Grafik hvor figurer debatterer og stiller spørgsmål

Debat om budget 2022

Byrådet i Odder vil gerne give dig som borger, forening, lokalsamfund eller virksomheder  mulighed for at komme med input og idéer, før de går i gang med budgetlægningen for næste år. 

Derfor har du nu mulighed for frem til 2. maj at komme med input på kommunens fFacebookLinkedIn eller på e-mail til claus.buur@odder.dk

Det kan fx være kommunal service, som du mener mangler. Men det kan også være områder, som du mener, man godt kan skære lidt ned på.

Online borgermøde den 5. maj

Den 5. maj kl. 19 til 20 holder Byrådet et online borgermøde, hvor der fra politisk side vil blive samlet op og kommenteret på de input, der allerede er indkommer fra Facebook og odder.dk.

Undervejs i mødet har du også mulighed for at stille yderligere spørgsmål eller forslag.

Møde er overstået.

Udvalg tager stilling til ønsker

Alle indlæg bliver samlet og overdraget til byrådets medlemmer. Herefter vil de politiske udvalg kigge på de enkelte input.

Hør borgmester Uffe Jensen fortælle mere

Video med Uffe Jensen der fortæller om debat om budget 2022. Videoen åbnes på Youtube
Videoen åbnes på Youtube 

Input indsendt på e-mail:

Til BUK udvalget Og budgetudvalget fra Handicaprådet

Handicaprådet (HR) har på sit møde den 3. maj 2021 drøftet status for arbejdet med inkluderende fællesskaber i folkeskolen. Børne- og ungedirektør Flemming Skaarup, gav handicaprådet en redegørelse for den aktuelle problemstilling. Organisationsrepræsentanterne fremkommer herved med følgende udtalelse:

HR har fulgt den igangværende proces på børne- ungeområdet, siden det kom frem, at flere og flere børn blev henvist til specialklasser på Parkvejens Skole.
Vi har fulgt den analyse, der blev lavet i 2017/18.
Vi er løbende blevet opdateret om det, der sker på området både fra den tidligere direktør for børne-ungeområdet Karsten Poulsen og den nuværende direktør Flemming Skaarup.

Både den tidligere leder af BFC, Peter Christensen, og den nuværende leder, Theresa Kepp, sidder i HR og har været gode til at informere HR.

Antallet af børn, der har behov for at komme i specialklasse, er desværre ikke faldet, sådan som det var forudset, da analysen blev fremlagt.
Det kan der være flere grunde til, og det betyder ikke nødvendigvis, at planen har slået fejl. Der bliver udredt mange flere børn med diagnoser, end det hidtil er set.

Målet var, at 98 børn skulle indskrives i specialklasser i skoleåret 21/22. Den 3. maj 2021 er der 132 børn i specialklasser. Det ligger stadig under landsgennemsnittet, men er betydeligt flere end forventet.

Organisationsmedlemmerne fra HR vil gerne udtrykke, at vi mener, at Odder kommune er på vej i den rigtige retning.
Vi vil dog gerne anbefale, at der sættes fokus på en tidligere indsats, og at indsatsen også målrettes familierne. Vi ved, at det allerede sker i et vist omfang, og måske kan det på nuværende tidspunkt mærkes i daginstitutionerne og i de yngste klasser.

Det har vist sig, at plus-klasserne giver gode resultater, bl.a. på grund af 2 undervisere pr. klasse, ikke nødvendigvis 2 lærere. Politisk bør man overveje, om ikke alle klasser i indskolingen bør tilbydes 2 undervisere, så børnene kommer godt i gang.
I den anledning skal vi også anbefale, at der bevilges betydeligt flere penge til området, og det bør overvejes, om ikke de almenklasser, der beslutter at beholde børnene i den folkeskole, de hører til, skal have tilført betydeligt flere penge, så de får en reel mulighed for at give et godt alternativ til specialklasserne, evt. i form af en delløsning.

