Det Konservative Folkeparti (C)

Niels Rosenberg

Alder: 60 år

Beskæftigelse: Jobkonsulent

Præsentation: Jeg hedder Niels Rosenberg og bor i Gylling sammen med min kone Bodil, sammen har vi 3 drenge. Vi holder af at rejse i udlandet, samt holde fri i vores sommerhus på Djursland. Af hobbys er der tid til heste samt sport.

Jeg er formand for Social og sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, VitaPark Udvalget og medlem af Økonomiudvalget.
Jeg har været gruppeformand og borgmesterkandidat i flere år for De Konservative.
Det der optager mig meget i politik lokalt, er at finde løsninger. Jeg har i mange år haft den ære, at have med hele det sociale og arbejdsmarkedsområdet at gøre - og det er også det, jeg brænder meget for. Jeg har også været med i Økonomiudvalget som er et spændende udvalg med store beslutninger. Frivillig er jeg i mange foreninger. Det giver så meget igen, at man virkelig bliver glad over at kunne hjælpe andre.

Jeg vil påvirke udviklingen til gavn, vækst og glæde for Odder Kommunes borgere.
Konservative i Odder ønsker at bevare og udvikle velfærdssamfundet.
Den konservative lokalpolitik er baseret på lige dele tradition og fornyelse. Vores klare mål er at skabe de bedst mulige betingelser for kommunens borgere – både socialt, miljømæssigt, kulturelt og økonomisk.
Jeg ønsker et innovativt og stærkt erhvervsliv i Odder Kommune.
Som konservative er vi meget opmærksomme på vigtigheden af et lokalt og aktivt erhvervsliv, som danner grundlaget for yderligere bosætning i Odder Kommune.
Jeg vil passe godt på borgernes penge og bruge dem fornuftigt til gavn for kommunens borgere.
Ansvarlighed og tryghed er afgørende, når borgernes penge forvaltes.

Som Konservative i Odder vil vi arbejde for afskaffelse af al unødvendig administration i Odder Kommune, idet vi ønsker at prioritere de kommunale kerneydelser højest.
Vi vil kræve, at enhver borger som kan selv også skal selv.
På den måde kan vi også spænde et sikkerhedsnet ud, som fanger de borgere, som ikke kan selv. Dem skal vi sikre midler til, så de også kan få et godt liv.

Mærkesager:

Ældre:
De Konservative arbejder for en værdig alderdom for alle borgere i kommunen.
Vi ønsker, at den kommunale omsorg skal være fleksibel og imødekommende i forhold til den enkeltes ønsker til en god tilværelse. Plejen skal bygge på ligeværdighed og respekt.

Psykiatrien:
Konservative i Odder ønsker, at psykisk syge ikke falder ud af systemet. For os er det vigtigt, at der er pasnings- og behandlingstilbud til psykisk syge.

De svage borgere:
Det ligger dybt i den konservative ideologi, at man skal tage hånd om de svageste. Familien, erhvervslivet, lokale netværk og det frivillige foreningsliv skal motiveres til et større medansvar overfor de svageste borgere, og de skal behandles med værdighed og respekt.

Erhvervslivet:
Et aktivt og stærkt erhvervs- og forretningsliv er grundlaget for, at Odder Kommune kan tilbyde den service og velfærd, vi ønsker.

E-mail: niels.rosenberg@odder.dk

Hjemmeside

 

Ryan Morric

Alder: 70 år

Beskæftigelse: Privat praktiserende Konsulent/Coach og Frivillig senior fitness-instruktør

Præsentation: Vendelbo af sind, født og opvokset i Frederikshavn. Bosat i Hou fra 1974. Lærer på Parkvejens Skole 1974-1986. Skoleleder på Randlev Skole 1986-2009. C-Byrådsmedlem Odder Kommune 1994-1998.

Mærkesager:

 1. Forpligtende samarbejde med kommunens Lokalråd. Der er dannet 12 lokalråd i Odder Kommune, og flere er måske på vej. Det er godt. Jeg mener, at alle forslag - som behandles i et lokalråd og herfra sendes til Rådhuset - fortjener mindst en udvalgsbehandling.
 2. Tillid og arbejdsro til kommunens pædagoger og lærere. De sidste 3 år har pædagoger og lærere kæmpet for at implementere ny lovgivning, nye indsats- og udviklingsområder og ikke mindst lige nu en ny skolestruktur. Sidstnævnte bør revurderes. Jeg mener nemlig, at pædagoger og lærere alene skal bruge kræfter på børnenes udvikling og trivsel og for lærernes vedkommende god undervisning i alle fag.
 3. Dygtige og dedikerede ledere i kommunens virksomheder. Jeg vil hele tiden have for øje, at kommunens virksomheder ledes af dygtige og ikke mindst dedikerede ledere. Enhver leder skal arbejde mod det mål, at alle medarbejderes indsats er rettet mod kerneydelserne. Jeg mener faktisk, at kommunens ledelsesstruktur bør minimeres til fordel for – eksempelvis – bedre normeringer på områder som vuggestuer, børnehaver, skoler og ældrecentre. Alle normeringer skal mindst ligge på landsgennemsnitsniveau.

