Forsøg med sivetrafik i Rosensgade

I forsøgsperioderne vil sivetrafikken være ensrettet fra Torvet mod Raupachs-gade med maks. hastighed på 15 km/t.

Der opstilles midlertidig skiltning for ensrettet kørsel (cyklister undtaget) for gågadestrækningen, ligesom der indrettes 10 parkeringspladser.

De midlertidigt indrettede parkeringspladser er begrænset til maks. 1 times brug, hvilket henstiller til, at de anvendes ved ærindekørsel og ikke til hel-dagsparkering for hverken butikspersonale eller beboere.

Under forsøgsperioden skal det indskærpes, at vareudstilling mv. på den vest-lige strækning af Rosensgade begrænses til den inderste halvdel af fortovet mod butiksfacaden, således at der sikres passagemulighed til fodgængere på den yderste del af fortovet.

Baggrund for forsøget
Det blev i 2016 besluttet at iværksætte forsøg med sivetrafik i den vestlige del af handelsgaden Rosensgade over 2 vinterperioder. Formålet med forsøget er at undersøge, om sivetrafik kan have positiv indvirkning på byliv og aktivitet i den stille ende af handelsgaden.

Sagens gang
Den første forsøgsperiode forløb fra d. 10. februar 2017 til 1. maj 2017. Heref-ter foretog Odder Kommune en spørgeskemaundersøgelse, der var tilgænge-lig på odder.dk i maj måned 2017. Ved afslutningen af 2. forsøgsperiode (fra 1. oktober til 1. april 2018) foretages endnu en spørgeskemaundersøgelse via odder.dk. Der udarbejdes herefter en samlet evaluering af på baggrund af de indkomne besvarelser fra begge forsøgsperioder.

Medio 2018 forelægges sagen Byrådet, og der træffes beslutning om hvorvidt der skal gives permanent tilladelse til sivetrafik i den vestlige del af handels-gaden Rosensgade eller ej. I den forbindelse offentliggøres evalueringen.