Skilt med Vitapark og bygninger i baggrunden

Flertal for sundhedshus

09. oktober 2019

På byrådsmødet mandag den 7. oktober besluttede et flertal i byrådet, at forvaltningen kan arbejde videre med planerne om et projekt med at etablere et 4.400 etagemeter sundhedshus i VitaPark på 8 etager. Det skal ligge på grunden, hvor den gamle lægebolig er i dag. Projektet skal sendes i udbud. 

Nybyggeriet skal indeholde lejemål til de praktiserende læger i Odder Kommune samt nye akut- og korttidspladser og kommunale træningslokaler og -faciliteter. Lokalerne og faciliteterne til de alment praktiserende læger vil udgøre ca. 2.200 etagemeter. I nybyggeriet foreslås endvidere opført nye faciliteter på 2.200 etagemeter til træning og rehabilitering samt etablering af 18 akut- og korttidspladser.

Anlægssummen er estimeret til ca. kr. 36 mio. ekskl. moms for opførelse af lejemål til de alment praktiserende læger og til kr. 27 mio. for opførelse af kommunalt træningscenter og 18 akut- og korttidspladser. Odder Kommune vil dog kunne opnå deponeringsfritagelse for anlægssummen for lejemål til de alment praktiserende læger på kr. 36 mio.

Venstre, Konservative, Enhedslisten, Radikale og SF stemte for forvaltningens projekt med 13 stemmer, mens Socialdemokratierne stemte imod med fire stemmer. Socialdemokraterne havde et ændringsforslag om, at der også skulle etableres et "byggefelt ved siden af med op til 6000 etagemeter boliger". Socialedemokratiet stemte for forslaget med fire stemmer, mens de resterende 13 stemte imod. 

Læs mere i referatet fra byrådsmødet under punkt 15. Du kan også se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV.

Logo for Odder NetTV

Uddrag af politikernes indlæg

Finn Thranum (V)
- Det er ti år siden, at de sidste funktioner lukkede på Odder Sygehus. Med denne sag får vi mulighed for at få et nyt sundhedshus i Vitapark med et nybyggeri, der giver bedre rammer. Det nære sundhedsvæsen er markant i årene fremover. Vi bliver flere ældre medborgere, og flere der lever med kroniske sygdomme, så der vil komme flere opgaver til kommunerne og praksissektoren. Vi har set på forskellige modeller, og vi peger på den billigste, som også er den bedste. Det er bedre og billigere at bygge nyt end at lave om på det gamle. 

Lone Jakobi Sørensen (A)
- Vi bakker op om ideen om et sundhedshus, og at vi styrker der nære sundhedsvæsen. Vi vil gerne have et sundhedshus, men når det er sagt, så havde vi gerne set, at der også var sat af til boliger i toppen af det byggeri, som kunne bidrage til finansieringen. 

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Vi kommer til at fokusere mere på det nære sundhedsvæsen, og vi vil se sundhedshuse, som noget helt centralt. Vi er nødt til at komme med forbedrede forhold for træningscenteret også. 

Niels Rosenberg (C)
- Jeg håber, at projektet bliver til noget, men det er mange penge. Og så vil jeg gerne vide, om det kommer oven i, hvis vi ikke får fritagelse for deponering.  

Kresten Bjerre (B)
- Selve ideen om et sundhedshus, vil jeg ikke redegøre for, men Socialdemokratiet foreslår i sidste øjeblik et byggefelt til boliger, og det kan jeg ikke gennemskue med så kort varsel, om det er en god eller dårlig ide. 

Marianne Hundebøll (F)
- Jeg går ind for, at vi godkender sundhedshuset nu, men jeg er med på at undersøge, om det er muligt at lave et byggefelt til boliger. Det skal bare ikke bremse sundhedshuset nu. 

Hans Hamman (V)
- Vi skal godkende det, som det er nu, og hvis det viser sig, at der er plads til at bygge mere, så er det en ny sag, vi skal have på dagsordenen. 

Claes Jensen (A)
- Vi bakker op om sundhedshuset, men vi mangler penge i budgettet, og derfor forsøger vi at skabe en mulighed for at finde nogle penge, så vi har en fornuftig økonomi. 

Baggrund for sagen

  • Det nære sundhedsvæsen er en væsentlig del i det samlede danske sundhedsvæsen. Med et stigende antal ældre og flere borgere med kronisk sygdom ønsker Odder Kommune at styrke det nære sundhedsvæsen gennem øget samarbejde og flere sundhedsaktører og -funktioner i VitaPark. Samarbejde og tilgængelighed skal sikre et højt kvalificeret, nært og integreret sundhedstilbud med et stærkt fundament og effektiv ressourceudnyttelse. Aktører fra hospital, kommune og praksissektor skal udøve deres arbejde fra ét og samme sted, og de indbyrdes relationer og samarbejde skal sigte på at opnå de bedst mulige sundhedsmæssige effekter for borgere og patienter.
  • Et nyt sundhedshus i VitaPark er en unik mulighed for at samle alle de alment praktiserende læger i Odder Kommune på én matrikel og dermed styrke det nære sundhedsvæsen. Herudover bør det nære sundhedsvæsen i Odder Kommune styrkes ved at etablere nye faciliteter til træning og rehabilitering og ved at etablere akut- og kortidspladser i nybyggeriet i VitaPark.
  • Med almen praksis som tovholder er borgerens liv og livsforløb i centrum, og med nye trænings- og rehabiliteringsfaciliteter og samlingen af almen praksis samt akut- og korttidspladser kan der sammen med borgeren og de øvrige funktioner i VitaPark skabes den nødvendige sammenhæng i de indsatser, som borgeren tilbydes.
  • Odder Kommune har ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om 31.837.815 kr. fra puljen til læge- og sundhedshuse til etablering af et sundhedshus i VitaPark, som skal styrke samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. Sundheds- og Ældreministeriet har bevilliget 11.140.800 kr. til delvis finansiering af sundhedshuset.