Odder Kommunes byvåben

Udbud af forpagtning

03. september 2020

Arealet er vist med blå indramning på oversigtskort.

Generelle vilkår:

Arealet skal jvf. Byrådsbeslutning dyrkes pesticidfri.

Forpagtningen overtages for en 5-årig periode med virkning fra den 1. oktober 2020 og kan opsiges med 1 års varsel til ophør den efterfølgende 1. oktober.

Der er ikke mulighed for at forpagte betalings- og udtagningsrettigheder

Såfremt udlejer i lejetiden måtte ønske at disponere over større eller mindre dele af det udlejede areal til anden anvendelse end landbrug, er udlejer berettiget til at kræve lejemålet helt eller delvist ophævet uden varsel. I så fald ydes der godtgørelse efter nærmere aftale.

Forpagtningsafgiften reguleres årlig i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset.

Ifølge lov nr. 1093 af 21. december 1994 skal bydende afgive på tro og love erklæring over ubetalt, forfalden gæld til det offentlige inden buddene accepteres.

Tilbud angives i kr. pr. ha. ekskl. Moms.

Tilbud skal sendes/afleveres til:

Odder Kommune
Fælles Drift & Service
Højmarkvej 10
8300 Odder Kommune

Eller via mail med sikker post til signatur@odder.dk

Tilbud skal være Fælles Drift & Service i hænde senest mandag den 28. september 2020 kl. 12.00

Odder Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Tro og love-erklæring kan rekvireres ved henvendelse til Fælles Drift & Service tlf. 87803663 eller mail faellesdriftogservice@odder.dk

Forpagtningsområdet