Politikere til byrådsmøde rundt om borde

Ny økonomimodel for specialklasser

10. april 2019

Til byrådsmødet i Boulstrup Forsamlingshus mandag den 8. april var der en længere debat om specialklasserne på kommunens skoler. Baggrunden for sagen var, at byrådet skulle tage stilling til en ny økonomimodel for visitation til specialklasser. 

Modellens formål er, at der skal udlægges flere midler til det lokale inklusionsarbejde i takt med, at udgifterne til specialklasseundervisning bliver bragt ned. Udgangspunktet er en fælles visitation til specialtilbud, og at ressourcerne samles i en central pulje, som et visitationsudvalg disponerer over. Det skal give mulighed for bedre koordinering, større mulighed for lokale tiltag tættere på almenområdet og mulighed for at bruge midlerne på de skoler, hvor behovet er størst.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. Da byrådsmødet blev holdt i Boulstrup Forsamlingshus er lyd og billedkvalitet ikke så god som til byrådsmøderne i byrådssalen.

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Uddrag af debatten 

Lone Jakobi (A)
- I arbejdet med en strategi for børne-og unge-området i forhold til inkluderende fællesskaber, er vi nu kommet til en ny økonomimodel i forhold til visitation til specialklasser. Arbejdet har kørt siden 2017, og vi har en omfattende plan, der bl.a handler om faglige indsatser og tværgående samarbejde. Økonomimodellen er bare et af de elementer. Når det kommer til specialklasser, har vi tidligere haft en meget decentral model, hvor midlerne har ligget på de enkelte skoler, og de enkelte ledere har visiteret til specialtilbud. Det har tilskyndet skolerne til at holde eleverne på skolen, hvis de kunne, men det system kan gøre nogle skoler sårbare. Den model, vi anbefaler, arbejder med en central pulje, som disponeres af et nyt visitationsudvalg. 

Ditte Marie Thejsen (Ø)
- Vi er enige i, at der bør ske forandringer på specialklasseområdet, og at den tidligere økonomimodel har givet nogle vanskeligheder. Men vi er ikke enige i, at dette er den rigtige løsning. Modellen er baseret på, at der skal færre elever i specialklasserne, og flere skal inkluderes i almenklasserne. Det kan være godt for nogle elever, hvis de får den rigtige støtte, men der kan også være et økonomisk pres, der gør, at man overvejer tingene på en helt anden måde end ud fra det enkelte barns behov.

Lone Riis (V)
- Vi skal lykkes bedre på specialområdet og almenområdet, og vi tror på, at denne model, hvor ressourcerne samles, giver bedre koordinering og mulighed for at målrette midler til der, hvor behovet er størst.

Martin Mikkelsen (C)
- Der er gode tanker i at samle økonomien og koordineringen, og det bakker vi op om, men der, hvor vi ikke er med, er i forhold til visitationsudvalgets sammensætning. Vi kunne godt tænke os, at den pædagogiske leder fra den skole, hvor barnet går, også sidder med omkring bordet.

John Rosenhøj (O)
- Det er positivt, at økonomimodellen ændres, fordi den gamle model kunne udfordre en lille skole i oplandet. Barnet er mere i centrum, men jeg kan ikke se, om vores personale er gearet til dette. Kan der inkluderes så mange elever? Jeg er bange for, at der bliver inkluderet så mange, at det kan få de stærkeste børn til at forlade skolen. 

Marianne Hundebøll (F)
Den tidligere model havde nogle svagheder. Jeg tror på, at den nye model med mere centralisering er en god løsning. Styrken ved modellen er, at der er plads til, at man kan bygge noget op omkring de børn, der har nogle helt særlige behov. Der er mange gode muligheder i det. 

Kresten Bjerre (B)
- Det er et kompliceret område og en vanskelig sag. Jeg støtter indstillingen, og jeg henholder mig til, at jeg tror på, at udvalget kan tilkalde en relevant person, der er tæt på barnet, hvis der er behov for det.

Niels Rosenberg (C)
- Der er en del forældre, der kontakter mig, fordi der ikke er styr på området. Jeg håber og tror på, at der nu kommer nogle løsninger.

Afstemning

Da byrådsmedlemmerne ikke var enige om at følge forvaltningens indstilling, var der afstemning om de tre formuleringer i indstillingen.

Afstemning om: At Byrådet vedtager forslag til ny økonomimodel med ikrafttrædelse pr. 1.august 2019.
Der var 17, der stemte for (V, A, C, B, F, og O) og to imod (Ø).

