken uoverskuelig/umulig at renovere. Det vurderes desuden, at den eksisterende bebyggelse fra såvel et arkitektonisk som kulturarvsmæssigt synspunkt er meget værdifuld.