Information om Byrådsvalg 2017

Stemmeafgivningen finder sted kl. 8-20, med undtagelse af Tunø, hvor
det forventes at stemmeafgivningen finder sted fra kl. 9-20.

Valgsret:
Valgret har personer, der senest på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Odder Kommune og som herunder enten

  1. har dansk indfødsret (statsborgerskab),
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
  3. er statsborger i Island eller Norge eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Følgende har ikke valgret:
Følgende grupper af udlændinge har ikke valgret:

  1. Udlændinge, der befinder sig i Danmark på tålt ophold,
  2. udlændinge, der er udvist af Danmark ved dom eller administrativ afgørelse, og
  3. udlændinge, som er dømt ved en international straffedomstol, og som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminal-forsorgens institutioner.

Valgbar:
Valgbar til Byrådet er enhver, der har valgret, og som den 6. oktober 2017 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.

Kandidatlister:
Navne på kandidater, der stiller op til valget, skal opstilles på kandidatli-ster.
Kandidatlister, der ved sidste kommunalbestyrelsesvalg opnåede re-præsentation i kommunalbestyrelsen og som fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen tirsdagen 9 uger før valgdagen, og som ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindste-
antal stillere, kan fra og med tirsdag den 5. september 2017 og senest tirsdag den 19. september kl. 12 indleveres til Ledelse & Udvikling på Odder Rådhus, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Kandidatlister der ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrif-ter fra et mindsteantal stillere, kan fra og med den 19.september og senest tirsdag den 3. oktober kl. 12 indleveres til Ledelse & Udvikling

Hver liste kan indeholde højst 23 kandidater.

Listen skal desuden være underskrevet af mindst 25 og højst 50 stillere, der har valgret og bor i kommunen

Valg- og listeforbund:
Kandidatlister kan for Valgbestyrelsen anmelde at ville støtte hinanden i valgforbund og/eller listeforbund. Anmeldelse herom skal være indleve-ret senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12

Blanketter til anmeldelse af kandidatlister og valgforbund/listeforbund til Byrådsvalget kan fås ved henvendelse til Ledelse & Udvikling på Odder Rådhus – tlf. 8780 3333 eller e-mail: inger.rasmussen@odder.dk

Samtidig med valg til Byrådet afholdes der valg til Regionsrådet i Region Midtjylland.

Odder Byråd