Coronavirus set forstørret

Nye Corona-restriktioner for frivillige foreninger og aftenskoler

25. oktober 2020

Kære alle frivillige foreninger og aftenskoler,

Med regeringens udmelding den 23. oktober 2020 forlænges de nuvæ-rende restriktioner, og samtidig indføres der nye og skærpede restriktio-ner fra mandag den 26. oktober 2020 (krav om mundbind først fra den 29. oktober).

Jeg ved, at mange af jer allerede er i gang med at tilpasse jeres aktivite-ter hertil. Det er rigtig dejligt at vide, at I fortsat gør jeres bedste for at finde nye måder at gøre tingene på, så jeres vigtige aktiviteter ikke går i stå. Tak for det!

Odder Kommune følger de til enhver tid gældende retningslinjer og an-befalinger fra myndighederne, og det gælder derfor også for de folkeop-lysende foreninger og aftenskoler i Odder Kommune. Her følger de vig-tigste ændringer, der gælder for foreninger og aftenskoler:

Forsamlingsforbuddet ændres delvist

Forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til 10 personer fra den 26. oktober og fire uger frem. Der indføres en undtagelse for idræts- og foreningsak-tiviteter for børn og unge op til 21 år inklusiv eventuelt ansvarlige perso-ner over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Det gælder fx for trænere/ledere. Der må dog maksimalt være 50 personer til disse aktiviteter.

Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år. Det betyder, at aftenskoler og foreninger med hold med deltagere over 21 år kun må være 10 deltagere i alt inkl. instruktør/træner/leder.

Deltagelse på voksen-barn hold
Sammen med børn og unge op til 21 år må der deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt. Der må f.eks. gerne være tilknyttede voksne til babysvømning eller til voksen-barn gymnastik. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet, med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.

Indendørs og udendørs
Der gælder samme regler i forhold til forsamlinger udendørs og inden-dørs. Der skal dog bæres mundbind indendørs af alle kunder, besøgen-de, tilskuere og personale samt udøvere/deltagere, som ikke udøver idrætsaktiviteten. Det gælder f.eks. udøvere, der mellem kampe eller træninger går rundt i en idrætshal mv.

Krav om mundbind

Det er fra torsdag 29. oktober 2020 påkrævet, at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både kunder, besøgende, tilskuere samt personale tilknyttet den pågældende idrætsfacilitet/kulturinstitution. Det gælder f.eks. indendørs i idrætshaller, på spillesteder, biblioteker og biografer. Krav om brug af mundbind vil gælde både kunder, besøgende og personale tilknyttet den pågældende kulturinstitution og idrætsfacilitet.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og udøvere m.v. under en kultur- eller idrætsaktivitet. Det gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.
Kravet om mundbind for kultur- og idrætsinstitutioner vil være gældende fra den 29. oktober 2020 og til den 2. januar.

Aflysning af sociale aktiviteter i forbindelse med idræts- og foreningsaktiviteter

Det anbefales fortsat af aflyse sociale arrangementer i forbindelse med foreningsaktiviteter.
Arrangementer, der primært har et fagligt formål, kan dog afholdes og bør afholdes i almindelig dagstid. Derudover anbefales det ikke at afhol-de såvel faglige som sociale arrangementer med overnatning som fx kolonier, lejrskoler og studieture.

Foreningers og aftenskoler ansvar

Det er fortsat op til den enkelte forening eller aftenskole at vurdere, om denne kan planlægge og tilrettelægge de folkeoplysende aktiviteter efter de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne. Er I i tvivl eller ikke mener I kan følge dem, skal I lade være med at afholde aktiviteten. Det kommer ikke til at have betydning for jeres tilskud eller tider i lokaler eller haller, da vi fortsat er i en ekstraordinær situation. Siden marts måned og indtil vi giver besked om andet, kan I fortsat modtage tilskud som I plejer, også selvom I er nødsaget til at aflyse aktiviteter.

Mange foreninger og aftenskoler modtager også særlig information fra jeres hovedforbund/hovedorganisation og det opfordrer vi jer til at følge. Her vil anbefalingerne være tilpasset særligt til jeres folkeoplysende aktiviteter.