Det er vigtigt for os, at det overordnede mål med inklusion i almenklasserne ikke tabes af syne. Det er særlig vigtigt i disse tider, hvor antallet af børn med diagnoser er stigende i Odder og på landsplan. Derfor kræves der betydeligt flere ressourcer til området.

/Lis Sørensen, Sklerose foreningen
Tom Møller Jensen, LEV
Ejvind Mortensen, Foreningen Ligeværd
Hanne Westergaard, formand for SIND
10.5.2021

Fællesrådet på Bronzealdervej behandlede i sit møde den 12. april rengøringsstandarden for boligerne på Bronzealdervej

Beslutningen blev, at Fællesrådet anmoder om det politiske systems stillingtagen til en værdig og sundhedsdækkende rengøring.
Vi har et meget dygtigt rengøringspersonale, men som pårørende mener vi ikke, at en rengøring hver 3. uge er hverken ansvarlig eller dækkende for de mest sårbare borgere i vores samfund. Der tales og skrives meget om vigtigheden af en god hygiejne, ikke mindst i disse Corona-tider, men vi må erkende, at der bag de fine ord ikke er handling, hvis ikke der følger flere timer med til vores rengøringsassistenter.
Vi har at gøre med en gruppe medborgere, der ikke længere er i stand til at varetage egen rengøring eller hygiejne, borgere med udtalt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og borgere, der opholder sig de fleste af døgnets timer i deres 42 kvm. store bolig. Borgere der for de flestes vedkommende altid har sat en ære i at have et sirligt og rent hjem.
I dagligdagen må et i forvejen travlt plejepersonale ofte yde ”brandslukning,” når ”uheldet” er ude, mad er spildt eller når værdigheden for den enkelte bliver for udfordret. Det finder vi som pårørende ikke ret OK, og vi beder derfor vores politikere sikre, at vi fremadrettet i vores ældrepleje får et acceptabelt rengøringsniveau. Vi er fuldt ud klar over, at vores ønsker vil kræve en opnormering af området og dermed yderligere bevilling til ældreområdet, da tiden på ingen måde må berøre ”de varme hænder,” som udfører det store grundlæggende og vigtige omsorgsarbejde i dagligdagen.
Vi står naturligvis til disposition for yderligere dialog.
/Med venlig hilsen Fællesrådet på Bronzealdervej, Lisbeth Bonde Karen Bak Formand Næstformand 42 48 80 95 5.5.2021


Input til budget 2022

Da budget 2021 blev vedtaget, blev der skåret ca. 500.000 kr. af puljen til trafiksikkerhedsprojekter.
Det er vigtigt, at det beløb sættes på igen.
Kommunen har en liste over anlægsprioritering af trafiksikkerhedsprojekter. På den liste står der mange tiltag, som bliver skubbet det ene år efter det andet. Det føles frustrerende, at der hele tiden kommer nye projekter på listen, der prioriteres højere end dem, der har stået der længe.

/Rasmus T. Pedersen, Lokalrådet for Gylling og omegn 5.5.2021

Jeg har en ide til hvad man kan bruge penge og den ny Lundeskov til

I de høje træer i Lundeskoven bor der en del råger - til gene for omkringboende, vil jeg tro.
I skoven er der ret store træer. Jeg synes at det kunne være sjovt, hvis Odder Kommune lavede en klatrepark for børn og voksne i skoven, f. eks. dette eller i mindre omfang: https://gorillapark.dk/?gclid=CjwKCAjwm7mEBhBsEiwA_of-THTWvsKIEPY11ykoN87D9rlg6JkJCWYQ2Bf2t-B6U22oErDk2i2FLRoCjLgQAvD_BwE 
Det er en sjov og moderne sport/aktivitet som mange - incl. turister - kunne have glæde af.
Jeg tænker at klatrebanen kunne passes i åbningstiden af Spektrum uden at vide om det er muligt.
/Herdis Jensen 1.5.2021


Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne fremsender følgende ønsker til anlægs-budget 2022