 E-mail: ryan@moric.dk

Jakob Taul

Alder: 32 år

Beskæftigelse: Jeg studerer Idehistorie på Aarhus Universitet, og Ledelse på Aarhus Erhvervsakademi.  

Præsentation: Jeg sidder som næstformand i Miljø og Teknik samt i Børn, Unge og Kultur. Jeg stiller op til såvel Kommunalbestyrelsen som til Region Midt.

Mærkesager:

 • Mine fokusområder er gennemsigtighed i sagsbehandling, det skal være tydeligt for borgeren, hvad der sker, og vi skal sikre, at borgeren altid får den optimale rådgivning.
 • Et større fokus på udvikling på tværs af kommunen.
 • At holde beslutningskompetencer ved de folkevalgte, så beslutningerne for kommunen bliver taget på borgernes mandat.
 • Arbejde for en langsigtet løsning på de trafikale problemer på Østermarksvej.
 • Vedblive med at kæmpe for et højt fagligt niveau på kommunens oplandsskoler.

E-mail: jakob.taul@odder.dk

Hjemmeside Facebook

Martin Mikkelsen

Alder: 30 år

Beskæftigelse: Gymnasielærer i samfundsfag og dansk ved Odder Gymnasium.
Fodboldtræner for U16 drenge i Odder IGF.
Bestyrelsesmedlem i Det Konservative Folkepartis Vælgerforening i Odder.

Præsentation: I 2015 flyttede jeg fra Aalborg til Odder pga. et fast job på Odder Gymnasium. At kunne bo og arbejde i sit lokalsamfund giver en unik mulighed for at engagere sig, der hvor man er. Som konservativ sætter jeg pris på det nære og lokale, ligesom jeg har stor respekt for frivillighed.
Efter min mening er det ikke nok, at man via skattebilletten kan se sig fri for at bidrage på anden måde til fællesskabet. Derfor har jeg i en årrække været frivillig fodboldtræner for børn og unge, ligesom jeg altid gerne giver en hjælpende hånd.
Jeg håber, at du vil stemme på mig til kommunalvalget tirsdag d. 21. november. Så vil jeg repræsentere en ungdommelig fornyelse og en tro på kommunens kvaliteter og potentialer. Her skal tingene ikke bare være ok!

Mærkesager:

Skoler og daginstitutioner:

 • Kortere skoledage for de mindste og bedre inklusion.
 • At tilbagerulle dele af den nye skolestruktur.
 • At lokalpolitik skal ind i undervisningen.
 • At få flere ungdoms- og erhvervsuddannelser.
 • At styrke SSP-indsatsen.
 • Fleksible pasningstilbud.
 • IT-fag

Fritid og nærdemokrati: 

 • At frivillighed skal højere op på den politiske dagsorden.
 • At lokalråd og unge skal inddrages mere i de politiske processer.
 • At etablere en mountainbikebane i Vejlskoven.
 • At etablere et Kampsportens Hus.

Teknik og miljø:

 • At fremme samkørsel ved etablering af blafferpunkter.
 • At rense søer i byerne og etablere borde og bænke rundt om.

Erhverv:

 • Flere it-virksomheder
 • At understøtte socialøkonomiske virksomheder.
 • At bakke op om kommunens virksomheder bl.a. restaurationsbranchen og gårdbutikker. 

facebook Hjemmeside

Mads Max Krintel

 

Klaus Rafael Jensen

Alder: 45 år

Beskæftigelse: Salgskonsulent Honda Danmark

Præsentation: Jeg er handelsuddannet, har arbejdet 18 år hos den Danske Honda importør, kørende salgskonsulent i 16 år. Underviser i motorlære/cross i Odder Ungdomsskole, samt klubmedarbejder igennem 28 år, vikar på Fabos/BS Byggeservice. Single, bor i Falling med skøn deledatter. Med i Odder Ungdomsskole siden 1990 og aktiv i bestyrelsen de sidste 18 år. Formand og stifter af Odder Moto Cross Klub. Formand for Dansk Moto Cross Union.

Mærkesager:

 • Tilbage til den ”rigtige” skolestruktur med lokale skoleledere og selvstændig ledelse af Odder Ungdomsskole.
 • Bedre inddragelse af borgerne - lytte ærligt til de berørte.
 • Oplandets skoler, sportsforeninger og haller skal styrkes.
 • Der skal udstykkes flere grunde.
 • Hurtig og effektiv tidlig hjælp til de elever, som IKKE kan inkluderes i normale skoleforløb.
 • Intensiveret samarbejde mellem alle institutioner og specialtilbud.
 • Styrke skole/social/politi samarbejdet – vi ”taber” for mange unge!
 • Passe godt på vore ældre og handicappede – de har fortjent det!
 • Fortsat fokus på pleje af tilflyttere og erhvervsliv, samt yderligere jobskabende tiltag.
 • Passe godt på vore kystlinjer og skove, samt drikkevands områder, i en konstruktiv dialog med landbrug og virksomheder

E-mail: honda.klaus@tdcadsl.dk

Hjemmeside

Michael Rosenberg

Alder: 33 år

Beskæftigelse: uddannet slagter i 2005 og arbejder i dag som slagtermester i SuperBrugsen Malling.

