Elever foran skole

Debat om skolerne

05. februar 2019

Hvert andet år udarbejder Odder Kommune en kvalitetsrapport for skolerne efter folkeskoleloven. Rapporten giver en status på skolernes arbejde, resultater og sammensætning af personale. På byrådsmødet mandag aften den 4. februar diskuterede og godkendte byrådspolitikerne rapporten.

Læs skolernes kvalitetsrapport 2016/2017

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg

Lone Jakobi Sørensen (A)
- Omkring karaktergivning i 9. klasse har vi bevæget gennemsnittet i afgangsprøven fra 6,8 til 7,3 på de bundne prøver i dansk, engelsk naturfag og matematik. Der er stigninger i alle fag, og vi ligger over landsgennemsnittet. Det er godt nok.

Når vi ser på de nationale test, hvor der er en målsætning om, at 80 pct. af eleverne skal være gode til læsning og matematik, er der kun enkelte klassetrin, der lever op til det inden for læsning, mens de fleste opfylder målene i matematik. På skoleområdet arbejder vi med "Få fokuserede mål", og et af målene er læsning, så der er udarbejdet en handleplan, og vi har en forventning om, at det vil løfte resultaterne. 

I forhold til overgangen til ungdomsuddannelser er vi en kommune, hvor mange elever tager på efterskole. Der er kun mellem en fjerdedel og en tredjedel af vores elever, som går på en ungdomsuddannelse tre måneder efter, de har afsluttet grundskolen. Til gengæld går det godt nok med at fastholde dem, der starter, og når vi ser seks år frem, viser det sig, at vi ligger på landsgennemsnittet i forhold til antallet på ungdomsuddannelserne. 

På trivselsdelen kan vi se, at vi ligger nogenlunde stabilt, som vi har gjort over de senere år omkring gennemsnittet.

På kompetencedækning ligger vi lavt, og det er noget af det, vi har bedt skolerne give nogle høringssvar på, og som de vil arbejde med. Det er også vigtigt at sige, at der findes to måder at gøre det op på, hvor vi opgør efter, om lærerne er uddannet i linjefagene og ikke en vurdering.

Vi vil i den kommende tid i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget arbejde tæt sammen med skolebestyrelsen for at se, hvordan skolerne udvikler sig, og vi har bemærket, at vi gerne vil have mere indblik i, hvordan det går i specialklasserækkerne i den næste kvalitetsrapport. 

Kresten Bjerre (B)
Odder Kommune ligger på en plads 95. over kommunerne på kompetencedækning, og det, synes jeg, er bekymrende. Så kan det godt være, at resultaterne, når eleverne kommer ud af 9. klasse, er tilfredsstillende, men alt andet lige ville resultatet være bedre, hvis flere lærere var uddannet i de fag, de underviser i, og der var færre timer, der var vikardækket. Det må være et mål at kompetencedækning øges.

Man kan også se, at antallet af elever, der læser dårligt, er øget en smule og andelen, der er i gang med en ungdomsuddannelser efter 9. klasse er faldende.

Når vi ser på trivsel, synes jeg ikke, at det fylder ret meget i rapporten. Jeg tror, at der er en tendens til, at vi er på vej væk fra nationale test og fokus på målrettethed, og jeg ser gerne, at vi understøtter, at der bliver plads til kreativitet og mindre målstyring.

Martin Mikkelsen (C)
Jeg er glad for, at der er fokus på de praktisk-musiske fag, når det kommer til undervisningskompetence. Det er nogle fag, der også er kommet fokus på fra Christiansborg, og man kan håbe, at hvis lærerne har den faglige baggrund, kan det inspirere eleverne til at tage en erhvervsuddannelse.

Marianne Hundebøll (F)
- I store linjer er der fremgang i forhold til karakterer, og det er fint. Der er udfordringer i forhold til, om eleverne bliver undervist af lærere, der er uddannet i fagene, men der er lavet en fin plan for videreuddannelse.

Trivselsmålingerne giver ikke de store udsving. "Ro og orden" og "Støtte og inspiration" er i tilbagegang. Da vi indførte iPads i skolerne, talte vi meget om, at det skulle give eleverne inspiration og motivation, så jeg er spændt på, om evalueringen af iPads i skolerne, kommer til at kunne fortælle, hvorfor vi ikke er bedre der.

Hvor mange, der starter en uddannelse efter 9. klasse, er ikke så interessant, fordi vi ved, at mange tager på efterskole, men det er bekymrende, at der er mange, der 15 måneder efter eleverne har forladt grundskolen, ikke er på en ungdomsuddannelse. Det skal vi se på, og jeg tror ikke, at der er et enkelt svar.

Ditte Marie Thejsen (Ø)
- Vi ligger lavt i forhold til undervisningskomptence, og det er kun steget lidt. Det er fortsat et fokusområde, og der er gode grund til, at det ikke kan gå så stærkt, men det er en udvikling, vi skal fortsætte, så vi kan sikre en god kvalitet i skolerne.

På trivsel ligger Odder på landsgennemsnittet, og resultatet har ikke ændret sig så meget. Det er ok, men jeg kunne godt ønske mig, at elevernes trivsel generelt steg.

Generelt kan man sige om rapporten, at meget er ok eller næsten ok, men vi så gerne, at det var bedre end det. Så vi ønsker udvikling i forhold til trivsel, læsning og undervisningskompetence med mere.  

