Gavemaskine der skal etablere vandbassin

Oversvømmelsesbassin på vej

24. september 2020

Tanken med bassinet er, at det skal opsamle vand ved skybrud, primært uden for byen, og derved mindske risikoen for oversvømmelser langs med åen.

Det vil sige blandt andet ved Mølleparken/Odder Museum og Mejerivej/Østergade, så der ikke igen opstår en hændelser som ved oversvømmelserne i august 2018. 

Arbejdet blev påbegyndt i dag, og forventes at være færdig sidst i oktober.

Bulldozer i gang med at etablere vandbassin ved Rathlousdal

Projektet består af etablering af en jordvold over Odder Å i skoven ved Rathlousdal, som muliggør tilbageholdelse af vand fra åen i tilfælde af ekstrem nedbør, og dermed reduceret risiko for oversvømmelse af blandt andet boliger og Odder Museum langs Odder Å. I volden etableres en vandbremse, som sikrer fuld passage for fisk med videre i normalsituationen.

Tegning over vandbassin
På kortet kan du se, hvilke områder der kan svulme op, så overskudsvand kan bremses.

Projektet i detaljer

I den vedtagne handleplan for klimatilpasning af Odder Midtby er vurderet ca. 20 forskellige tiltag, hvor der arbejdes videre med 6 projekter:  3 i Stampemølle bæk og 3 i Odder Å. Tilsammen vil projekterne sikre mod oversvømmelser fra Odder å og Stampemølle bæk svarende til det politisk vedtagne serviceniveau på en 50 års hændelse (2019). Første trin er etablering af en jordvold, så vandet fra Odder Å kan tilbageholdes i et oversvømmelsesbassin i tilfælde af ekstrem nedbør. Bassinet vil reducere risikoen for oversvømmelse langs Odder Å i langt de fleste tilfælde med ekstrem nedbør.

Jordvolden vil have en længde på ca. 180 meter, og en højde - afhængig af terrænet, på 0-2,3 meter. Kronebredden vil være ca. 2 meter. Jordvolden tilplantes med små buske for at give karakter af skovbryn. Omkring Odder Å etableres en vandbremse udformet som et udskåret profil i en stålplade monteret i et betonbygværk. Udskæringen er dimensioneret til, at vandløbet kan løbe frit i normalsituationer. Der er lagt vægt på en lavpraktisk løsning uden elektronik af hensyn til driftssikkerhed. I tilfælde af skybrud vil vandet stige opstrøms dæmningen, og oversvømme et areal på op til ca. 3,2 hektar med en gennemsnitlig maksdybde på 1,0 m. Bassinet kan tilbageholde ca. 32.000 m3 vand. Statistisk set vil bassinet blive aktiveret hvert andet år. Anlægsarbejdet startes op før sommerferien med fældning af træer hvor volden skal anlægges. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i oktober 2020.

Hvis oversvømmelsesbassinet havde været etableret ved skybruddet i august 2018 ville bassinet kunne have håndteret størstedelen af vandmængden på ca. 40.000 m3,  og med gennemførelse af de øvrige 2 planlagte klimatilpasningsprojekter ville oversvømmelsesskaderne være væsentligt minimeret.

Klimatilpasningsprojektet laves i samarbejde med SAMN Forsyning/Odder Spildevand. Anlægsbudgettet for det samlede projekt er 2,8 mio. kr. og finansieres med 25% fra Odder Kommune og 75% fra SAMN Forsyning/Odder Spildevand.