Gylling Mølle

Pulje til forskønnelse af byområder

26. august 2020

Byrådet har afsat en pulje på 500.000 kr. årligt til forskønnelse af byområder.

På denne baggrund har Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget besluttet, at der skal nedsættes et byfornyelsesråd, som skal indkalde og vurdere ansøgninger om støtte til forskønnelse af byområder. Byfornyelsesrådet skal især have fokus på oplandsbyer i Odder Kommune. Med oplandsbyer menes i denne sammenhæng lokalcenterbyerne og landsbyer med udpegede kulturmiljøer.

I forbindelse med Byfornyelsesrådets vurdering af de indkomne ansøgninger har Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget lavet en politisk prioritering af Odder Kommunes kulturmiljøer. Der er taget udgangspunkt i følgende rapporter til prioriteringen:

Rådet skal efterfølgende forelægge sine vurderinger af ansøgningerne for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, som på det grundlag træffer beslutning om tildeling af støtte.

Tidligere tildelinger

  1. halvår 2018 - Gylling Mølle og Gylling Forsamlingshus.
  2. halvår 2018 - Baunsbæk Mejeri i Sondrup.
  3. halvår 2019 - Udvalget besluttede ikke at støtte de indkomne forslag.
  4. halvår 2019 - Renovering af gymnastiksal til Randlev gl. Skole og Bevaring og renovering af kampstensmure i Skablundsgård staldlænger.

Herefter vil støtten tildeles en gang om året ved. 4. kvartal.

Indkaldelse af nye ansøgninger

Byfornyelsesrådet indkalder derfor nu ansøgninger til behandling i 4. kvartal 2020.

Såvel private som foreninger kan søge støtte til byfornyelsesprojekter. Der kan kun søges støtte til fysiske projekter, som kan opleves af offentligheden.

Ansøgningers indhold

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Ansøgers navn og adresse, projektets titel, karakter og ansøgningssum, ejerforhold, kontaktperson, telefon og mailadresse, eventuel bevaringsværdi, tegninger og fotos af eksisterende forhold, tegninger af de forhold, der søges midler til, beskrivelse af de bygningsmæssige løsninger og materialer der er valgt, indhentede tilbud og budget for de planlagte arbejder, evt. etapeplan og om der er søgt anden økonomisk støtte.

Ansøgningsfrist

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag d. 7. oktober 2020.

Ansøgninger skal være mærket overskriften “Byfornyelsesrådet” og sendes til plan@odder.dk.

Videre forløb

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget vil på sit møde den 17. november 2020 tage stilling til, hvilke projekter, der skal støttes i år.