 1. Flisebelægning af nordlige side af Bilsbækvej fra Horsensvej til afslutning af kantsten ved Bilsbækvej 76.
  Ønsket skyldes at næsten alle andre fortove er blevet renoveret i 2019 efter endt kloakarbejde. Da der ikke var fliser på strækningen, men kun stabilgrus/græs og et enkelt sted fliser ud for Bilsbækvej 28-34, fik vi at vide fra Fælles drift og Service, at deres budget kun var til vedligeholdelse og ikke ny anlæg.
  Det ville være godt at det blev ens alle steder i byen og det vil også be-tyde meget for de ældre, at have ordentlige forhold når de går/ bruger rollator eller kørestol eller el køretøj. Som det er nu er det umuligt at bruge / færdes på nordlige fortov.
  Dertil kommer at familier med barnevogn kan færdes trygt på et fortov.

 2. Der er også et ønske om, at få fliser på det sidste stykke af Smedegade fra indkørslen til Vandværkets Pumpestation på Smedegade 60 frem til indkørslen til Andelsboligforeningen Smedekrogen og den nye udstykning af 8 byggegrunde.
  Der er kantsten og græs, som gør det umuligt at færdes i som ældre med rollator/ kørestol, samt af familier med barnevogn.
  Fra Smedegade 45 og frem til Smedegade 69 blev fortovet ikke renoveret, da der åbenbart ikke var penge til det sidste stykke fortov!

 3.  Der ønskes en flisebelægning på fortovet i Falling fra Åkjærvej 29 til Åkjærvej 51 så det bliver ensartet. Nogle har selv lagt fliser ud til kantsten ved deres grunde, andre har stabilgrus/græs det vil pynte på byen og gøre det nemmere at færdes trygt for ældre.
  Der bør ses på muligheden for at anlægge et nyt fortov fra Åkjærvej 29 frem til Åkjærvejs udmunding i Alrøvej, evt. i den modsatte side af vejen fra Alrøvej til Aakjærvej nr. 70 med kantsten og flisebelægning. Meget af vejen er der tale om kommunal jord.

 4. At der afsættes penge til renovering af de mindre veje der er nedslidte pga. tunge køretøjer på smalle veje i Ørting/ Falling området, Assebæk-vej, Fallingvej/Malskærvej, Aalstrupvej, Alrøvej fra Amstrup By til Dæmningen, Bilsbækvej fra nr.76 til Bilsbæk gl. station samt Langager.

 5. På sigt mener via at Langager skal kobles sammen med Alrøvej/ Horsensvej i en ny rundkørsel med en tunnel til cykel og gående som skal krydse Horsensvej til Hallen.
  5. Aktivitets og Biopark Ørting på de store kommunale arealer ved cykel-stien fra Gyllingvej til Alrøvej, samt de 2 regnvandssøer og grønt areal ejet af Samn.
  Der vil kunne blive et flot område med forskellige aktiviteter samt plads til biodiversitet med blomster, træer m.m. til gavn for borgerne og for naturen.

Ørting den 1. maj 2021

/På lokalrådets vegne Jan Kjærsgaard / Poul Henning Jensen og Formand Næstformand 1. maj 2021

 

Udvidelse af naturområdet Blæsbjerg Bakke
– et bynært biodiversitets-hotspot og udflugtsmål

Biodiversiteten i Odder Kommune er i tilbagegang, og der er brug for en bedre indsats for at beskytte og fremme kommunens naturarealer. Med etablering af 8,2 ha ny natur på kommunale landbrugsarealer, placeret mellem det værdifulde naturareal Blæsbjerg Bakke og boligområdet Bendixminde, kan der skabes nye levesteder for de sjældne dyr og planter, der lever i området, fx vilde orkidéer. Etablering af en vandresti fra Bendixminde til toppen af Blæsbjerg Bakke, såvel som et madpakkehus på toppen af Blæsbjerg, kan give byens borgere en unik mulighed for at opleve den fine natur og det smukke landskab, som findes bare få km fra byens centrum.

