Skitse over kommende bro over Stampmølle Bæk

Træfældning og erstatningsskov ifm. ny bro

25. marts 2020

Odder Kommune igangsætter nu træfældningen i forbindelse med opførelsen af en nye cykel-/gangbro ved Stampmølle Bæk.

Træfældningen og rydning af arealet igangsættes torsdag den 26 marts, og arbejdet vil vare indtil medium af næste uge.

Fældningen foregår ved plukhugst, så det kun de træer som er nødvendig for opførelsen af broen som tages ned. Der er behov for et areal til broen samt et arbejdsareal omkring broen for, at kunne opføre den. Arealerne omkring broen får efterfølgende lov til at henligge som et skovareal igen, og med tiden vil skoven lukke sig om broen med selvsået træer.

Oversigtskort over bro over Stampmølle Bæk samt arbejdsareal

Træfældningen foregår i et fredsskovareal og er godkendt af Miljøstyrelsen. Ved tilladelsen til opførelsen af cykel-/gangbroen fra Miljøstyrelsen er det pålagt Odder Kommune at udlægge erstatningsskov svarende til dobbelt så meget skovareal, som der er givet tilladelse til at fælde ved etableringen af broen.

Erstatningsskov ved Odder Vestby:

Detaljeplan skovrejsning

Odde Kommune er i gang med at etablere en erstatningsskov på et areal umiddelbart nord for broen og øst for Sct. Marie Vænge, Odder Vestby.

Arealet til erstatningsskoven udgøre dobbelt så meget, som der er givet tilladelse til at fælde i forbindelse med etableringen af cykel-/gangbroen. Området indhegnes med et dyrehegn i ca. 3 år for at beskytte de nye træer.

Det vil være muligt at passere gennem erstatningsskoven på de nuværende ride-/gangstier. Skovrejsningsprojektet er ligeledes godkendt af Miljøstyrelsen.