Budget 2018 til debat

På byrådsmødet mandag eftermiddag den 11. september førstebehandlede politikerne Budget 2018. Et enigt byråd sendte budgettet videre til andenbehandling efter en længere debat.

Se baggrunden for budgettet 

Se de arkiverede byrådsmøde på Odder TV

Logo for Odder NetTV

 

Læs uddrag af politikernes indlæg her:  

Hanne Appel (V)
- Det er dejligt i dag at kunne konstatere, at vi holder vores budget og mere til. Det viser, at vi handlede rigtigt sidste år med at være økonomisk ansvarlige. Vi er i den indledende fase af budgetforhandlingerne, og der er flere område, hvor vi har brug for uddybende forklaringer, inden vi fremhæver nogle punkter frem for andre. Men vi glæder os over, at vi stort set er færdige med at afbetale på Skovbakkeskolen og har skabt en økonomi med råderum til nye tiltag bredt i kommunen.

Lone Jakobi (A)
- Det første vi bider mærke i er fraværet af politiske ambitioner. Der er tale om et lappebudget, som er domineret af vedligeholdelsesopgaver og kun i mindre grad et budget som indeholder politiske visioner. Jeg vil gerne se lidt flere politiske ønsker, der vokser i borgmesterkontoret.

Af vigtige emner for socialdemokratiet fremhævede Lone Jakobi adgang til letbanen, udvikling af midtbyen, en bæredygtig udvikling af kommunen, kultur og fritidsområdet og inklusion i skolerne.

Niels Rosenberg (C)
- Vi står endelige med et budget, hvor vi har lidt økonomi at gøre med. Det er vigtigt for mig, at vi passer på vores økonomi fremadrettet. Vi er glade for, at vi har besluttet ikke at låne flere penge, og at vi skal betale af på vores gæld. Når vi ser budgettet, kan vi selvbudgettere og få lidt ekstra at arbejde med, men det må vi snakke om, når vi kommer lidt længere, sagde han.

Niels Rosenberg fremhævede desuden, at han er tilfreds med, at oplandet bliver styrket i budgettet.

Marianne Hundebøll (F)
- Det mest ophidsenede ved budgetforslaget er det, der ikke står. Det er positivt, at der er et råderum, men besparelserne får ikke et ord med på vejen. Er det klogt, at der stadig skal spares en procent, eller skulle vi bruge råderummet til at gøre noget andet.

Marianne Hundebøll nævnte bl.a. at SF ikke er tilfredse med den nye ledelsesmodel for skolerne og gerne vil finde en anden løsning. Og at partiet støtter bedre cykelstier og trafikdæmpning i oplandsbyerne, samt flere grønne tiltag og turisme, kulturskole og et kampsportscenter.

John Rosenhøj (O)
- Vi har sparet i 2015, 2016 og 2017. Dette budget er dejligt, fordi vi kan oversende et budget med noget råderum. Det har dette byråd ikke prøvet før, så lad os nu ikke begå samme fejl, sagde John Rosenhøj.

Af vigtige område for DF i budgettet fremhævede han bl.a.:
- Skoleområdet skal måske have mere, og jeg glæder mig over, at vi kulegraver området. Jeg opfordrer provstiet til at nedsætte kirkeskatten og spare lidt, så vi kan give en skattelettelse på den måde. Vi har et konkret forslag om at gøre noget for oplandet i form af at have gode muligheder for at komme til at letbanen fra oplandet, sagde John Rosenhøj.

Kresten Bjerre (B)
- Jeg har valgt fire området i budgettet, som illustrerer den vej vi skal lægge mere vægt på. Det er udviklingen af midtbyen, som vi skal sætte penge af til og lave en masterplan for. Vi skal lægge mere vægt på kulturområdet, bl.a. med den kreative skole. Det tredje område er skoleområdet. Vi er ikke begejstret for den nye skolestruktur, og får vi et flertal, vil vi forme en ny struktur med fokus på forældreinddragelse og det nære. Det fjerde punkt er, at vi skal trække i den grønne førertrøje. Vi skal have fat i klimasikring, energibesparelse og en mere grøn udvikling. Det glæder mig bl.a., at det ser ud til, at stien til Norsminde kan blive vægtet.

Ditte Marie Thejsen (Ø)
- Besparelsen på en pct. bekymrer mig, men når det er sagt, har vi også nogle håb. Vi ønsker børne- og unge-området prioriteret. Skoleområdet skal tilføres midler. Børneområdet skal også have et løft. Odder skal være børnefamiliernes kommune. Det er ikke nok bare at være ok. Vi skal være de allerbedste. Vi kunne godt tænke os, at der blev afsat en pulje til at styrke det grønne område. Vi vil gerne have flere investeringer i miljø og økologi.