Heste på græs ved Blæsbjerg

Projektets mål

 • At udvide det bynære biodiversitetshotspot, Blæsbjerg Bakke, så de unikke naturværdier sikres for eftertiden.
 • At skabe en vandresti fra Bendixminde til toppen af Blæsbjerg Bakke, der sikrer byens borgere en sammenhængende rute igennem et smukt og unikt naturområde.
 • At etablere et madpakkehus på toppen af Blæsbjerg Bakke, der kan fungere som et bynært udflugtsmål i naturrige omgivelser, og med smuk udsigt over landskabet til Norsminde Fjord, Tunø og Samsø.
 • At øge borgernes viden om områdets unikke biodiversitet, og hvordan den understøttes af naturpleje, ved hjælp af skilte og evt rundvisninger på arealerne.

Det konkrete projektforslag (se figur 1) 

 • Projektareal A: Udvidelse af naturareal på Blæsbjerg Bakke med nuværende dyrkningsjord, ejet af Odder Kommune (3,2 ha)
 • Projektareal B: Etablering af naturareal mellem Balle Skov og Blæsbjerg med nuværende dyrkningsjord, ejet af Odder Kommune (4,9 ha)
 • Etablering af madpakkehus på toppen af Blæsbjerg Bakke
 • Udvidelse af Blæsbjergruten med to stykker vandresti, der henholdsvis (i) skaber forbindelse til Bendixminde/Balle Skov (ca. 600 m) og (ii) skaber forbindelse til madpakkehus på toppen af Blæsbjerg Bakke (ca. 140 m)
 • Formidlingsskilte om områdets biodiversitet langs ruten

Blæsbjerg-projektet
Figur 1. De foreslåede projektarealer ligger ud til Ballevej, mellem naturarealet Blæsbjerg Bakke og boligområdet Bendixminde.

Græsning på Blæsbjerg Bakke – en succeshistorie

Formålet med dette projekt er at udvide og styrke et allerede eksisterende naturprojekt på Blæsbjerg Bakke, som er etableret i samarbejde mellem Odder Kommune og et lokalt par.

I januar 2020 etablerede Odder Kommune, i samarbejde med Anne Eskildsen og Jakob Boll Overgaard (bosat på Ballevej 127), et naturprojekt på Blæsbjerg Bakke. Projektet om-fattede etablering af helårsgræsning med islandske heste på 1,8 ha kommunalt ejet jord, der består af de beskyttede naturtyper overdrev og eng. Der er desuden etableret en kommunal vandresti, kaldet Blæsbjergruten, der følger den sydlige side af hegnet.
Udgifter til hegn og vandrerute er dækket af kommunen, mens Anne og Jakob står for græsningen af arealet. Parret har selv indkøbt islandske heste til det specifikke formål at udføre naturpleje på arealet.
Da projektet blev igangsat, havde Blæsbjerg Bakke en meget ringe naturtilstand på grund af mange års tilgroning. Siden græsningen blev startet, er der imidlertid sket en forbløffende udvikling af arealets naturværdier. Majgøgeurt, en fredet orkidé, dukkede pludselig op på arealet i stort antal, og andre spændende arter som vokshatte (svampe knyttet til naturtypen overdrev), markskarnbasse (en stor og sjælden bille knyttet til frisk dyregødning), løvfrø og okkergul pletvinge (en sommerfugl) er alle dukket op - eller blevet mere talrige - på arealet med rekordfart.
Projektet er en succeshistorie, som har skabt et unikt, værdifuldt og smukt biodiversitets-hotspot kun få km fra byens centrum. Arealets lynhurtige udvikling viser, at det med den rigtige naturforvaltning er muligt at vende den negative udvikling for naturarealer, selvom de er i en meget dårlig stand.
Blæsbjergs fine biodiversitetsværdier er dog truet af, at arealet er meget lille, og stærkt påvirket af landbrugsdrift (brug af gødning og pesticider) fra alle sider. En udvidelse af arealet vil være med til at beskytte biodiversiteten mod negative påvirkninger fra landbrugsdriften, og desuden sikre nye levesteder for orkidéer, sommerfugle og andre arter, som ellers har svært ved at klare sig i det intensivt dyrkede landskab.


