Fornyelse af tinglyste vejbyggelinjer for projekteret omfartsvej øst om Odder

03. maj 2019

Sagens baggrund
Ovennævnte vejbyggelinjer omhandler den projekterede omfartsvej øst om Odder. 

Kort over omfartsvej ved Odder
Den røde stiplede linje viser arealreservationen til en eventuel omfartsvej

Mere præcise oplysninger om omfartsvejens beliggenhed og byggelinjernes retsvirkning kan fås ved kontakt til Odder Kommune, Teknik & Miljø.

Beslutning
Odder Kommune har den 6. maj 2019 i henhold til § 41, Lov om offentlige veje mv. , truffet beslutning om, at forlænge de allerede tinglyste vejbyggelinjer – jf. deklaration om byggelinjer, lyst den 29.12.1970 – med indtil 10 år.

Offentliggørelse og klagevejledning
Som følge af § 43 Lov om offentlige veje mv, skal der i forbindelse med beslutning om forlængelse af byggelinjepålægget ske offentliggørelse herom. Der skal desuden sendes meddelelse til de ejere og brugere af ejendomme, der bliver direkte berørt af pålægget, og hvis rettigheder fremgår af tingbogen.

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages Vejdirektoratet, for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klageberettiget er de, der har en individuel, direkte og væsentlig interesse i sagens afgørelse.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, hvilket er den 6. maj 2019.

En eventuel klage skal sendes skriftligt til Vejdirektoratet inden udløbet af ovennævnte frist.

Klager skal sendes til:
Vejdirektoratet
Juridisk Afdeling
Havnegade 27
Postboks 9018
1022 København K
eller på mail: jur@vd.dk

Kontakt
For spørgsmål, yderligere klagevejledning eller generelle oplysninger om ovennævnte, kontakt venligst Odder Kommune, ved Gitte Rasmussen gitte.rasmussen@odder.dk

 Lov nr. 1520 af 27. december 2014 (med efterfølgende ændringer til forskriften)