bil med Odder Kommunes logo

Tilsyn af naturområder

28. april 2019

Medarbejdere fra Teknik og Miljø, Odder Kommune besigtiger hvert år beskyttede naturarealer som vandhuller, moser, enge, strandenge, overdrev og heder. Formålet med naturtilsynet er, at ajourføre naturarealernes afgrænsning og naturtilstand.

Kommunen har som tilsynsmyndighed ret til at færdes på private arealer i hht. naturbeskyttelseslovens § 76 (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019). Er naturarealerne beliggende tæt ved din bolig, vil vi ringe på og orientere dig om, at vi er på din adresse.

De indsamlede data fra besigtigelsen  kan du finde på Danmarks Miljøportals naturdata http://naturdata.miljoeportal.dk/. Data fra 2019 kan fremsøges efter 1. oktober 2019.

De beskyttede arealer er vejledende udpeget, og de vil blive opdateret på Danmarks Miljøportal.

Sker der ændringer på dine arealer, vil du ikke automatisk få besked, men du kan tilmelde dig: Din Natur og få tilsendt en mail, når der sker ændringer.

Du kan også finde udpegningerne på www.arealinfo.dk eller her på hjemmesiden.

Naturtilsynene vil blive udført i perioden fra d. 15. maj til den. 1. september 2019

Spørgsmål kan rettes til Merete Johannsen på telefon: 20 90 53 41.