Lokalplaner, klagevejledning

Hvis du har synspunkter eller ændringer til Odder Kommunes lokalplanforslag, herunder Byrådets screening af forslaget i forhold til miljøet, skal du sende dem til Odder Byråd, Rådhuset, Rådhusgade 3, 8300 Odder, inden otte uger fra forslagets offentliggørelse. 

Ved offentliggørelse af lokalplanforslaget træder de midlertidige retsvirkninger efter planlovens § 17 i kraft. Retsvirkningerne fremgår af lokalplanforslagets bilagsdel. 

Lokalplanens retsvirkninger efter den endelige vedtagelse i Byrådet jf. lov om planlægning § 12 stk. 2 og 3 og § 18 fremgår af lokalplanens afsnit 14.