Orkideer på Blæsbjerg
Figur 2. Mindst 120 eksemplarer af den sjældne, vilde orkidé majgøgeurt dukkede i 2020 op på Blæsbjerg Bakke. Arten findes kun en lille håndfuld steder i kommunen.

Hvordan hænger projektet sammen med Odder kommunes biodiversitetsstrategi?

 • Odder Kommunes nye biodiversitetsstrategi indeholder et mål om udvidelse af kommunens beskyttede naturareal med 225 ha.
 • Planen indeholder desuden mål om at formidle vigtigheden af rig natur til kommunens borgere.
 • Biologisk forskning slår fast, at den bedste og mest omkostningseffektive strategi til sikring af biodiversiteten, er at beskytte og udvide eksisterende naturarealer, der allerede har en høj biodiversitet.
 • Det er nærliggende at tage udgangspunkt i udvikling af ny natur på kommunens egne arealer, særligt dem, der allerede støder op til eksisterende naturarealer med høj naturværdi, sådan som det er tilfældet på Blæsbjerg.

Mennesker på Blæsbjerg
Figur 3. Guidet orkidé-tur for lokale borgere på Blæsbjerg i 2020.

Odder Kommunes natur er i bund – og det går den forkerte vej

 • Den seneste opgørelse af Naturkapitalindekset (2020) viser, at Odder Kommune ligger på en 82. plads ud af landets 98 kommuner, når det kommer til naturværdi (15 point ud af 100 mulige).
 • I 2015 lå kommunen på en 75. plads (17 point). Altså er kommunens naturværdi faldet markant de sidste 5 år.
 • Der er behov for en målrettet indsats, hvis den negative udvikling for kommunens natur skal vendes.
 • Læs mere på https://biodiversitet.nu/naturkapital 

Konkret om forvaltning af projektarealerne

 • For at sikre de bedst mulige forhold for en høj biodiversitet anbefales det, at projektarealerne udlægges til ekstensiv helårsgræsning med kvæg og/eller heste. Der skal derfor påregnes udgifter til hegning. Det anbefales desuden, at projektarealerne som udgangspunkt dybdepløjes for at nulstille påvirkningen fra tidligere landbrugsdrift. En mere detaljeret forvaltningsplan kan udarbejdes på sigt.
 • Der findes flere spændende eksempler på omdannelse af dyrkningsjord til værdifuld natur. Du kan høre mere om et konkret eksempel, hvor landmand og lokalpolitiker (V)
  Peter Hindbo i samarbejde med biologer fra Kolding Kommune har omdannet et 12 ha stort landbrugsareal til overdrev her: https://www.seges.tv/video/64102347/biodiversi-tet-i-lejrskov

Om forslagsstillerne

/Anne Eskildsen (37) og Jakob Boll Overgaard (35) bor på Ballevej 127. Anne er biolog (PhD) og arbejder professionelt med rådgivning om biodiversitet og naturforvaltning. 1.maj 2021


