Politikere i byrådssalen

Debat om budget 2020

08. oktober 2019

Hvert år omkring denne tid skal politikerne udarbejde et budget for det kommende år og et budgetoverslag for en periode på tre år. 

Mandag aften, den 7. oktober, til byrådsmødet 1. behandlede politikerne Budget 2020-2023 og sende det videre til 2. behandling den 31. oktober i byrådssalen kl. 17. 

I perioden mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen af budgettet kan politikerne sende ændringsforslag til budgettet

Budgetmaterialet for budget 2020 – 2023 kan findes på www.odder.dk/budget2020. Du kan læse dagsordenen/referatet til byrådsmødet, og du kan se arkiverede byrådsmøde på Odder TV, hvor budgettet et punkt nr. 11 på dagsordenen.

Logo for Odder NetTV

Uddrag af politikernes indlæg 

Lone Riis (V)

- Det handler ikke kun om at spare, det handler om at udvikle, så budgettet anvendes bedst muligt. Vi skal holde snuden i sporet og har en målsætning om at følge den økonomiske politik. Den lever vi ikke helt op til nu, og derfor lægger vi op til, at vi skal arbejde med effektiviseringer, så vi har råd til vækst og udvikling.

Lone Jakobi (A)

- Vi er optaget af at sikre en ordentlig og bæredygtigt drift. Vi vil arbejde forebyggende. Vi vil genindføre de svære politiske prioriteringer og gøre op med hverdagseffektiviseringerne. Vi kan ikke længere bakke op om grønthøster-tilgangen. Vi skal arbejde mere med vores grønne profil. Skovrejsning, drikkevand, reduktion af plastik og så videre. Vi går konstruktivt ind i budgetlægningen, og vi glæder os til det.

Niels Rosenberg (C)

- Vi lever ikke op til det økonomiske råderum, vi selv har besluttet. Jeg synes, at vi for lang tid siden skulle have rettet op på økonomien med et omprioriteringskatalog. Det ser ikke godt ud, når vi kigger på tallene. Vi er glade for, at der ikke er lagt op til lån eller skattestigninger, og derfor vil vi gerne være med i budgettet i år, men det kan jeg ikke sige med sikkerhed endnu. Vi bør fremadrettet se på, om der er noget i kommunen, vi ikke har brug for længere. Er der noget, vi kan undvære eller lægge om? Vi mener f. eks., at den nye Folkepark må udskydes nogle år, så vi kan rette op på økonomien. Vi er også i tvivl om sundhedshuset, og vi bør se på, om antallet af ansatte i kommunen stiger og hvorfor.

Ditte Marie Thejsen (Ø)

- Hverdagseffektiviseringerne har vi aldrig brudt os om, og vi synes ikke, det er en god ide. Det er ansvarsfralæggelse, og det er uambitiøst. Grænsen er nået – specielt på  børne-området. Vi vil gerne have et budget, der afspejler, at vi vil børnefamilier, det gode liv og fokus på klima. Lad os skabe en klar profil som en grøn kommune og en børnevenligt kommune med sunde fællesskaber. 

Kresten Bjerre (B)

- Vi skal enten gennemføre store besparelser eller lave en anden økonomisk politik. Odder er demografisk godt placeret, vi har et højt skattegrundlag, og det er uforståeligt, at vi ikke har bedre styr på vores budgetter. Hvor er det, det går galt. Jeg har stillet spørgsmål til kommunens lønninger, og hvorfor antallet af er steget år for år. Jeg synes ikke, borgmesteren holder en nødvendig budgetdisciplin, og så er der, vi ender i hverdagseffektiviseringer og besparelser. Det er nødvendigt, at vi får gang i den grønne byudvikling og laver et attraktivt miljø, så det skal vi finde penge til.

Marianne Hundebøll (F)

- Sidste år stemte jeg for budgettet, men jeg er skuffet over, at der i løbet af året ikke er sat gang i arbejdet med at finde andre måder at løse opgaverne på. Jeg synes hverdagseffektiviseringer er demoraliserende. Noget af det vi prioriterer i budgettet er de allermindste børn. Det er her, der skal sættes ind. Voksenkontakt, sundhedspleje. Det giver den bedste gevinst om nogle år. Råderummet til anlæg er for lille. Vi har besluttet, at vi skal have devices i skolerne, så vi er også nødt til at forny dem. Vi skal se på Tunøfærgen, brandsikring og Rådhuset trænger til at blive repareret. Vi har en vision om et sundhedshus, remisse-området og en folkepark. Grønne område, klimatiltag og skovrejsning. Kommunen skal gå foran og finde ud af, hvad vi skal gøre sammen med borgerne.

(John Rosenhøj fra Dansk Folkeparti var ikke til stede på mødet)

Hovedoversigt 2020-2023

Budgettet for 2020 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

  • En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32. Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille.
  • Skatter og tilskud fra staten i 2020 er fastlagt på grundlag af statsgaranti, der ikke efterreguleres. 
  • Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 5,4 mio. kr. i 2020. Midlerne afsættes i en demografipulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger, f.eks. i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning i 2020. 
  • Pris- og lønstigningen fra 2018 til 2019 er nedjusteret med 0,2 %, hvilket betyder en reduktion af budget 2019 forinden fremskrivning til 2020 pris- og lønniveau. Pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 udgør 2,7 procent. 
  • De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 8.715.000 kr. er indregnet i basisbudgettet og omfatter en andel på 4.784.000 kr. fra værdighedsmilliarden, 455.000 til bekæmpelse af ensomhed og 3.476.000 kr. som følge af ny og ændret lovgivning. Disse udgifter kompenseres via en forhøjelse af bloktilskuddet. 
  • Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2018, forventningerne til forbruget i 2019, og forventningen til udviklingen fra 2019 til 2020. Endvidere er indregnet virkningen af den vedtagne investeringsplan for Jobcentret. 
  • Jordforsyningen/byggemodningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2019 udgør 23,4 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 23,4 mio. kr.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik er målsætningen et driftsoverskud på 70 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg eksklusiv jordforsyning/byggemodning.