Nye regler for afholdelse af valg

Læs notat om ændringer her

Lovgrundlag

-       Lov nr. 1742 af 22. december 2015 om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.

-       Lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016 om valg til Folketinget.

-       Lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014 om kommunale og regionale valg.

-       Lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

-       Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

-       Ikrafttræden pr. 1. april 2016

 

Hovedpunkter

Ændringer som kun vedrører kommunale og regionale valg:

 • Frister
 • Regler af betydning for opstilling
 • Kandidatlister

Ændringer som vedrører kommunale og regionale valg samt folketingsvalg

 • Oplysninger om kandidater og stillere

Ændrede regler om brevstemmeafgivning ved alle valgtyper

 • Ændringer af frister i forbindelse med brevstemmeafgivning
 • Mindsteåbningstid den sidste dag for brevstemmeafgivning

Ændrede regler af betydning for selve valgdagen ved alle valgtyper

 • Ændrede åbningstider
 • Mulighed for instruktionsmøde for valgstyrere og tilforordnede vælgere
 • Adgang til at organisere valgstyrere i skiftehold

 

Redegørelse for ændringer af valgloven pr. 1. april 2016

Lovændringerne skal dels varetage hensynet til vælgere og stillere i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valghandlingen, dels lette de administrative byrder for både kommunerne/regionerne og kandidatlisterne i forbindelse med valgene.

Disse ændringer vedrører bl.a. anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning.

 

Ændringer som kun vedrører kommunale og regionale valg

Frister

 • Fristen for bekendtgørelse i dagblade eller lokalaviser fremrykkes

Fra senest tirsdagen 8 uger før valgdagen til tirsdagen 13 uger før valgdagen.

 •  Fristen for valg af valgbestyrelse fremrykkes

Fristen ændres fra, at der senest skulle være valgt en valgbestyrelse, 8 uger før valgdagen til at der skal være valgt en valgbestyrelse 13 uger før valgdagen.

 • Fristen for ændringer af kommunalbestyrelsens antal fremrykkes

Kommunalbestyrelsen skulle senest 1. september i valgåret have vedtaget ændringer af antal medlemmer. Dette ændres til senest 1. august i valgåret.

 

Regler af betydning for opstilling

 • Afskaffelse af borgerligt ombud

Det er ikke længere et borgerligt ombud at lade sig opstille til kommunalbestyrelsen. Der er dog en pligt til som opstillet kandidat at modtage valg samt at varetage hvervet.

 •  Kandidatens underskrift er nødvendig for opstilling

Kandidaten skal fremover ved sin underskrift på kandidatanmeldelsen give samtykke til at stille op som kandidat for den pågældende liste.

Ingen underskrift eller underskrift på flere kandidatlister til samme valg, indebærer at kandidaten ikke kan anses for kandidat for nogen kandidatliste.

 • Ret til at trække sit tilsagn om at virke som kandidat tilbage

Indtil kandidatlisten er indleveret til valgbestyrelsen, kan kandidaten trække sit tilsagn, om at virke som kandidat, tilbage.

 

Kandidatlister

 • Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan fremover efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et antal stillere. Kandidatlister, som er fritaget for stillerkravet, skal herefter ikke indeholde underskrifter fra stillere.
 • Mindsteantallet af stillere fastsættes i loven

For de kandidatlister som skal indsamle underskrifter fastsættes mindsteantallet nu i loven. Antallet er herefter 25 for alle kommuner undtagen Aarhus, Odense og Aalborg, hvor antallet forhøjes til 50, og København hvor antallet forhøjes til 150.

 • Frist for indlevering af underskrifter

Hvor en kandidatliste ikke er fritaget for indlevering af underskrifter, fremrykkes fristen herfor fra kl. 12 tirsdagen 4 uger før valgdagen til kl. 12 tirsdagen 7 uger før valgdagen. Tilsvarende ændres det tidligste tidspunkt for indlevering af kandidatlister fra tirsdagen 6 uger før valgdagen til tirsdagen 9 uger før valgdagen.

 • Frist for opfyldelse af valgretsbetingelserne

Fristen for kandidaters og stilleres opfyldelse af valgretsbetingelserne ændres fra fredag 25 dage før valgdagen til fredag 46 dage før valgdagen. Ved mangler i forbindelse med opfyldelsen af valgretsbetingelserne ændres fristen for afhjælpning af disse mangler fra kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen til kl. 12 mandagen 43 dage før valgdagen.

 •  Frist for underretning og afhjælpning af mangler ved kandidatliste fremrykkes

Fristen for valgbestyrelsens underretning om en kandidatlistes ugyldighed på grund af væsentlige mangler ændres fra lørdagen 24 dage før valgdagen til lørdagen 45 dage før valgdagen. Tidspunktet for afhjælpning af manglerne eller indlevering af ny kandidatliste ændres fra kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen til kl. 12 mandag 43 dage før valgdagen.

