Indgangen til Rådhuset

Spørgetid, træffetid & foretræde for udvalg

Spørgetid

Byrådet holder møde én gang månedligt, normalt den anden mandag i måneden, med mødestart kl. 17.00. Mødet begynder dog kl. 16.45, hvis der er indkommet spørgsmål til byrådet. Spørgetiden varer maksimalt 15 minutter.  

Spørgsmål skal stilles skriftligt senest 8 dage før byrådets møde. Sendes til Odder Byråd, Rådhuset, 8300 Odder eller på e-mail heidi.andersen@odder.dk Se detaljerede regler for spørgetid


Træffetid for borgmester og udvalgsformænd

Har du noget, som du gerne vil drøfte med borgmesteren eller en af udvalgsformændene, har du mulighed for det:

 • 4. februar 2021 AFLYST grundet coronasituationen
 • 15. april 2021 AFLYST grundet coronasituationen. Man er dog er velkommen til at maile eller ringe til udvalgsformændene
 • 24. juni 2021
 • 19. august 2021
 • 7. oktober 2021
 • 2. december 2021

Alle dagene er det kl. 16-17  på Rådhuset. 

Man kan møde formændene for de faste politiske udvalg:

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget: Uffe Jensen (V)
 • Miljø, Teknik og Klimaudvalget: Ole Lyngby Pedersen (V)
 • Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget: Lone Jakobi (A)
 • Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget: Finn Thranum (V)
 • Arbejdsmarkedsudvalget: Linda Ann Wienand (A)

Man skal ikke reservere tid, men bare møde op på rådhuset. Henvend dig i receptionen.

Foretræde for udvalg

Retningslinjer for foretræde i de stående udvalg i Odder Kommune

1. Formål

Formålet med indførelse af foretræde for de stående udvalg er, at bidrage til dialog og større forståelse for de beslutninger og indstillinger, som udvalgene
træffer. Dette i overensstemmelse med Odder Byråds ønske om, at styrke dialog og inddragelse i det politiske arbejde.

Formålet med foretræde er endvidere, at udvalgets medlemmer kan få belyst synspunkter eller få supplerende faktuelle oplysninger i en sag, der er på udvalgets dagsorden, og dermed sikre et bedre beslutningsgrundlag.

2. Hvem kan få foretræde?

Både enkeltpersoner og mindre grupper af personer kan anmode om foretræde i en sag, som er på udvalgets dagsorden.

3. Hvordan anmoder man om foretræde?

Vedkommende, der ønsker at få foretræde, skal anmode om foretræde og meddele emne herfor mindst 3 dage før mødet. Emnet skal knytte sig til et eller
flere af de punkter, som er på dagsordenen for mødet.

Anmodning om foretræde sendes til udvalgssekretæren. Anmodningen skal indeholde navn, adresse og telefonnummer og eventuel
mailadresse på den/de personer, der ønsker foretræde og en kort begrundelse for anmodningen om foretræde – samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.


Udvalgssekretæren meddeler såvel udvalget som den/de personer, der har anmodet om foretræde for udvalget, at der afholdes foretræde for udvalget.

Udvalgssekretæren afklarer forinden med udvalgsformanden om anmodningen om foretræde lever op til nærværende retningslinjer. Hvis dette ikke er tilfældet afslås anmodningen og begrundelse meddeles ansøger med kopi til udvalget.

4. Hvordan afvikles et foretræde?

Et foretræde er af begrænset varighed - max 15. min og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden
leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre efter at foretræde er afsluttet.

Muligheden for foretræde bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalget. Byrådet evaluerer ordningen ved udgangen af 2019 med henblik
på en eventuel revision af retningslinjerne.


Vedtaget af Odder Byråd den 26. november 2018.