Byskilt for Odder

På vej mod en ny erhvervsstrategi

07. marts 2019

Erhvervsudviklingsanalysen bliver offentliggjort i dag, torsdag, og med den i hånden fortsætter politikerne arbejdet med at udarbejde strategien, der skal sætte retningen for Odder Kommunes indsats på erhvervsområdet i de kommende år.

- Vi har fået et godt udgangspunkt, der giver os et overblik over det lokale erhvervsliv, og de muligheder vi har for at skabe gode rammebetingelser. Det er helt afgørende for kommunen, at vi har et stærkt erhvervsliv, der bidrager til vækst og udvikling, siger borgmester Uffe Jensen (V).

Erhvervslivet inddraget
Analysen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Pluss, der har inddraget virksomheder gennem gruppeinterviews, spørgeskemaer og en erhvervskonference i efteråret 2018. Derudover er der hentet data fra registre, statistikker og rapporter. I analysen er Odder Kommunes potentialer, udfordringer, muligheder og risici beskrevet.

- Det har været en god proces, hvor erhvervslivet bredt er blevet inddraget på mange områder, så vi er sikre på, at vi udvikler en strategi, der rammer rigtigt. Der er generelt stor optimisme og tro på vækst blandt de lokale virksomheder, og samarbejdet med kommunen fungerer også tilfredsstillende. Vi er glade for, at der også er kommet forslag til forbedringer, så vi kan styrke indsatsen fremover, og der er nogle områder, hvor vi skal være mere proaktive, siger Uffe Jensen.

Optimisme og tro på vækst
Spørgeskemaundersøgelsen viser bl.a., at langt størstedelen - 76 pct. - af de adspurgte virksomheder forventer at have en positiv årlig vækst i omsætning inden for de næste 3-5 år.

I de årlige erhvervsklimamålinger fra Dansk Byggeri og Dansk Industri har Odder Kommune de seneste tre år ligget blandt de ti mest erhvervsvenlige og klarer sig særligt godt inden for image (førsteplads i DI's undersøgelse) og arbejdskraft.

Analysen kommer ind på områder som erhvervsstruktur, forskellige brancher og iværksætteri, erhvervs-service og erhvervsfremme, beskæftigelse, uddannelse, samarbejde, bosætning og image.

Sekretariatschef i Odder Kommune, Morten Møller, glæder sig over den store interesse, der har været fra erhvervslivet for at medvirke til udarbejdelsen af den nye strategi og analysen.

- Der har været stor opbakning fra hele erhvervslivet, og det gør, at vi nu har en analyse, der er et stærkt værktøj til at få overblik og indblik, så politikerne kan udarbejde en strategi, der styrker vores erhvervsindsats, siger Morten Møller.

Erhvervsstrategien bliver færdigudviklet over de næste måneder og forventes at blive godkendt af byrådet til sommer.

Erhvervsanalysens hovedresultater

Styrke

 • Odder Kommune har en positiv udvikling ift. både arbejdspladser og arbejdssteder. Overordnet set er der også optimisme at spore blandt erhvervslivet i Odder Kommune -både ift. omsætning og antal medarbejdere.
 • Odder Kommune er på forskellige erhvervsklimamålinger generelt en erhvervsvenlig kommune.
 • Odder Kommune er ift. landsgennemsnittet specialiserede inden for Undervisning, Landbrug samt Bygge-og anlægsindustrien. De største brancher er dog Handel samt Sundhedsvæsen og sociale institutioner.
 • Odder Kommune er i høj grad en iværksætterkommune med en relativt høj etablerings-og overlevelsesrate.
 • UdviklingOdder opleves som meget velfungerende. Dette kommer bl.a. til udtryk ved en relativt høj anvendelse af lokal erhvervsvejledning.
 • Odder Kommune er generelt præget af gode samarbejder -f.eks. erhvervslivet imellem samt mellem kommunen og erhvervslivet.
 • Odder Kommune har en stabil befolkningstilvækst, som forventes at accelerere frem mod 2045. Denne befolkningstilvækst skyldes i overvejende grad en stor nettotilflytning blandt børnefamilier.
 • Odder Kommune har en relativt høj hjemflytningsandel blandt unge der har forladt kommunen.
 • Odder Kommune vurderes som følge af befolkningstilvæksten og væksten i antallet af nyetablerede virksomheder at have et godt image.
 • Odder Kommune beskrives af mange som et "smørhul" med fantastisk natur, lokalt miljø og tæt til storby. 