 • Frist for tilbagekaldelse af kandidatliste, samt indgåelse og tilbagetrækning af anmeldte liste- og valgforbund.

Fristen for tilbagekaldelse af kandidatliste fremrykkes fra kl. 12 mandag 22 dage før valgdagen til kl. 12 mandag 43 dage før valgdagen.

Disse frister ændres ligeledes for indgåelse af og tilbagetrækning fra anmeldte liste- eller valgforbund.

 • Afvisning af kandidatlister, der åbenbart ikke opfylder formelle krav

Formanden for valgbestyrelsen får adgang til at afvise kandidatlister, der åbenbart er ugyldige, fordi de ikke opfylder de formelle krav.

 • Kandidatlistens repræsentant

Kandidatlisternes ledelse skal udpege en repræsentant senest samtidigt med indlevering af kandidatlisten. Repræsentanten behøver ikke at være kandidat eller stiller for kandidatlisten, men skal have beføjelser til at handle på kandidatlistens vegne vedr. en række dispositioner.

Kandidatlisterne kan afhentes på Rådhuset ved henvendelse til sekretær Maria Christensen eller Inger Rasmussen i Ledelse & Udvikling. 

Ændringer som vedrører kommunale og regionale valg, samt folketingsvalg

Oplysninger om kandidater og stillere

 • Fastsættelse af tidspunkt for tilgængelighed til oplysninger om kandidatanmeldelser og kandidatlister mv.

Ved kommunale og regionale valg er der ikke længere offentlig adgang til oplysninger om kandidatlisterne før de godkendte kandidatlister m.v. er bekendtgjort af kommunalbestyrelsen efter udløbet af anmeldelsesfristen.

Ved folketingsvalg er der ikke længere offentlig adgang til oplysninger om kandidatanmeldelserne, meddelelser om godkendelse af kandidater og anmeldelse af opstillingsform før anmeldelsesmyndigheden har udsendt fortegnelserne over de opstillede kandidater i vedkommende storkreds.

 • Ophævelse af særregel om offentlig adgang til stillerlister

Særreglen om at oplysninger om stillernes navne og bopæl er offentligt tilgængelige ophæves.

Spørgsmål om offentlighedens adgang til oplysninger i stillerlister skal herefter afgøres efter offentlighedslovens regler.

Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse at oplysningerne vedrører personernes politiske overbevisning, og dermed vedrøre private forhold. Derfor vil oplysningerne som udgangspunkt ikke være omfattet af retten til aktindsigt.

Hvis oplysningerne allerede på anden vis er offentligt tilgængelige, kan oplysningerne ikke anses for undtaget fra aktindsigt.

 

Ændrede regler om brevstemmeafgivning ved alle valgtyper

 • Udskydelse af begyndelsestidspunkt for brevstemmeafgivning

For folketingsvalg bevares fristen på 3 uger før valgdagen.

For kommunale og regionale valg ændres begyndelsestidspunktet fra den 3. tirsdag i august måned i valgåret til tirsdagen 6 uger før valgdagen.

For folkeafstemninger og europaparlamentsvalg ændres fristen ligeledes til 6 uger før valgdagen.

Ændringerne sikrer, at kandidatlisterne er offentliggjort, når brevstemmeafgivningen begynder.

 • Fremrykning af sidste frist for brevstemmeafgivning

Sidste frist for brevstemmeafgivning fremrykkes med én dag til 3 hverdage inkl. lørdage før valgdagen.

For folketingsvalg, europaparlamentsvalg og folkeafstemninger beryder det, at fristen ændres fra næstsidste søgnedag før valgdagen til tredje sidste søgnedag før valdagen.

For kommunale og regionale valg betyder det, at fristen ændres fra sidste lørdag inden valgdagen til sidste fredag inden valgdagen.

 •  Fast mindsteåbningstid den sidste dag for brevstemmeafgivningen

Der skal mindst ét sted i kommunen holdes åbent for brevstemmeafgivning i tidsrummet 9-16 på den sidste dag, hvor der kan brevstemmes. Åbningstiden er minimumsåbningstid.

 • Forlængelse af perioden for gennemgang af brevstemmer

Perioden for gennemgangen af brevstemmerne ændres fra dagen før valgdagen til en eller to dage før valgdagen, hvor det findes nødvendigt.

Gennemgangen af brevstemmerne skal være afsluttet, inden valghandlingen går i gang på valgdagen. (enten kl. 8 eller 9 afhængig af, om afstemningsdagen falder på en arbejdsdag eller en lørdag, søndag eller anden helligdag.

Ændrede regler af betydning for selve valgdagen ved alle valgtyper

 • Fremrykning af åbningstiden til kl. 8

Åbningstiden for afstemningsstederne fremrykkes til kl. 8 ved alle valgtyper, når valget eller afstemningen afholdes på en arbejdsdag.

