kort over lokalplansområde

Flertal vedtog tillæg til omdiskuteret lokalplan

10. oktober 2018

Lokalplanen har været genstand for meget debat, og også i byrådssalen blev borgmester Uffe Jensen (V) nødt til at holde en pause og tysse på nogle få af tilskuerne.

Planen blev vedtaget af et flertal på 12 bestående af Venstre (bortset fra Finn Thranum), Socialdemokratiet og Radikale, mens Konservative, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti stemte imod. Således blev tillægget til lokalplanen vedtaget med 12 stemmer mod 7.

Tillægget til lokalplanen gør det muligt at udstykke til tæt-lav bebyggelse – eksempelvis rækkehuse. Sagen har været i høring, og der er kommet 29 høringssvar.

Alle politikernes indlæg om budgettet kan ses på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs mere om sagen i referatet

Uddrag af politikernes indlæg 

Ole Lyngby Pedersen (V)
-  Selvfølgelig  berører det os, når rigtigt mange i et område er imod ændring. Så er det lige nøjagtigt der, hvor man kan sige: Hvad skulle gøre, at det ikke kan lade sig gøre. Det ville være, hver der er én, der kan pege på fejl i procedure i sagen. Så var sagen blevet taget af efter høringssvarene. Så snak om at vi ikke hører efter, hører ingen steder hjemme. Vi lytter til saglige argumenter, men der er ikke kommet noget som gør, at vi ikke kan gå ind for indstillingen.

Lone Jakobi (A)
- I Socialdemokratiet mener vi, at det er værdifuldt med blandede boligområder og forskellige boligtyper, som giver mulighed for, at flere generationer og mennesker i forskellige livssituationer kan bo i samme område. I sidste ende er det en samlet vurdering af hele sagen. Vi står fast på beslutningen fra MTK-udvalget og følger forvaltningens indstilling.

Finn Thranum (V)
- Den foreslåede ændring er i uoverensstemmelse med planens oprindelige mål og vision. Ændringen er alene et ønske fra ejeren af jorden. De nuværende beboere i området ønsker ikke en ændring af lokalplanen, og det støtter jeg op om.

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Hvis det var en ny lokalplan, ville vi i en række situationer støtte et boligområde med blandede boligtyper. Det er ikke det, denne sag drejer sig om. Der skal være gode argumenter for at ændre. Her er det meget enkelt. Der er ikke væsentlige årsager til at ændre lokalplanen.

John Rosenhøj (O)
- Jeg har været imod fra starten. Det er ikke så svært at forudse denne situation. I vidste, at dette ville give bøvl. Det har været en træks og kedelig sag, der hverken klæder demokratiet, borgerne eller os som politikere. Tonen har været under lavmålet. Hvorfor? Det er fordi, der er nogle borgere, der føler afmagt. Det er politikerlede, og det forstår jeg godt.

Marianne Hundebøll (F)
- Jeg synes ikke, at der er grund til at ændre planen. Vi går ind for blandet boligbyggeri, men der er ikke vægtige grunde for at lave det her. Der er andre muligheder i Hou.

Niels Rosenberg (C):
- Vi fik at vide, at de ikke kunne sælge grundene, men de har aldrig været sat til salg. Og derfor tænker jeg, at de mennesker, der bor der, har købt noget, og nu får de en anden vare. Vi har ikke noget imod tæt-lav-bebyggelse, men kommunen ejer selv jord på den anden side, så hvis de synes, at der skal være rækkehuse, kan de gå i gang der.

Kresten Bjerre (B)
- Når vi går ind for at godkende ændringer, er det, fordi vi anser en lokalplan for at være en dynamisk ramme, hvor ændringer kan finde sted, hvis de holder sig inden for rammen. Og det er vores vurdering, at det gør de.

Hans Hammann (V)
- Skal man ændre en lokalplan, skal der være gode tungtvejende argumenter, og det mener jeg, at der er i denne sag. Hvis varen ikke kan sælges, må man gøre noget.

Elvin Hansen (A)
- Lad være med at sige, at vi ikke laver om på lokalplaner. Det gør vi, når det ikke fungerer, og det har vi gjort flere gange.

Rie Ramsdal (A)
- Jeg stemmer for tillægget, fordi jeg mener, at det kan bidrage til flere børn i institutioner, skoler og foreningsliv i Hou.

Om høringen

  • Under høringen af planforslaget er der indkommet i alt 29 høringssvar.
  • 26 høringssvar er imod lokalplantillæggets mulighed for at kunne vælge at opføre rækkehuse i stedet for enfamiliehuse på dele af arealerne inden for delområde I i lokalplan nr. 5025b.
  • Høringssvarene udtrykker, at dette ikke er, hvad lodsejere var stillet i udsigt/forventede, da de investerede i en ejendom i Hou Strandpark i tillid den ambitiøse og velovervejede lokalplan nr. 5025b. De mener bl.a., at udsigtsforhold, åbenhed og mange andre kvaliteter i Hou Strandpark vil blive ødelagte.
  • Opførelse af rækkehusbebyggelse er ikke længere aktuel i lokalplantillæggets delområde 1a og 1b, som arealmæssigt udgør langt størstedelen af tillæggets område, da fra projektudvikler er ansøgt om udstykning af parceller til fritliggende enfamiliehuse i disse delområder.
  • Denne mulighed kan imødekommes selv om lokalplantillæg nr. 1 vedtages endeligt, men udstykningsansøgningen kan på grund af de midlertidige retsvirkninger af planforslaget først behandles, når den endelige vedtagelse af lokalplantillæg nr. 1 er offentligt bekendtgjort.
  • I høringssvar nr. 27 og 28 udtrykkes ønske om, at lokalplantillæg nr. 1 også skal give øgede/friere muligheder for tilbygninger i delområde III i lokalplan nr. 5025b.
  • Delområde III ligger ikke inden for de områder, lokalplantillæg nr. 1 omfatter. En lokalplan eller et lokalplantillæg kan ikke fastlægge bestemmelser for områder, der ikke er omfattet af den pågældende plan.
  • Høringssvar nr. 29 fra SAMN Forsyning Aps vedrører befæstelsesgrader og eventuelt behov for at ændre/udvide anlæg til tilbageholdelse af regnvand ved opførelse af rækkehusbebyggelse.
  • Der er som grundlag for udarbejdelsen af lokalplantillæg nr. 1 påregnet mulighed for udvidelse af kapaciteten i regnvands-/forsinkelsesbassinet i delområde 1. Behovet herfor vil dog være begrænset ved udstykning af delområde 1a og 1b til individuelle parceller til fritliggende enfamiliehuse
  • Forvaltningen vurderer, at der ikke er anledning til at justere tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b.