Afstemning om: At Byrådet vedtager forslag til fælles visitationsudvalg med ansvar for visitation og økonomi på specialklasseområdet med ikrafttrædelse pr. 1. august 2019.

Det Konservative Folkeparti fremsendte et ændringsforslag:
”I forhold til sammensætningen af visitationsudvalget ønsker Det Konservative Folkeparti repræsentation af pædagogiske ledere. Konkret foreslår Det Konservative Folkeparti, at den pædagogiske leder fra skolen, som barnet kommer fra, skal deltage i beslutningen. Begrundelsen er, at den pædagogiske leder til daglig er tættere på barnet, forældrene og lærerne til barnet.”

Konservative og Dansk Folkeparti stemte for ændringsforslaget med tre stemmer, 14 stemte imod (V, A, B, og F,) og Enhedslisten undlod at stemme.

For forvaltningens indstilling stemte 14 (V, A, B, og F). Imod stemte 5 (C, Ø og O).

Afstemning om: At Byrådet vedtager forslag til justerede specialklassetakster pr. 1.august 2019.

17 stemte for (V, A, C, B, F, og O), mens Enhedslisten undlod at stemme.

 

Baggrund for sagen

Siden 2011 har Odder kommune haft en decentral økonomimodel på Specialområdet.

I den nuværende økonomimodel er ressourcerne i vid udstrækning udlagt til skolerne med henblik på gennem øgede handlemuligheder for den enkelte skole at 

  • skabe større rummelighed og øge inklusionen,
  • øge muligheden for fleksibel udnyttelse af ressourcerne,
  • bevare den lokale tilknytning for flest mulige elever,
  • styrke den specialpædagogiske udvikling og nytænkning,
  • etablere en økonomisk incitamentsstruktur, der fremmer inklusion, og
  • øge muligheden for at tilpasse ressourceforbruget til de økonomiske muligheder.

Princippet i den nuværende model har været, at specialundervisningsressourcerne i vid udstrækning udlægges på skolerne således, at skolerne har ressourcer til at støtte eleverne i distriktsskolen i stedet for at eleverne udskilles til en specialklasse­/specialtilbud.

Når en elev trods muligheden for den lokale specialpædagogiske støtte alligevel besluttes henvist til en specialklasse/specialtilbud, betaler skolen via et takstbeløb for en del af dette tilbud.

Visitationskompetencen er i den nuværende model placeret ved den enkelte skoleleder.

Modellen er i øjeblikket udfordret af det store antal segregerede elever, idet en stor del af midlerne i modellen anvendes til betaling af takstbeløb.

Samtidig medfører modellen, at de enkelte skoler har meget ulige muligheder for at etablere en inklusionsfremmende indsats, da en stor del af midlerne er bundet op på betalingen af takstbeløb.

Med en ny styringsmodel er målet, at der udlægges flere midler til det lokale inklusionsarbejde i takt med, at udgifterne til specialklasseundervisning nedbringes.

Økonomimodellen og visitationsmodel:

Økonomimodellen skal understøtte mulighederne i det samlede skolevæsen.

Økonomimodellen tager udgangspunkt i, at der indføres en fælles visitation til specialtilbud, som er beskrevet i bilag til visitationspraksis for området.

Ressourcerne til området samles i en central pulje, som disponeres via visitationsudvalget. Samling af ressourcer i en central pulje og indførelse af visitation på området vil øge mulighederne for: 

  1. Bedre koordinering
  2. Større mulighed for at iværksætte lokale tiltag tættere på almenområdet
  3. Mulighed for at kanalisere midler til de skoler, hvor behovet er størst

Fastsættelse af takst til egne specialklasser og Special-SFO:

Takstberegningen forenkles, således der som udgangspunkt kun er én specialklassetakst.

Taksten fastlægges ud fra en klassestørrelse på 7 elever.

Til 7 elever afsættes der 2 lærerstillinger og én pædagogstilling. Der afsættes ud fra gennemsnitslønninger 1.441.600 kr. pr. klasse til personale.

Derudover afsættes der budget til undervisningsmidler samt ledelse og administration. I alt afsættes 1.530.700 kr. pr. klasse svarende til en elevtakst på 218.700 kr.

På SFO området fastsættes taksten til 85.800 kr. Dette ud fra en betragtning om, at der skal være et større samspil med almenområdet.