John Rosenhøj (O)
- Det går tilsyneladende godt, men jeg er nødt til at spørge: Hvorfor er der så mange, der vælger folkeskolen fra i Odder?

Det er dejligt, at de faglige kompetencer i afgangsprøverne er hævet over landsgennemsnittet. Det glæder mig.

Når jeg læser høringssvarene fra landsbyordningerne, så bliver jeg bekymret. Det faglige niveau er faldet, og landsbyordningerne er utilfredse med, at der måles på dansk og matematik og ikke på dannelse og andre bløde parametre. Jeg er nødt til at sige, at erhvervslivet og arbejdsmarkedet ikke kun efterspørger dannelse. De efterspørger kolde fakta, og det er b.la. dansk og matematik. Er nogle af skolerne måske for små til at løfte det faglige niveau?

Vi har en gennemsnitspris på 81.000 kr. pr. elev om året, når jeg sammenligner med Favrskov Kommune, har de en udgift på 67.000. De ligger i den billige ende, men har nogenlunde samme socioøkonomiske forhold som os. Forskellen er 14.000 kr. pr. elev om året. I Favrskov Kommune er kompetencedækningen 92,8 pct. I odder er den 79 pct. Karaktergennemsnittet i 9. klasses afgangsprøver er 6,9 i Odder og Favrskov Kommune er det 7,2. Hvor mange elever får over 2 i dansk og matematik. Det gør 88,5 pct i Odder. I Favrskov Kommune er der 91, 6 pc. Er lærerne så hårdere presset i Favrskov Kommune? Nej, de har stort set samme sygestatistik. Hvad er det, de gør, som vi ikke kan? Det er relevant at stille det spørgsmål.

 

Hovedkonklusioner i kvalitetsrapporten og høringssvarene

Status på kompetenceudvikling
Skolerne har siden 2016 haft fokus på undervisningsfagskompetence. I 2016/17 blev andelen af timer, hvor læreren er uddannet i faget, varetaget af 77 procent. Landsgennemsnittet var på 85 procent, hvilket placerede Odder på en 95. plads blandt kommunerne.

Siden 2016 har 35 lærere fået efteruddannelse i følgende undervisningsfag (tidl. linjefag): dansk, matematik, tysk, engelsk, n/t og håndværk og design.

I skoleåret 2017/18 blev andelen af timer varetaget af lærere med undervisningsfagskompetence opgjort til 78,3 procent mod et landsgennemsnit på 86,7 procent.

Folkeskolereformen indeholder mange forskellige ændringer, som har fordret udvikling af medarbejdernes kompetencer. Skoleledere og forvaltning er enige om, at der er grænser for, hvor mange som kan uddannes af gangen uden at forstyrre kontinuiteten i elevernes skoledag.

Øget undervisningsfagskompetence ved ændret fagfordeling
Af høringssvarene fremgår det, at skolerne er i gang med at dække fagene ved ændring af fagfordeling. Skolerne er opmærksomme på undervisningsfagskompetencer ved nyansættelser. Herudover forsøger man at omlægge undervisning, så flere fag varetages af lærere med undervisningsfagskompetencer. Skolebestyrelserne bemærker dog, at det ikke er hensigtsmæssigt med mange forskellige lærere per klasse. Få-lærer-princippet understøtter lærerens relation til barnet og har også betydning for barnets læring.

Forslag til prioritering af kompetenceudvikling
Skolebestyrelserne vurderer, at følgende fag skal prioriteres:

Natur og teknologi, musik, geografi, kristendom, samfundsfag, historie, håndværk- og design.

Kompetenceudviklingen skal tage højde for, at kontinuiteten i skoledagen ikke forstyrres ved for mange vikarer. OmrådeMED understreger, at der fortsat bør være et stærkt fokus på at prioritere faglig kompetenceudvikling, men i et tempo der er realistisk muligt både af praktiske og økonomiske hensyn. Bestyrelsen på Parkvejens Skole anbefaler, at uddannelse inklusiv vikardækning skal være fuldt finansieret.

Skolelederne og forvaltningen har efterfølgende drøftet kompetenceudviklingen og anbefaler, at det bør prioriteres at kompetenceudvikle lærere i undervisningsfaget natur og teknologi i skoleårene 2019/20 + 1920/21 og i undervisningsfagene musik, tysk og idræt i 2021/22. Fra 2019 indledes også kortere kursusforløb i de mindre fag: geografi, kristendom, historie, N/T, billedkunst, samfundsfag, madkundskab og H/D.

Kvalitetsrapportens resultatsider
Bestyrelserne fra Parkvejens Skole og Vestskolen er begge tilfredse med at resultaterne fra afgangsprøverne, som ligger over landsgennemsnittet.

Alle bestyrelserne har forventninger til, at læsehandleplanen og de mange tiltag forbundet hermed vil bidrage til at øge elevernes læsekompetencer i de kommende år.

Vedrørende trivselsmålingerne håber landsbyordningerne at kunne hæve sig over landsgennemsnittet i forhold til den generelle trivsel, idet landsbyordningerne har optimale rammer herfor.

På Parkvejens Skole har trivselsmålinger givet anledning til refleksioner over validiteten af undersøgelserne. "Forstår eleverne spørgsmålene som vi tolker resultaterne? Får vi overhovedet resultater, som vi kan bruge i det videre pædagogiske arbejde".