Præsentation: Bor sammen med min kæreste og jeg har 3 børn i alderen 5, 7 og 10 år.

Mærkesager: Jeg vil arbejde for, at børn og unge får en god og tryg opvækst i Odder Kommune.
Derfor skal der være gode og lokale pasningstilbud, hvor pasningsgarantien skal overholdes. Det er ikke afgørende, hvorvidt det er et offentligt eller privat pasningstilbud.
For børn og unge er det vigtigt, at der er gode uddannelses- og fritidstilbud.
Kommunen skal sikre og understøtte et varieret udbud af grundskoler, friskoler og efterskoler, ligesom der skal være adgang til ungdomsuddannelser i Odder.
Derfor skal vi bl.a. bakke op omkring Campus Odder
I fritiden skal børn og unge ikke stå på gaden, men være en del af et socialt og praktisk fællesskab i en klub eller forening.
Det skal være nemt for små og store at få en sund og aktiv hverdag. Samtidig skal unge i højere grad motiveres til at tage del i lokaldemokratiet.
 At fremme et varieret udbud af børnepasningsmuligheder.

 1. At understøtte private pasningstilbud.
 2. At sikre dagplejere og børnehavers åbningstider matcher med lange åbningstider indenfor bl.a. detailhandel.
 3. At arbejde for at pasningstilbuddene i Odder Kommune er bedre og billigere sammenlignet med de omkringliggende kommuner.
 4. At fastholde eller forbedre de nuværende normeringer i børnepasningstilbuddene.
 5. At bevare Ungdomsskolen, 10.klassecenteret samt Erhvervsklassen (e-klassen)
 6. At støtte Landsbymodellen i kommunens oplandsbyer
 7. At tilbagerulle den nye skolestruktur i Odder Kommune.
 8. At der etableres legepladser i forbindelse med nye kommunale udstykninger.
 9. At understøtte og bakke op om det nye ungdomshus.
 10. At sikre et varieret undervisningstilbud til alle unge i kommunen – herunder bakke op om Campus Odder.
 11.  At sikre et varieret fritidstilbud. Vi støtter eksempelvis et Kampsportens Hus.
 12. At gentænke Ungdomsrådets funktion, så flere unge tages med på råd, når kommunalbestyrelsen skal vedtage beslutninger, som berører dem.

”lad børn være børn og værn om Barndommen”

E-mail: m_rosenberg@jubii.dk

Lene Sander

 

Alder: 53 pr

Beskæftigelse: Regnskabsassistent hos Dansk Supermarked A/S.
Kasserer i 2 lokale foreninger, samt suppleant i en tredje.

Præsentation: Jeg er indfødt Odder-bo, og har boet her hele mit liv. Jeg startede i 1. klasse på Parkvejens Skole, det år skolen startede op, og var også så heldig at starte i 1. G, det år gymnasiet startede op i lokaler på Parkvejens Skole. Jeg er uddannet engelsk/tysk korrespondent fra Handelshøjskolen i Århus, men har altid arbejdet med IT og regnskab.
Jeg har i år kunnet fejre 29 års bryllupsdag med min mand. Ligesom jeg i oktober kan fejre 20 års jubilæum hos Dansk Supermarked A/S, og før det 12 år hos Ole Nonbye a/s, så man kan vist godt sige, at jeg er loyal. Jeg har en udpræget retfærdighedssans, og er god til at anskue tingene fra flere sider.

Mærkesager:

 1. Flere arbejdspladser i Odder kommune
 2. Attraktive vilkår for erhvervslivet - ambitiøs erhvervspolitik er en forudsætning for udvikling og forbedring af velfærdssamfundet.
 3. Nytænkning, innovation og nemmere lånemuligheder for iværksættere.
 4. Sikre at dækningsafgiften fortsat ikke opkræves i Odder Kommune. Ligesom byggesagsgebyrer ønskes fjernet og andre afgifter/gebyrer i det mindste skal søges nedsat.
 5. Støtte op omkring UdviklingOdder, men måske i en anden udformning end den nuværende.
 6. Gøre forretningslivet mere attraktivt ved at forbedre omgivelserne på Torvet og gågaden.

Skulle det lykkes for mig at blive stemt ind i byrådet, vil jeg bl.a. arbejde for:
Forbedrede vilkår for erhvervslivet, hvilket

 • skaber flere arbejdspladser, som
 • skaber indbyggertilvækst, som igen
 • skaber øget skatteindtægt, og dermed
 • skaber mulighed for forbedringer på f.eks. ældre- og børneområderne.

E-mail: lene@cybersander.dk

Hjemmeside Facebook

Thomas Ravn