Odder Kommunes seniorråd

Kvartalsorientering fra Odder Kommunes Seniorråd

08. juli 2019

Seniorråd lokalt

Synlighed:
Fra det nye års begyndelse er det fortsat Seniorrådets plan at gøre rådets arbejde og opgaver mere synlige og derved skabe interessebaseret dialog med både borgere, interesseforeninger, den kommunale forvaltning, samt diverse kommunale udvalg, herunder især Social- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det er derfor besluttet at Seniorrådet deltager i Sundhed & Omsorgs tilbudte ”Sundhedscafeer” som bliver afholdt, i den kommende tid, i samarbejde med Lokalrådene med flere. Herfra vil Seniorrådet tilbyde dialogmøder efter ønske. Desuden planlægges 2 årlige møder med formanden for SSF, 1 årligt møde med SSF-udvalget, Handicapudvalget og Ældre Sagen. Målet er at Seniorrådet bliver klædt bedre på til at påvirke kommunes beslutninger i forhold til initiativer vedrørende kommunes ældre borgere.

Sager til høring og orientering:
I det forløbne halve år er seniorrådet blevet hørt i ”Udbud på hjælpemiddelområdet” og Sundhedsaftalen for 2019 – 2023 mellem Region Midt og de 19 kommuner i regionen.
Vedrørende ”Udbud på hjælpemiddelområdet” har Seniorrådet besluttet at det ikke fremadrettet ønsker at blive inddraget, idet der allerede er èn brugerrepræsentant i forbindelse med de enkelte udbud.
Til Sundhedsaftalen har Seniorrådet afgivet et fyldigt høringssvar, som er indarbejdet i Odder kommunes svar til regionen. Den endelige Sundhedsaftale er nu godkendt af Byrådet. Aftalen er er rammeaftale, som primært er rettet mod politikkerne og forvaltningerne,
Indsatsområderne er: 1) Fælles investering i forebyggelse, 2) Sammen om ældre borgere, 3) Den nære psykiatri. Ud fra disse indsatsområder skal der efterfølgende udarbejdes og aftales konkrete handlingsplaner. Sundhedsaftalen kan se på www.rm.dk.

Seniorrådet har, udover de nævnte høringer, fået orientering om flere tilsyn i ældreområdet, bl.a. kommunalt servicefagligt tilsyn i plejeboligerne og tilsyn i Odder kommunes træningscenter v/Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det kommunale servicefaglige tilsyn 2018, - som er et uanmeldt tilsyn -, i plejeboligerne på Skovbakkehjemmet, Stenlunds Centret og Bronzealdervej konkluderer at kvalitetsstandarderne for pleje, mad, træning og praktisk hjælp er overholdt, hvilket Seniorrådet finder meget tilfredsstillende. Ligeledes har tilsynet v/Styrelsen for Patientsikkerhed i Odder Kommunes træningscenter ikke givet anledning bemærkninger.

I det kvartalsorienteringen for 4. kvartal 2018, nævnes der, at der ikke var afklaring på betaling for indlæggelse på kommunale akutpladser jf. sundhedsloven. Seniorrådet er nu orienteret om, at Sundministeriet har afgjort, at der ikke kan opkræves betaling for mad og linned m.v., og at de patienter der har betalt siden ordningens ikrafttrædelse 1. jan. 2018 får penge tilbagebetalt. Sund & Omsorg er i gang med at udarbejde en procedure og en orienteringsskrivelse til kommende patienter, så der bliver klarhed over, hvornår man er patient efter sundhedsloven og hvornår man er midlertidig indlogeret i aflastningstilbud efter serviceloven.
I april måned blev Seniorrådet orienteret om ”Redegørelse for magtanvendelse på Ældreområdet”. Redegørelse viser et væsentlig fald i antallet af magtanvendelse. Om det er udtryk for en fortsat tendens, er svært at afgøre, idet anvendelse af magt heldigvis kun sker i forhold til ganske få borgere. Men uanset hvad, finder Seniorrådet det positivt, ligesom Seniorrådet finder det særdeles positivt og vigtigt, at der løbende sker kompetenceudvikling på området, så konflikter håndteres professionelt i alle situationer.

