Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiderne er fastsat af byrådet.

Borgerservice:

Sagstype

Relevant lov

Sagsbehandlingstid

Barselsdagpenge

Sygedagpengeloven

1 måned - Udbetaling Danmark fra 1.12.2012

Begravelseshjælp

Sundhedslovens § 160

1 uge

Boligsikring

Boligstøtteloven

2 måneder - Udbetaling Danmark fra 1.3.2013

Boligydelse

Boligstøtteloven

2 måneder - Udbetaling Danmark fra 1.3.2013

Delpension

Lov om delpension

3 måneder

Enkeltudgifter

Lov om aktiv socialpolitik § 81, 82, 83 og 85. Integrationslovens § 35, 36, 37 og 39

1 måned

Familieydelser, herunder børnetilskud og børnebidrag

Bekendtgørelse af lov om børne- og ungeydelse

1 måned - Udbetaling Danmark fra 1.10.2012

Folkepension

Pensionslovens kapitel 2

3 måneder - Udbetaling Danmark fra 1.3.2013

Folkeregister

Lov om det centrale personregister

1 uge

Friplads – dagtilbud - økonomisk

Dagtilbudsloven § 43, stk. 2.

1 måned

Førtidspension – ændring i indkomst m.v.

Pensionsloven

1 måned - Udbetaling Danmark fra 1.3.2013

Husly til husvilde

Servicelovens § 80

1 uge

Kontanthjælp - Forsørgelse

Lov om aktiv socialpolitik kapitel 4

1 måned

Kontanthjælp - Enkeltydelser

Lov om aktiv socialpolitik kapitel 4

1 måned

Kørekort

Færdselsloven – bekendtgørelse om kørekort

4 uger

Ledighedsydelse

Lov om aktiv socialpolitik, kap. 7

1 måned

Lån til betaling af indskud og kaution

Lov om individuel boligstøtte kapitel 10

1 måned

Lån til betaling af ejendomsskatter

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter

1 måned

Pas

Lov om pas

2 uger

Pasningsgaranti 0-6 år

Dagtilbudsloven § 23

Søg 3 måneder før ønsket dato

Personlige tillæg

Lov om social pension § 14

3 uger

Sygedagpenge

Sygedagpengeloven

1 måned

Sygesikring – bevis - lægevalg

Sundhedsloven kap 3

1 uge

Vielse

Lov om ægteskabs indgåelse

3 uger

  

Børne- og familiecentret:

Sagstype

Relevant lov

Sagsbehandlingstid

Konkret ydelse (bevilling til merudgifter til familier med handicappede børn & tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn)

Servicelovens § 41 og § 42

 

1 måned

Familiebehandlingssager, råd og vejledning og foranstaltninger ift. familier med særlige behov

Servicelovens §§ 10-12, 50, 52

Såfremt der skal foretages en § 50-undersøgelse, skal undersøgelsen være afsluttet senest 4 måneder efter kommunen er blevet opmærksom på behov for undersøgelsen, ellers skal der foretages en foreløbig vurdering.

Familievejledning ved handicappede børn

Serviceloven § 11

Efter 3 måneder skal der gives en generel vejledning til forældre, der har fået et handicappet barn.

Underretninger

Servicelovens kapitel 27

6 dage for kvittering for modtagelse af underretning

 

Jobcenter:

Sagstype

Relevant lov

Sagsbehandlingstid

Aktivering

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

3 måneder

Fleksjob – berettigelse

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13

6 måneder for nye ansøgninger

Fleksjob – etablering

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13

Ingen sikker tidsfrist

Revalidering

Lov om aktiv socialpolitik kapitel 6

4 måneder

 
Social service:

Sagstype

Relevant lov

Sagsbehandlingstid

Alkoholbehandling

Sundhedsloven § 141

14 dage

Botilbud (ophold i midlertidige boformer)

Servicelovens § 107

3 måneder

Dækning af merudgifter pga. nedsat funktionsevne

Servicelovens § 100

2 måneder

Førtidspension

Pensionslovens kapitel 3

3 måneder

Hjemmevejledning

Serviceloven § 85

3 måneder

Ledsageordning

Servicelovens §§ 45, 97

2 måneder

Ophold i boformer for personer med nedsat funktionsevne

Servicelovens § 108

3 måneder

Sociale aktiviteter

Servicelovens § 104

3 måneder

Stofmisbrugsbehandling

Servicelovens § 101

14 dage

 
Visitationen:

