Mennesker i forsamlingshus

Indkaldelse til Landsbyprisen 2019

25. oktober 2018

Hermed inviteres de Lokale Aktions Grupper (LAG-erne) i Region Midtjylland i samarbejde med kommunen og kommuner uden en LAG til at komme med et forslag til modtager af Region Midtjyllands Landsbypris 2019 på 150.000 kr.

Vejledende kriterier for Landsbyprisen

Landsbyprisen 2019 kan tildeles en landsby, der ikke må have over 2.000 indbyggere. Kandidater til landsbyprisen vil blive vurderet efter den bedst samlede opfyldelse af følgende kriterier:

• Landsbyens fysiske miljø i form af boliger, øvrige bygninger, pladser m.m. skal udgøre et attraktivt nærmiljø uden forfaldne bygninger (arbejder på at fjerne forfaldne bygninger) samtidig med god adgang til naturen. (Et godt fysisk miljø kan være skabt gennem saneringer, etablering af nye aktiviteter eller faciliteter i landsbyen)

• Der skal være et stærkt lokalt engagement i landsbyen gennem flere år, hvor beboerne gør en indsats for at gøre landsbyen attraktiv.

• Landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår – f.eks. nedlæggelse af offentlig service (skoler, børnehave, plejehjem m.m.) eller private arbejdspladser.

• En udvikling der tager udgangspunkt i stedbundne potentialer der f.eks. kan bestå af lokal kultur, af kulturarv i form af bygninger og landskaber, nærhed til storslåede naturområder, lokale værdier – viden og sociale netværk opstået over tid båret af et engageret lokalsamfund eller en driftig ildsjæl. Bæredygtig udvikling f.eks. med fokus på klima, energiløsninger, miljø og FN's verdensmål indgår også som stedbundne potentialer.

• Landsbyen har baseret sine aktiviteter og udvikling på en planlagt udvikling ud fra landsbyens forslag (f.eks. en lokal udviklingsplan) og indgår i et tæt samarbejde med kommunen. (Dvs. ikke alene baseret på en kommunal planlægning).

• Evne til at samarbejde og indgå "arbejdsdeling" med nabolandsbyer f.eks. i et klyngesamarbejde (prisen deles mellem to eller flere landsbyer).

• Landsbyen skal tilbyde et socialt og kulturelt miljø (med en befolkning, der yder en frivillig indsats i det lokale foreningsliv).

Der skal oplyses om landsbyens indbyggertal pr. 1.1.2013 og 1.1.2018.

Et forslag skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af landsbyen og dens udvikling, således at forslaget forholder sig til de syv kriterier. Forslaget skal som minimum fylde 5 sider. Det vedhæftede sammenfatningsskema skal også udfyldes, men dette bruges alene til at give et overblik over ansøgningen.

Hvem kan fremsende forslag

Den enkelte Lokale Aktions Gruppe (LAG) kan, i samarbejde med den/de kommune/r som den dækker, indsende et forslag pr.kommune. Det forudsættes, at der er enighed mellem LAG’en og kommunen om det fremsendte forslag. Kommuner uden LAG kan selv fremsende forslag.

Fristen for at komme med forslag til Region Midtjylland er: tirsdag 15. januar 2019, inden kl. 12.00. Forslag skal fremsendes pr. mail til: groen-vaekst-oplevelser@ru.rm.dk

Den enkelte landsby (borgerforening eller tilsvarende) afleverer sin ansøgning til LAG'en eller kommunen senest den 7. december 2018 med mindre andet aftales med LAG'en eller kommunen.

Du kan læse mere og finde kontaktinformationer på LAG Odder-Hedensteds hjemmeside. Du kan også kontakte udviklingskonsulent Martin Hauge fra Odder Kommune på tlf. 30 84 34 18 eller e-mail: martin.hauge@odder.dk 

Ekspertudvalg

Til at bistå regionsrådet med vurdering af forslagene til modtager af Landsbyprisen 2019 er der nedsat et ekspertudvalg, som forventes at bestå af:

• Annette Aagaard Thuesen, Lektor, Ph.d, Syddansk Universitet.

• Helle Nørgaard, seniorforsker, Ph.d, Statens Byggeforskningsinstitut.

• Karsten Jensen, Chefkonsulent, Tønder Kommune.

• N.N, Landdistriktsmedarbejder fra kommune i Region

Syddanmark.

• N.N. – ekspert i bæredygtighed.

• Karsten Bækgaard, Chefkonsulent, Region Midtjylland (formand).

Overrækkelse af Landsbyprisen

Beslutning om tildeling af Landsbyprisen forventes at blive truffet i af regionsrådet på møde den 27. marts 2019 efter behandling i udvalget for regional udvikling. Prisen overrækkes i maj 2019 efter nærmere aftale med prismodtageren.

Anvendelse af Landsbyprisen

Landsbyprisen kan anvendes til faciliteter og aktivitetsmuligheder til almen offentlig benyttelse – eksempelvis til børn.