Fra 1. januar 2019 er der sket ændringer i lokalbusruter, ligesom der senere på året sker ændringer i de regionale busruter. Seniorrådet har derfor ønsket en orientering om mulighederne ved flextrafik. For alle borgere gælder at flexbus og flextaxi kan anvendes.
Folder vedr. disse ordninger kan fås på Rådhuset og ellers kan oplysninger findes på Region Midt hjemmeside www.rm.dk.
Ud over disse ordninger findes der transportordninger for handicappede og ældre. Disse ordninger kan man få oplysninger om, enten ved henvendelse til Borgerservice eller Visitationsteamet.
Kørselsordninger i forbindelse med behandlinger på hospitaler forvaltes af kørselskontoret i Region Midt.

Regnskab og budget:
Sundhed og Omsorg er kommet ud af 2018 med et lille overskud, hvilket er tilfredsstillende.
For Seniorrådet er det altid interessant, hvilke resurser der er til rådighed og hvordan de anvendes. Vi har således fået en orientering om den kommende budgetlægning for 2020 ved kommunens økonomichef. Budgetlægningen er imidlertid sat på pause indtil den nye regering melder ud, hvilke beløb kommunen får rådighed over fra staten via bloktilskud m.v. Seniorrådet vil nøje følge budgetlægningen for de særlige interesseområder.
Se mere på Oddernettet.

Regionsældreråd:
Den 8.april blev der i Viborg afholdt møde i Regionsældrerådet, som består af formand og næstformand i regionens ældre/seniorråd.
Programmet pkt. 1 var en orientering fra et privat konsulentfirma om, hvordan et obligatorisk tilsyn i ældreplejen håndteres. Tilsyn af denne karakter udføres i Odder kommune af kommunes egen myndighedsafdeling. Kommunerne kan efter lovgivningen vælge hvem der udføre opgaven.
Pkt. 2 var en orientering fra en regionspolitikker og en embedsperson om samarbejdet mellem regionen og den kommunale akutfunktion, samt problematikken omkring lægedækningen, som stadig giver store udfordringer, især i den nordvestlige del af regionen.
Eftermiddagsprogrammet var drøftelse af oplæggene til Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde, hvorunder drøftelse af sagen omkring Danske Ældreråds formands fratrædelse i utide, grundet tilsendte uetiske mails omkring hans virke som formand.

Danske Ældreråd:
Den 28. februar inviterede Danske Ældreråd alle ældre/seniorrådsmedlemmer til temadag i Viborg.
Emnerne var:
Interessevaretagelse i den kommunale virkelighed - hvordan skal ældre/seniorråd agere.
Synlighed/presse/kommunikation.
Budgetlægning i kommunen – et oplæg til hvordan ældre/seniorråd kan få indflydelse på budgetlægningen.
Efterfølgende var der valg til Danske Ældreråds bestyrelsen. Fra kreds 3, som Odder tilhører, blev Carl Aksel Sørensen fra ældrerådet i Århus genvalgt.

Den 29. og 30. april deltog seniorrådsformand og næstformand i Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference.
Hovedpunkterne på repræsentantskabsmødet var valg af nye formand og vedtægtsændringer, § 3, formålsparagraffen og § 6, stemmeret/taleret.
Til formandsvalget var opstillet 3 kandidater, og efter 2 valgrunder blev fungerede formand Mogens Rasmussen fra Middelfart valgt.
Til vedtægtsændringer var der fremsat forslag fra Fredensborg til § 3, formålsparagraffen med det sigte at tillægge Danske Ældreråd en mere ældrepolitisk profil. Samtidig havde bestyrelsen fremsat et alternativt forslag, som modererede Fredensborgforslag. Efter en del debat blev bestyrelsens forslag vedtaget, hvilket Seniorrådet i Odder billiger.
§ 6 blev ændret til; at deltagere på repræsentantskabsmødet uden stemmeret nu har taleret, hvilket ikke var tilfældet tidligere.
Den ældrepolitiske konference havde temaet: Inddragelse og samskabelse.
Oplægsholdere var Roger Buch, Journalisthøjskolen, Jacob Torfing, RUC, Eva Sørensen, RUC og journalist Nick Allentoft. Alle tog de udgangspunkt i velfærdssamfundet og de udfordringer der er og generelt nåede de frem til, at der fremadrettet vil være store udfordringer i at få pengene til at slå til. Men de mente ligeledes at der er håb forude, dog er vi alle nødsaget til at tænke anderledes og være medskabende.
Således konferencetitlen ”Inddragelse og samskabelse”.
Se det hele på: www.danske-aeldreraad.dk

God sommer
Seniorrådet.