Kommunalbestyrelsen kan på et møde beslutte at undtage visse småøer, så afstemningsstederne her fortsat først åbner kl. 9.

 •  Mulighed for instruktion af valgstyrere og tilforordnede vælgere før valgdagen

Der gives mulighed for at indkalde valgstyrere og/eller tilforordnede vælgere til møde på et tidspunkt før valgdagen, så de kan modtage den fornødne instruktion. Der ydes diæter for valgstyrere og tilforordnedes virke i forbindelse med valg, således også for instuktionsmødet.

 • Lettere adgang for valgstyrere til at organisere sig i skiftehold

Valgstyrerformanden kan tillade, at valgstyrer kan forlade afstemningsstedet for en kortere periode i løbet af valgdagen, og kan herunder indgå i skiftehold eller lignende.

Der skal dog altid være et flertal af de udpegede valgstyrer til stede under valghandlingen og stemmeoptællingen.

Valgstyrerne skal rette sig efter valgstyrerformandens anvisninger.

Alle valgstyrer skal være til stede ved underskrivningen af afstemningsbogen.

Tidsplan for afholdelse af Valg - Kommunalvalg 21.11.2017    
       
    Nye frister Gl. frister
Ændring af kommunalbestyrelsen medlemstal    
Frist for ændring af kommunalbestyrelsens medlemstal   01.08.2017 01.09.2017
       
Valgdag 21.11.2017 21.11.2017
Bekendtgørelse i dagblade 13 uger før afholdelse af valg: Tidligere var fristen 8 uger 22.08.2017 26.09.2017
Valg af valgbestyrelse 13 uger før afholdelse af valg: Tidligere var fristen 8 uger. Vælges i Odder kommune ifm. konstitueringen 22.08.2017 26.09.2017
       
Kandidatlister m.v.    
Mindsteantal stillere Kommunen kan ikke vælge at ændre på antallet. 25  
Fritagelse for kravet om stillere kl 12.00 Kandidatlister, der opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valget er repræsenteret i kommunalbestyrelsen kan anmode om fritagelse for kravet om stillere. 19.09.2017  
Tidligste tidspunkt for indlevering af kandidatlister Det tidligste tidpunkt for indlevering af kandidatlister fastsættes til 9 uger før valgdagen. Tidligere var fristen 6 uger 19.09.2017 10.10.2017
Sidste frist for indlevering af kandidatlister. Kandidatlisternes ledelse skal udpege en repræsentant, der har beføjelser til at handle på kandidatlistens vegne vedr. en række dispositioner Sidste frist for indlevering af kandidatlister fastsættes til 7 uger før valgdagen. Tidligere var fristen 4 uger 03.10.2017 24.10.2017
Fristen for kandidaters og stilleres opfyldelse af valgretsbetingelserne  Fristen for kandidaters og stilleres opfyldelse af valgretsbetingelserne fastsættes til 46 dage. Tidligere var fristen 25 dage 06.10.2017 27.10.2017
Valgbestyrelsens  underretning om en kandidatlistes ugyldighedpga væstenlige mangler Fristen for valgbestyrelsens underretning om en kandidatlistes ugyldighed fastsættes til 45 dage. Tidligere var fristen 24 dage. 07.10.2017 28.10.2017
Fristen for afhjælpning af mangler ifm opfyldelsen af valgretsbetingelser kl 12.00 Fristen for afhjælpning af mangler/indlevering af ny kandidatliste fastsættes til 43 dage. Tidligere var fristen 22 dage 09.10.2017 30.10.2017
Frist for tilbagekaldelse af kandidatlister samt indgåelse og tilbagetrækning af anmeldte liste- og valgforbund fastsættes til kl 12.00. Fristen for tilbagekaldelse af kandidatliste 43 dage før valget. Tidligere var fristen 22 dage. 09.10.2017 30.10.2017
       
Formanden for valgbestyrelsen får adgang til at afvise kandidatlister, der er åbenbart ugyldige.      
       
Brevstemmeafgivning:    
Begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning fastsættes til 6 uger før valgdagen Tidligere fra fristen 3. tirsdag i august. Gælder Kommunalvalg, regionalvalg, folkeafstemninger og europaparlamentsvalg. 10.10.2017  
Sidste frist for brevstemmeafgivning fremrykkes til 3. hverdag for valgdagen incl. Lørdage   17.11.2017  
På mindst ét stemmeafgivningssted fastsættes en minimumsåbningstid den sidste dag for brevstemmeafgivningen fra 9.00-16.00       
Perioden for gennemgang af brevstemmer fastsættes til 2 dage før valgdagen, hvor det findes nødvendigt.      
Gennemgangen af brevstemmerne skal være afsluttet inden valghandlingen går i gang.      

 Se en oversigt over ændringer her