Gylling Mølle

Nu er der igen åbent for ansøgninger til Odder Kommunes pulje til forskønnelse af byområder

19. august 2021

Byrådet har afsat en pulje på 300.000 kr. årligt til forskønnelse af byområder.

På denne baggrund har Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget besluttet, at der skal nedsættes et byfornyelsesråd, som skal indkalde og vurdere ansøgninger om støtte til forskønnelse af byområder. Byfornyelsesrådet skal især have fokus på oplandsbyer samt den politiske prioritering af kulturmiljøer i Odder Kommune. Med oplandsbyer menes i denne sammenhæng lokalcenterbyerne og landsbyer med udpegede kulturmiljøer.

I forbindelse med Byfornyelsesrådets vurdering af de indkomne ansøgninger har Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget lavet en politisk prioritering af Odder Kommunes kulturmiljøer. Der er taget udgangspunkt i følgende rapporter til prioriteringen:

  • 40 kulturmiljøer i Odder Kommune, vedtaget i Byrådet i 2012.
  • Screening af Kulturmiljøer i Odder Kommune (SAK), udarbejdet af Arkitektskolen Aarhus i 2019
  • Resultat: Politisk prioritering af Odder Kommunes kulturmiljøer.

Tidligere tildelinger

Der er tidligere givet støtte til følgende projekter: Gylling Mølle og Gylling Forsamlingshus,

Baunsbæk Mejeri i Sondrup, Renovering af gymnastiksal til Randlev gl. Skole, Bevaring og renovering af kampstensmure i Skablundsgård staldlænger, Renovering af pigstensbelægning Alrøvej 332, Nyt stråtag, mønning og vinduer Alrøvej 328, Norsminde madpakkehus, Udskiftning af bundrem i bindingsværksudlænge Aalstrupvej 52 samt Renovering af porte, vindskeder og remender Kirkevej 47.

Indkaldelse af nye ansøgninger

Byfornyelsesrådet indkalder derfor nu ansøgninger til behandling i 4. kvartal 2021.

Såvel private som foreninger kan søge støtte til byfornyelsesprojekter. Der kan kun søges støtte til fysiske projekter, som kan opleves af offentligheden. Projekterne må ikke være påbegyndt eller afsluttet inden behandling af støtteanmodning.

Ansøgningers indhold

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

Ansøgers navn og adresse, projektets titel, karakter og ansøgningssum, ejerforhold, kontaktperson, telefon og mailadresse, eventuel bevaringsværdi, tegninger og fotos af eksisterende forhold, tegninger af de forhold, der søges midler til, beskrivelse af de bygningsmæssige løsninger og materialer der er valgt, indhentede tilbud og budget for de planlagte arbejder, evt. etapeplan og om der er søgt anden økonomisk støtte.

Ansøgningsfrist

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er fredag d. 1. oktober 2021.

Ansøgninger skal være mærket overskriften “Byfornyelsesrådet” og sendes til plan@odder.dk.

Videre forløb

Byfornyelsesrådet skal efterfølgende forelægge sine vurderinger af ansøgningerne for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget på møde den 23. november 2021, som på det grundlag træffer beslutning om tildeling af støtte.