Hou Skole

Restriktioner på børne- og ungeområdet

31. december 2020

Det betyder, at dagtilbud fortsat holdes åbne, men forældre, der har mulighed for det, bør overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.

Elever i grundskolen er fortsat hjemsendte (nu alle fra 0.-10. klasse), og de skal fortsat have nødundervisning som fjernundervisning. SFO og klubtilbud er fortsat lukkede. Der vil være mulighed for nødpasning.

Skolestart er mandag d. 4/1 2021 for alle elever. Alle får direkte besked fra skolen mht. formen af fjernundervisning fra d. 4/1 og frem. Behovet for nødpasning afklares også direkte med skolen.

Elever i 0. – 10. klasse er således hjemme og skal modtage fjernundervisning.

  • Desuden udvides adgangen til ”nødpasning” (fysisk fremmøde og undervisning) for elever i 0.-4. klasse, så forældre, der har behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor, kan få passet deres børn.

  • SFO´erne tilbyder nødpasning for de elever, der allerede er tilmeldt dette tilbud.

  • Følgende elever er dog undtaget og skal derfor fortsat modtages på skolen og i videst mulige udstrækning modtage almindelig undervisning:
    - Elever på alle klassetrin i specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning.
    - Elever, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Kriterier for nødpasning

For at være berettiget til nødpasning kræver det, at begge forældre, der bor sammen med børnene/barnet opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  2. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet

Kan skolen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal skolen prioritere børn og unge omfattet af punkt 2 i ovenstående, og børn under 10 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

For elever, som er undtaget fra lukningen af skoler eller er en del af nødpasningen, gælder, at skolen skal modtage disse til fysisk undervisning på skolen. Elever, som er omfattet af lukningen af skoler og ej heller er en del af nødpasningen, må skolen ikke modtage til fysisk undervisning på skolen.

Det er lederen af skolen, som i tvivlstilfælde konkret afgør, om en elev er omfattet af lukningen af skolen herunder ovenstående i forbindelse med nødpasningen.

(Nyhed opdateret den 31.12 med kriterier for nødpasning).

(Nyheden opdateret den 14.1 med at restriktionerne er forlænget til den 7.2).