Sagstype

Relevant lov

Sagsbehandlingstid

Aflastning af ældre

Servicelovens § 84

2 uger

Almene ældreboliger

Lov om almene boliger §§ 5, 54-58e

3 måneder

Boligindretning

Servicelovens § 116

3 uger

Botilbud (ophold på plejehjem)

Serviceloven § 192

3 måneder

Personlig hjælp til personer med nedsat funktionsevne

Servicelovens § 96

3 uger

Genoptræning

Servicelovens §§ 85-87

Sundhedslovens kapitel 39

3 uger

Hjemmehjælp

Servicelovens §§ 83-95

2 uger

Hjemmesygepleje

Sundhedslovens kapitel 38

1 uge

Hjælpemidler og forbrugsgoder til at afhjælpe nedsat funktionsevne

Servicelovens § 112-113

3 uger

Kørsel til læge mm. for pensionister

Sundhedslovens kapitel 53

1 uge

Lån til handicapbil

Servicelovens § 114

3 måneder

Støtte til individuel kørsel

Servicelovens § 117

3 uger

Plejeboliger

Lov om almene boliger kapitel 9b

3 måneder

Plejevederlag til pasning af døende

Servicelovens §§ 119-121

1 uge

Servicemål i Byggeri:

Kategori 1
Simple konstruktioner (fx carporte), ukompliceret byggeri iht. BR10, kap. 1.3.1:
Servicemålet er 10* arbejdsdage (svare til det lovmæssigt fastsatte)

Kategori 2A
Nye enfamiliehuse og sommerhuse, ukompliceret byggeri iht. BR10, kap.1.3.1 og 1.3.2:
Servicemålet er 15* arbejdsdage

Kategori 2B
Tilbygninger til enfamiliehuse og sommerhuse, ukompliceret byggeri iht. BR10, kap.1.3.1 og 1.3.2:
Servicemålet er 20* arbejdsdage

Kategori 3
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet iht. BR10, kap. 1.3.2:
Servicemålet er 30* arbejdsdage

Kategori 4
Andre faste konstruktioner m.v.(mobilmaster) ukompliceret og kompliceret byggeri iht. BR10, kap. 1.3.2 og 1.3.3:
Servicemålet er 25* arbejdsdage

Kategori 5
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, kompliceret byggeri iht. BR10, kap. 1.3.3:
Servicemålet er 40* arbejdsdage 

 * Tallene bygger på udtræk fra vores fagsystem (KMD Structura) og er et gennemsnit af den tid det har taget fra sagerne var fyldestgørende til der forelå afgørelse. Kommunen vil hvert halve år, revurdere og tilpasse tallene på baggrund af nye udtræk fra den foregående periode.

Andre forhold af betydning for sagsbehandlingstiden:

  • Der tilbydes forhåndsdialogmøde, inden der søges byggetilladelse. Dette for at afdække udfordringer og dilemmaer i det enkelte og konkrete projekt således at en ansøgning kan være så kvalificeret som muligt og dermed forkorte sagsbehandlingstiden. 
  • Byggeansøgninger gennemses inden 5 arbejdsdage efter modtagelse. Herefter sendes herefter kvitteringsbrev med angivelse af evt. mangler. Der er tale om et overordnet gennemsyn af sagerne som oftest vil blotlægge åbenlyse mangler eller om sagen fordrer behandling af anden myndighed inden det ansøgte kan behandles efter byggeloven (byggetilladelse). Det kan ved den reelle byggesagsbehandling vise sig nødvendigt at bede om yderligere materiale eller være nødvendigt at bede en anden myndighed om behandling eller udtalelse. Dette er forhold som ansøger selv bør have undersøgt således at sagen kun kræver sagsbehandling efter bygge- eller planloven når den modtages. Det kan dog være svært for en ikke-fagperson at kende til alle forhold i lovgivningen inden ansøgning.  
  • I sager hvor der kræves høring, dispensation, helhedsvurdering, politisk behandling vil sagsbehandlingstiden blive væsentlig forlænget ift. servicemålene. 
  • I sager som kræver inddragelse af andre administrative fagområder (f.eks. ændret vejadgang, landzonetilladelse, naturbeskyttelse, fredningsnævn m.fl.) vil sagsbehandlingstiden ligeledes blive væsentligt forlænget.
    Servicemålene er ikke deadlines for sagsbehandling men en retningsgivende tilkendegivelse af hvor lang tid kommunen forventer at bruge på behandling af en byggesag.

Klager til Ankestyrelsen:
Klager til Ankestyrelsen sendes til Odder Kommune til genvurdering. Hvis Odder Kommune fastholder sin afgørelse, sender den klagen og sagens akter videre til Ankestyrelsen senest 4 uger efter, at den har modtaget klagen.