Opstart af byggemodningen ved Bendixminde

Byggemodningen er omfatte af Lokalplan nr. 1134 og er beliggende øst for Bakkegaardsvej og nord for Stampmølle Bæk i den vestlige del af Odder by.

Ud over etableringen af nye parcelgrunde og storparceller bliver der lavet ny infrastruktur med veje, stier og forsinkelsesbassiner. Derved bliver området også forberedt til en fremtidig byudvikling inden for de næste 8-10 år.

Den nye stamvej indtil området er navngivet Bendixminde efter den eksisterende gård som ligger midt i udstykningsområdet. Der etableres en nye venstresvingsbane på Bakkegaardsvej, hvor stamvejen Bendixminde tilsluttes til Bakkegaardsvej.

Boligfordelingsvejen og det nordlige parcelhus område er navngivet Sct. Marie Vej. Det sydelige parcelhus område er navgivet Sct. Maries Vænge. Boligfordelingsvejen og de 2 boligvejene er opkaldt efter en historisk kilde som lå i den vestlige slugt mod gården Bendixminde. Kilden var navngivet Sct. Marie kilden.

Oversigtskort over Bendixminde

For at klimatilpasse udstykningen og for ikke at regnvandsbelaste Stampmølle Bæk og Balle Bæk har kommunen valgt, at hele området skal håndtere regnvandet i åbenstående grøfter og render. Dette betyder at alt regnvand fra vejene, stierne og fra grundene skal ledes på overfalde til opsamling i de nye afvandingsgrøfter. Derfor vil man se, når udstykningen af færdig, at der er mange meter fritlagte vandløbs render og -grøfter med større og mindre vandtrapper, vandhuller og forsinkelse bassiner. Det forventes, at grøfterne og regnvandsbassinerne i området kan bidrag positivt til at give naturen en bedre mulighed for at få rodfæste i udstykningen.

Du kan læse mere om det kommende boligområde i lokalplan nr. 1134

Under byggemodningen vil der blive etablere en midlertidig hastighed nedsættelse på Bakkegaardsvej på den strækning, hvor den nye stamvej skal tilsluttes. Dette skyldes arbejdskørsel, samt transport af jord og materiel.

Salget starter efter sommerferien
Salg af parcel grunde forventes igangsat efter sommerferien 2018 med forventet overtagelse af de første grunde sidste i oktober måned 2018. Hele udstykning forventes at være gennemført med udgangen af jan. 2019.