Input til budget 2022 fra Pakhusforeningen og Frivilligcenter Odder

Pakhusforeningen og Frivilligcenter Odder foreslår, at der afsættes penge på budgettet til istandsættelse af Pakhuset.
Pakhuset er i hverdagen et samlingssted for mange forskellige mennesker og af stor betydning for sammenhængskraft i Odder af såvel social som kulturel karakter.
Skal Pakhuset vedblive at opfylde sit gode formål som et medborger/kulturhus i Odder er det nødvendigt med et større løft af de fysiske rammer.
Vi har flere bud på, hvordan Pakhuset kan indrettes og udnyttes bedre for husets tre virksomheder, Pakhusforeningen, Frivilligcenteret og Cafe Pakhuset, der tilbyder daglig beskæftigelse til ca. 10 socialt udsatte borgere.
Vi vil også gerne istandsætte det uudnyttede loftsområde, så det kan benyttes til mødelokaler og dermed imødekomme husets samlede og stigende aktivitetsniveau. Frivilligcenteret oplever især et stigende antal selvhjælpsgrupper for bl.a. skilsmissebørn og Pakhusforeningen oplever en stigende efterspørgsel på mødelokaler.
Vi foreslår, at Odder Kommune i samarbejde med Pakhusforeningen og FCO og eventuel Cafe Pakhuset under Bo- og beskæftigelse overvejer, hvordan vi i fællesskab finder økonomi til en istandsættelse.

Pakhusforeningens estimerede økonomiske overslag lyder:
Renovering af køkken kr. 700.000,00
Renovering/ombygning af loftsareal kr. 1.200.000

/ Astrid Marie Nielsen, Formand for FCO og Svend Donby, Formand for Pakhusforeningen 29.4.2021

Jeg vil gerne melde et par forslag ind

 1. sikkerskolevej omkring Vestermarken og Ballevej. det virker ikke til at være prioriteret ifht budgettet og planerne for øget Beboelse og trafik i vestbyen eller også gik hele budgettet til broen over bækken. Evt. vejbump som på snærildvej eller bro over Vestermarken. Den behøver ikke at være så dyr som den over bækken.

 2. afslutning af beplantning og vejbelægning i vesterhåb etape 1 og 2. Af en eller anden årsag er der åbenbart ikke budget til at afslutte den beplantning og vejbelægning af området, som er beskrevet i lokalplan 1110.

 3. Alle skoler skal have råd til en årlig skolefest.

 4. Flere voksne til kommunens børn i institutioner og skoler.

/Mette Pedersen d. 28. april 2021


En omfartsvej øst om byen har været planlagt i 50 år

Nu må det være ved tiden, at man får afsat midler til at starte på dette anlæg.
For et par år siden var det anført i en rapport, at der passerer 13.000 biler ad Banegårdsgade/Rådhusgade i døgnet, og det er næppe blevet færre siden. Heraf er der megen tung trafik som lastbiler og landbrugsmaskiner.
Odder er vel en af de få lidt større byer, hvor al trafik skal passere bymidten. Kommunen har en plan om at binde bymidten bedre sammen med Vita Park, men det er ikke muligt med så megen trafik.
For nylig kom regeringen med et oplæg - ”Danmark Fremad” - til investering af mia. af kroner i infrastrukturen, men ikke noget om Odder, og dog er et beløb på 6,5 mia. kr. afsat til trafikprojekter i landdistrikterne, godt nok er der nævnt statsveje, men kunne Odder ikke lægge billet ind her ?
Citat fra ”Danmark Fremad”:
”Regeringen afsætter en pulje på 6,5 mia. kr. til projekter på det øvrige statsvejnet, der kan binde land og by sammen og sikre bedre fremkommelighed. Det kan for eksempel være opgradering af eksisterende landeveje til motortrafikveje, 2+1 veje eller etablering af omfartsveje”.

Argumenter:
Odder Kommune er en af de få – måske den eneste kommune (bortset fra ø-kommunerne), der ikke har statsveje indenfor kommunegrænsen. Vi må klare os selv.
Odder Kommune lægger veje til trafikken til Samsø-færgen. Al trafik dertil fra Aarhus-området og nord derfor skal passere Odder centrum, det samme skal trafikken til sommerhusområderne fra det midtjyske. Selvom Kattegat-forbindelsen og de tilhørende vejforløb skulle blive vedtaget, varer det vel 10 – 15 år før den kommer.

/Bjarne Langballe d. 27. april 2021

Øvrige input kan ses på Odder Kommunes Facebook og LinkedIn.