Mulighed

 • At få koblet sig på udviklingen i Business Region Aarhus, så man får så mange borgere og arbejdspladser som muligt. Herudover kan BRAA være en arena for, at Odder Kommune kan få adgang til en tilstrækkelig kritisk masse til, at man f.eks. kan påvirke nationale beslutningstagere.
 • I højere grad at udnytte nærheden til Aarhus -og dermed en stor mængde højtuddannet arbejdskraft -til at blive attraktiv for videnstunge erhverv. Dette er imidlertid ikke en simpel øvelse.
 • I lyset af erhvervsfremmereformen at finde en model for erhvervsfremme, som balancerer efterspørgslen efter lokalkendskab med, at man får mere ud af den specialiserede erhvervsservice.
 • Et øget fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse som en vej til at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft.
 • En højere grad af forpligtende samarbejde mellem kommunen, virksomhederne og uddannelsesinstitu-tionerne ift. opkvalificering af ledige, samt en særlig indsats over for unge, som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse.
 • En endnu højere grad af samarbejde mellem virksomhederne i området -især ift. netværksdannelse, hvor kommunen med fordel kan spille en faciliterende rolle. 


Svaghed

 • Den aktuelle situation på arbejdsmarkedet med lav ledighed betyder, at der er flaskehalsproblemer inden for flere brancher. Virksomhederne vurderer da også, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft p.t. er en udfordring -særligt ift. faglært arbejdskraft.
 • Virksomhederne i Odder Kommune gør i relativt lav grad brug af specialiseret erhvervsvejledning.
 • Virksomhederne savner i visse tilfælde proaktivitet fra kommunen, samtidig med at sagsbehandlingen i visse tilfælde opfattes som ufleksibel og langsom.
 • Det kan være svært for både tilflyttere og nyetablerede virksomheder i kommunen at blive en del af fællesskabet i Odder Kommune.
 • På trods af en stabil befolkningstilvækst ser det ikke ud til, at målsætningen om 25.000 borgere i 2025 indfris.
 • Mange virksomheder ser det kommunale slogan ("Odder er ret OK") som for underspillet, når de selv kæmper for at være den bedste i verden inden for deres felt. Det fremhæves, at man skal turde se sig selv som havende noget at være stolt af.
 • Odder Kommune har en relativt høj andel unge, som hverken er i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse. Det er vigtigt at få fat i disse unge og samtidig sørge for, at gruppen i fremtiden bliver mindre. 


Trussel

 • Der er stærkt voksende brancher, som fylder relativt lidt i Odder Kommune, samtidig med at en relativt stor del af arbejdspladserne i Odder Kommune er inden for brancher, som på landsplan er i nedgang.
 • Iværksættere inden for Videnservice og IKT fylder ikke særlig meget i Odder Kommune, hvilket kan blive en udfordring i fremtiden, da tendensen er, at iværksættere inden for disse brancher kommer til at udgøre en større andel af det samlede iværksætteri.
 • Erhvervsfremmereformen betyder, at Odder Kommune skal betale en større basisfinansiering til Erhvervshuset. Således vil der umiddelbart være færre penge til den lokale erhvervsservice i UdviklingOdder, hvilket udgør en udfordring, da det primært er denne erhvervsservice som anvendes af kommunens erhvervsliv.


Baggrund for erhvervsanalysen

Odder Kommunes udviklingsplan 2018-2022 - "En vækst kommune i balance" - indeholder visioner, målsætninger og indsatser relateret til tre temaer:

• Det gode liv
• Vækst og udvikling
• Økonomisk bæredygtighed

Indenfor vækst og udvikling har Odder Kommune en vision om, at "Odder Kommune skaber gode betingelser for bæredygtigvækst og udvikling gennem målrettede indsatser og ved at udvikle samarbejdet mellem aktører".

Denne vision har tre pejlemærker:

• I Odder Kommune ydes en målrettet erhvervsservice, og kommunen er et godt sted at etablere og drive virksomhed.
• I Odder Kommune har det lokale erhvervsliv den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer.
• Odder Kommune er et godt sted at bo,og der er befolkningstilvækst.
For at nærme sig disse pejlemærker og opfylde visionen er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes en erhvervsudviklingsstrategi, der sætter mere retning på erhvervsudviklingen lokalt.

Som grundlag for denne erhvervsudviklingsstrategi er det besluttet at udarbejde en erhvervsanalyse af Odder Kommune med det formål at give et fælles overblik over og billede af, hvad der er Odder Kommunes styrkepositioner, udfordringer og potentialer indenfor erhvervsområdet.

Læs erhvervsanalysen