Budgettet for 2018 er udarbejdet på grundlag af følgende forudsætninger:

· En uændret skatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 30,32.
Grundskyld af produktionsjord er fastsat ved lov og udgør 7,2 promille.

· Skatter og tilskud fra staten er fastlagt på grundlag af statsgaranti (der er valgt statsgaranti siden 2009).

· Demografisk udgiftsændring som betyder en forhøjelse af serviceudgifterne på 3,5 mio. kr. i 2018. Midlerne afsættes i en demografipulje under Økonomiudvalget med henblik på eventuel senere udmøntning på grundlag af konkrete ansøgninger, f.eks. i forbindelse med 1. budgetopfølgning i 2018.

· Serviceudgiftsbudgettet i 2018 er reduceret med 1 %, som udmøntes gennem hverdagseffektiviseringer. Enkelte områder er undtaget af budgetreduktionen.
1 % udgør 8,6 mio. kr.
Udmøntningen heraf er overladt til de budgetansvarlige virksomhedsledere.

· Serviceudgiftsbudgettet for 2018 er reduceret med stigningen fra 2017 til 2018 i de vedtagne temaeffektiviseringer og besparelser. Væksten i disse effektiviseringer og besparelser udgør 9,3 mio. kr. Hvorefter disse effektiviseringer og besparelser tilsammen udgør 21,9 mio. kr. i 2018.

· Pris- og lønstigningen fra 2016 til 2017 er nedjusteret fra 2,1 til 1,8 pct., hvilket betyder en reduktion af budget 2017 forinden fremskrivning til 2018 pris- og lønniveau. Pris- og lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 udgør 1,7 procent.

· Budgetforbedringspulje på 15,3 mio. kr. udgår af budgettet. Budgetforbedringspuljen er siden 2014 anvendt til anlæg, og har alene været et værn mod statslige budgetsanktioner ved budgetoverskridelser.
Siden sanktionsloven blev vedtaget, har der ikke været budgetoverskridelser på landsplan, derfor skønnes det ikke nødvendigt at opretholde denne pulje.
Fjernelse af puljen har ingen konsekvenser for det samlede budgetresultat eller driftsoverskuddet.

· De økonomiske konsekvenser af ny og/eller ændret lovgivning og andre udgiftsændringer i henhold til økonomiaftalen mellem KL og regeringen på i alt 5.564.000 kr., hvoraf 4.877.000 skyldes øget aktivitet hos regionerne og dermed øget kommunal medfinansiering af sundhedsområdet. De resterende 687.000 kr. er merudgifter som følge af ny og ændret lovgivning, kræftplan IV og demenshandlingsplan.

· Nettoudgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er fastlagt på baggrund af regnskabsresultat 2016, forventningerne til forbruget i 2017, og KL og regeringens skøn over udviklingen i udgifterne fra 2017 til 2018. Endvidere er indregnet virkningen af de lovændringer/reformer, som er vedtaget på området og har betydning for budget 2018– 2021.

· På baggrund af de seneste års regnskabsresultater, er der i perioden 2016 – 2018 indregnet en gevinst på 10 mio. kr. på de forsikrede ledige. Gevinsten er forskellen mellem det statslige beskæftigelsestilskud og de faktiske udgifter til de forsikrede ledige.
I løbet af 2018 forventes vedtaget en række ændringer af udligningssystemet. Blandt andet forventes finansieringen af kommunernes udgifter til de forsikrede ledige ændret, og dermed en ændring af beskæftigelsestilskuddet. På denne baggrund, og ud fra et forsigtighedsprincip, er Odder Kommunes gevinst på de forsikrede ledige derfor nedjusteret til 5 mio. kr. fra 2019.
I 2018 opretholdes en gevinst på 10 mio. kr.

· Jordforsyningen budgetteres udgiftsneutral. Det er forudsat, at byggemodningsudgifterne i 2018 udgør 18,9 mio. kr., og indtægter fra salg af grunde udgør 18,9 mio. kr.

· Der er indtil videre forudsat låneoptagelse for 7,2 mio. kr. på baggrund af allerede givne tilsagn fra staten om låneoptagelse til Skovbakkeskolen. Der er ikke ansøgt om yderligere låneoptagelse i perioden 2018 – 2021, idet budgetaftalen for Odder Kommune i 2017 ikke indeholder yderligere låneoptagelse og gælden ønskes nedbragt til landsgennemsnittet.

I henhold til den vedtagne økonomiske politik, er målsætningen et driftsoverskud på 65 mio. kr. til finansiering af afdrag på lån og 50 mio. kr. til anlæg.